396/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Asetus potilasvahinkolautakunnasta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/86) 11 §:n 2 momentin ja 15 §:n nojalla:

1 §

Potilasvahinkolain (585/86) 11§:ssä tarkoitetulta potilasvahinkolautakunnalta pyydetään lausuntoa kirjallisesti.

Jos lausuntopyyntö on ilmeisesti aiheeton, ei lausuntoa tarvitse antaa.

2 §

Milloin asiassa on annettu tuomioistuimen lainvoimainen ratkaisu, lautakunta ei saa antaa asiasta lausuntoa. Jos asia on tuomioistuimessa vireillä, lausunto saadaan antaa vain tuomioistuimelle sen tai asianosaisen pyynnöstä.

3 §

Vakuutuksenantajan on pyydettävä lautakunnalta lausunto potilasvahinkolaissa tarkoitetuissa asioissa, jotka koskevat:

1)osittaisen tai täydellisen pysyvän työkyvyttömyyden perusteella suoritettavaa jatkuvaa korvausta,

2)kuoleman perusteella suoritettavaa jatkuvaa korvausta,

3)edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen jatkuvien korvausten sijasta suoritettavaa kertakaikkista pääoma-arvoa.

Lausunto on pyydettävä myös, jos on perusteltua aihetta epäillä, että kysymyksessä on muunlainen kuin terveydenhuoltohenkilöstön tuottamukseen perustuva potilasvahinko.

Jos vakuutuksenantaja 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa poikkeaa lautakunnan lausunnosta eikä poikkeus ole tapahtunut korvauksensaajan eduksi, on vakuutuksenantajan merkittävä lausunto päätökseensä.

4 §

Lautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista kullakin on kaksi henkilökohtaista varajäsentä. Jäsenet ja varajäsenet nimeää valtioneuvosto, joka määrää samalla yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Lautakunta voi toimia jaostoihin jakautuneena.

5 §

Lautakunnan jäsenten on oltava terveydenhuoltoasioihin perehtyneitä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, ja toisen heistä tulee olla perehtynyt vahingonkorvausasioihin. Puheenjohtajan tulee lisäksi olla tuomarin tehtäviin perehtynyt. Jäsenistä kahden on oltava erikoislääkäreitä ja yhden sairaanhoitotoimen harjoittaja. Mitä edellä on säädetty jäsenistä, koskee vastaavasti varajäseniä.

6 §

Lautakunnassa voi olla päätoiminen sihteeri, jonka on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Lisäksi lautakunnassa voi olla sivutoimisia sihteereitä, joiden on oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita tai laillistettuja lääkäreitä. Sihteerit ottaa sosiaali- ja terveysministeriö lautakunnan esityksestä.

Lautakunnan esittelijöinä toimivat oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet sihteerit.

7 §

Lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä on saapuvilla.

8 §

Lautakunnassa asian esittelee puheenjohtajan määräämä esittelijä.

Ennen asian ratkaisemista on sille, jolta korvausta vaaditaan, jonka menettelyä asia koskee tai jolla on oltava vakuutus korvausvaatimuksen kohteena olevan toiminnan varalta, varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

9 §

Lautakunnan esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö voi kutsua enintään lautakunnan toimikaudeksi kerrallaan lautakunnan pysyviksi asiantuntijoiksi henkilöitä, jotka edustavat lautakunnan toiminnan kannalta merkityksellistä tieteellistä tai muuta asiantuntemusta. Pysyväksi asiantuntijaksi suostunut henkilö on velvollinen antamaan alaansa koskevia asiantuntijalausuntoja lautakunnalle ja pyydettäessä olemaan läsnä sen kokouksissa.

Lautakunnalla on oikeus kuulla muitakin kuin 1 momentissa mainittuja asiantuntijoita sekä hankkia lausuntoja.

10 §

Viranomainen on velvollinen antamaan lautakunnalle virka-apua sen tehtävien suorittamiseksi.

11 §

Lautakunnan jäsenet, varajäsenet sekä sen kuulemat asiantuntijat ja lausunnonantajat saavat palkkiota sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan. Ennen palkkioperusteen vahvistamista on asiasta pyydettävä valtiovarainministeriön lausunto.

12 §

Lautakuntaan sovelletaan valtion komiteoista annettuja määräyksiä, jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty.

13 §

Sosiaali- ja terveysministeriö voi lautakunnan tekemästä esityksestä vahvistaa lautakunnalle työjärjestyksen.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Tällä asetuksella kumotaan potilasvahinkolautakunnasta 24 päivänä helmikuuta 1984 annettu asetus (221/84). Sanotun asetuksen mukaisesti asetetun lautakunnan käsiteltävänä olevat asiat siirtyvät tämän asetuksen mukaisesti asetetun lautakunnan tehtäviksi. Tämän asetuksen mukaisesti asetetun lautakunnan tehtävänä on antaa muutoinkin lausuntoja siitä, onko potilaalle suoritettava vahingonkorvausta ennen potilasvahinkolain voimaantuloa terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneesta henkilövahingosta.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.