397/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (234/82) 9§,

muutetaan 5§:n 1 momentti, 8§, 11§:n 4 momentti, 16§:n 1 momentti, 18§, 26§:n 2 momentti, 27§:n 1 momentti, 29§:n 1 momentti, 30§:n 4 momentti, 31§:n 2 momentti, 33§:n 1 ja 4 momentti, 34§:n 1 ja 2 momentti, 35§:n 2 momentti, 36§:n 1 momentti, 39§:n 1 momentti, 40§:n 3 ja 4 momentti sekä 53§,

näistä 26§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 24 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa asetuksessa (477/82), sekä

lisätään asetukseen uusi 19 a § seuraavasti:

5 §

1. Jokainen Suomessa valmistettu tai Suomeen tuotu rekisteröitäväksi tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvomalli on esitettävä tyyppikatsastukseen. Jokainen mopo- ja moottorirekimalli on niin ikään esitettävä tyyppikatsastukseen. Tyyppikatsastuksen saa toimittaa myös perävaunumallille ja Suomessa muutetulle tai täydennetylle ajoneuvomallille.


8 §

1. Tyyppikatsastuksen yhteydessä taikka valmistajan tai maahantuojan hakemuksesta autorekisterikeskus vahvistaa kuorma- ja linja-automallin kokonais- ja akselipainot sekä kuormituspisteen paikan tai koriylityksen.

2. Hakemukseen on liitettävä:

a)auton valmistajan todistus automallille taatuista kokonais- ja akselipainoista;

b)mitoitettu piirros autosta; sekä

c) milloin autorekisterikeskus katsoo tarpeelliseksi, selvitys autolle valmistusmaassa hyväksytystä kokonaispainosta.

11 §

4. Rekisteröintikatsastuksen saa toimittaa jokainen katsastustoimipaikka, ellei autorekisterikeskus toisin määrää.

16 §

1. Rekisteriin merkitty auto on vuosittain tuotava vuosikatsastukseen. Autoa ei kuitenkaan tarvitse tuoda vuosikatsastukseen sinä vuonna, jona se on ensi kertaa rekisteröity tai rekisteröintikatsastettu, eikä uutta, yksityiskäyttöön rekisteröityä henkilö- tai pakettiautoa myöskään ensimmäisenä sen käyttöönottovuotta seuraavana vuonna.


18 §

mAutoon kytkettävä muu perävaunu kuin kevytperävaunu on katsastettava vuosittain joulukuun loppuun mennessä. Perävaunua ei kuitenkaan tarvitse katsastaa sinä vuonna, jona se on ensi kertaa rekisteröity tai rekisteröintikatsastettu.

19 a §

Autorekisterikeskus voi sallia 16§:n 2 ja 3 momentissa säädettyjen määräaikojen ylityksen sellaisten autojen osalta, joita ei määräaikana voida esittää katsastukseen kotipaikan katsastustoimipaikassa sen työtilanteen, töiden ruuhkautumisen tai muun vastaavan tilapäisen syyn vuoksi. Määräaikoja saadaan ylittää enintään kolmella kuukaudella.

Ajoneuvon kunto

26 §

2. Rekisteröintivelvollisuus ei kuitenkaan koske moottorirekeä eikä sadonkorjuuseen tai tienpitoon tarkoitettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa moottorityökonetta, mopoa, sen perävaunua eikä moottoripyörään, traktoriin tai moottorityökoneeseen kytkettävää perävaunua.


27 §

1. Ajoneuvon rekisteröimistä varten on ajoneuvon omistajan tehtävä poliisin välityksellä rekisteri-ilmoitus autorekisterikeskukselle. Muusta kuin tämän pykälän 3 momentissa tarkoitetusta ajoneuvosta voidaan rekisteri-ilmoitus tehdä autorekisterikeskuksen erikseen määräämillä paikkakunnilla myös katsastustoimipaikan välityksellä.


29 §

1. Vastaanotettuaan 27§:n mukaisen rekisteri-ilmoituksen poliisi tai katsastustoimipaikka antaa ajoneuvolle rekisteritunnuksen mukaiset rekisterikilvet sekä väliaikaistodistuksen rekisteri-ilmoituksen vastaanottamisesta. Todistus oikeuttaa väliaikaisesti käyttämään ajoneuvoa.


30 §

4. Autorekisterikeskus huolehtii rekisterikilpien valmistamisesta ja toimittamisesta poliisille ja katsastustoimipaikalle.


31 §

2. Liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen mopon takapyörän roiskesuojan takaosassa tulee olla näkyvälle paikalle kiinnitettynä vakuutusyhtiön antama kilpi, joka osoittaa, että ajoneuvolla on voimassa oleva liikennevakuutus. Valtion omistamassa mopossa tulee olla kilpi, jossa on viraston tai laitoksen nimi tai näiden käyttämä tunnus.


33 §

1. Milloin rekisteröity ajoneuvo siirtyy uudelle omistajalle, on entisen omistajan luovutettava tälle ajoneuvon rekisterikilvet ja rekisteriote. Uuden omistajan on 14 päivän kuluessa siitä, kun rekisteriin merkitty omistaja luovutti ajoneuvon tai siitä, kun uusi omistaja hankki ajoneuvon 4 momentissa tarkoitetusta autoliikkeestä, tehtävä omistusoikeuden siirtymisestä ilmoitus autorekisterikeskukselle poliisin välityksellä. Jos ajoneuvo mainitun määräajan kuluessa tai sen jälkeen on luovutettu edelleen, on omistajan tehtävä ilmoitus viimeistään neljän päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut ajoneuvon omistusoikeuden.


4. Milloin ajoneuvon uutena omistajana on kaupparekisteriin merkityllä toiminimellä ajoneuvokauppaa harjoittava liike, jolla on liikennevakuutuksena voimassa oleva, kaikkia liikkeen varastossa olevia ajoneuvoja koskeva yleisvakuutus, ilmoitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun rekisteriin merkitty omistaja luovutti ajoneuvon omistusoikeuden. Jos tästä on jo kulunut 60 päivää omistusoikeuden siirtyessä autoliikkeelle, on liikkeen tehtävä edellä mainittu ilmoitus viimeistään neljän päivän kuluessa siitä, kun liike on saanut ajoneuvon omistusoikeuden.


34 §

1. Milloin muissa kuin 15 ja 33§:ssä tarkoitetuissa rekisteriin merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutos, omistajan on 14 päivän kuluessa muutoksesta tehtävä siitä ilmoitus autorekisterikeskukselle poliisin välityksellä.

2. Rekisterimerkintöjen tekemiseen ja rekisteriotteen antamiseen tässä pykälässä tarkoitettujen ilmoitusten johdosta sovelletaan, mitä 32§:ssä on säädetty. Omistajan nimen, ammatin, arvon tai osoitteen muutoksen merkitsee rekisteriotteeseen kuitenkin ilmoituksen vastaanottava poliisi. Katsastustoimenpiteen yhteydessä voidaan osoitteen muutosilmoitus tehdä myös katsastustoimipaikalla.


35 §

2. Poistoilmoituksen yhteydessä ei tarvitse palauttaa rekisterikilpiä, jos katsastustoimipaikka on ottanut ne haltuunsa ja ilmoitukseen liitetään siitä todistus. Rekisterikilpiä ei myöskään tarvitse palauttaa vakuutusyhtiön tekemän poistoilmoituksen yhteydessä, eikä poistoilmoitukseen tarvitse muiden kuin moottoriajoneuvoverosta annetun lain (722/66) alaisten ajoneuvojen osalta liittää selvitystä omistusoikeuden siirtymisestä vakuutusyhtiölle, jos yhtiö on lunastanut ajoneuvon sen vaurioitumisen vuoksi. Ilmoitukseen on liitettävä vakuutusyhtiön todistus rekisterikilpien hävittämisestä. Mitä edellä on sanottu vakuutusyhtiön ilmoituksesta, koskee vastaavasti myös kunnan tekemää poistoilmoitusta ajoneuvosta, joka on siirtynyt kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/75) nojalla.


36 §

1. Rekisteröintivelvollisuuden alaisen ajoneuvon, joka ei ole Suomessa eikä muualla merkittynä rekisteriin, saa tämän luvun säännöksistä poiketen väliaikaisesti rekisteröidä ja varustaa erityisin rekisterikilvin, milloin se on täällä luovutettu maasta vietäväksi ja ulkomailla rekisteröitäväksi tai milloin autorekisterikeskus on erityisestä syystä antanut siihen luvan.


39 §

1. Tämän asetuksen 36-38§:n säännösten mukaisesti saa rekisteröidä vain Suomessa valmistetun tai luovutetun ajoneuvon. Ulkomailla aikaisemmin rekisteröidyn ajoneuvon saa kuitenkin rekisteröidä, milloin se on täällä luovutettu muuhun kuin aikaisempaan rekisteröintimaahan vientiä varten. Rekisteröintiä ei saa sen 37§:ssä säädetyn voimassaoloajan päätyttyä uudistaa, jollei se ole välttämätöntä ajoneuvon kuljettamiseksi Suomeen.


40 §

3. Poliisi voi antaa koenumerokilpien käyttöluvan määräajaksi:

a)ajoneuvon katsastukseen tuomista varten;

b) ajoneuvon siirtämiseksi rekisteröintiä varten kotipaikkakunnalle; ja

c) erityisestä syystä muussakin tapauksessa.

4. Käyttölupaa ei saa 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ilman erityistä syytä antaa seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Koenumerokilvet on palautettava viikon kuluessa käyttämisoikeuden päättymisestä, ja niihin sovelletaan, mitä rekisterikilvistä on 30§:ssä säädetty. Käyttöluvasta annettu todistus on ajettaessa pidettävä mukana.

53 §

Liikennevakuutusyhtiön on vuosittain ennen lokakuun loppua ilmoitettava ministeriön määräämällä tavalla autorekisterikeskukselle moottoripyörät, traktorit, moottorityökoneet, kevyet perävaunut ja koenumerotodistukset, joista on suoritettu asianmukainen liikennevakuutusmaksu viimeiseltä ennen ilmoituksen antamista alkaneelta vakuutuskaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.