354/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 5 § ja 6 luku,

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 5 § 27 päivänä huhtikuuta 1868 annetussa laissa ja 6 luku 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (350/76),

muutetaan 1 luvun 1-3 § ja 2 luku sekä 23 luvun otsikko ja 1 ja 2 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 1-3 § mainitussa 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa, 2 luku 30 päivänä toukokuuta 1980 annetussa laissa (396/80) sekä 23 luvun otsikko ja 1 § 23 päivänä toukokuuta 1969 annetussa laissa (323/69) ja 2 § mainitussa 27 päivänä huhtikuuta 1868 annetussa laissa, sekä

lisätään 1 lukuun siitä mainitulla 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetulla lailla kumotun 4 §:n tilalle uusi 4 § sekä lakiin siitä mainitulla 27 päivänä huhtikuuta 1868 annetulla lailla kumotun 3 luvun tilalle uusi 3 luku seuraavasti:

1 luku

Yleisistä tuomioistuimista

1 §

Yleisiä tuomioistuimia ovat alioikeutena käräjäoikeus, ylioikeutena hovioikeus ja ylimpänä oikeusasteena korkein oikeus.

2 §

Käräjäoikeudessa on lainoppineina jäseninä laamanni ja käräjätuomari sekä muina jäseninä lautamiehiä. Käräjäoikeuden puheenjohtajana toimii lainoppinut jäsen.

3 §

Hovioikeudessa on presidentti ja muina jäseninä hovioikeudenneuvoksia.

4 §

Korkeimmassa oikeudessa on presidentti ja muina jäseninä oikeusneuvoksia.

2 luku

Päätösvaltaisuudesta

1 §

Käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun siinä on puheenjohtaja ja kolme lautamiestä.

Käräjäoikeudessa voi olla lisäksi toinen lainoppinut jäsen, milloin se on perusteltua asian laajuuden takia tai milloin erityiset syyt sitä muutoin vaativat. Samoin edellytyksin käräjäoikeudessa voi olla neljäs lautamies.

Jos lautamiehelle on tullut este riita-asian pääkäsittelyn aloittamisen jälkeen, käräjäoikeus on päätösvaltainen, kun lautamiehiä on vähintään kaksi.

2 §

Riita-asian valmistelussa ja sen yhteydessä pidettävässä pääkäsittelyssä käräjäoikeudessa on vain puheenjohtaja.

3 §

Riita-asiassa käräjäoikeus on, sen mukaan kuin lailla säädetään, päätösvaltainen myös, kun siinä on puheenjohtaja ja kaksi lainoppinutta jäsentä.

4 §

Rikosasiassa käräjäoikeus on päätösvaltainen myös, kun siinä on yksin puheenjohtaja, jos syyte koskee rikosta, josta tapaukseen sovellettavassa rangaistussäännöksessä ei asiassa ilmenevien seikkojen vallitessa tehtynä ole säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään yksi vuosi. Tällöin rangaistukseksi ei voida tuomita ankarampaa rangaistusta kuin sakko.

5 §

Hovioikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä.

6 §

Korkeimman oikeuden päätösvaltaisuudesta on säädetty erikseen.

7 §

Yleisten tuomioistuinten päätösvaltaisuudesta eräissä asioissa on säädetty erikseen.

3 luku

Käräjäoikeudesta

1 §

Käräjäoikeuden tuomiopiirinä on yksi tai useampi kunta.

2 §

Käräjäoikeus käsittelee asioita istunnossa ja kansliassa.

Käräjäoikeuden on pidettävä istuntoja säännöllisesti ja niin usein kuin käsiteltävät asiat vaativat.

23 luku

Äänestämisestä

1 §

Kun käräjäoikeus tekee ratkaisun, puheenjohtajan on selostettava lautamiehille asiassa esiin tulleet kysymykset ja niihin soveltuvat säännökset.

2 §

Jos käräjäoikeuden jäsenet eivät pääse neuvottelussa ratkaisusta yksimielisyyteen, äänestys suoritetaan siten, kuin muista tuomioistuimista on tässä luvussa säädetty. Äänestettäessä lautamiehet lausuvat kuitenkin mielipiteensä viimeiseksi.


Tämän lain voimaanpanosta säädetään erikseen lailla.

Hallituksen esitys 28/86
Lakivaliok. miet 11/86
Suuren valiok. miet. 249/86

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.