350/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 3 ja 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/39) 3 §:n 3 momentti, sekä

muutetaan 3 §:n 1, 4 ja 5 momentti sekä 19 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (408/82), 3§:n 4 momentti 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (737/78) sekä 19 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, näin kuuluviksi:

3 §

Suomalainen osakeyhtiö ei ole tässä laissa säädettyjen rajoitusten alainen, jos ulkomaalaisten, ulkomaisten yhteisöjen ja 2 §:ssä tarkoitettujen suomalaisten yhteisöjen oikeus omistaa sen osakkeita on yhtiöjärjestyksen määräyksellä rajoitettu enintään viidesosaan tai, valtioneuvoston annettua siihen luvan, enintään kahteen viidesosaan yhtiön osakkeista ja muu osa osakkeista on varustettu kieltomerkinnällä, jossa kielletään luovuttamasta niitä ulkomaalaiselle tai edellä sanotulle yhteisölle. Kieltomerkinnällä varustamaton osake saa tuottaa enintään samat oikeudet yhtiössä kuin kieltomerkinnällä varustettu. Kieltomerkinnällä varustamattomien osakkeiden nojalla saadaan yhtiökokouksessa äänestää enintään neljännellä osalla kokouksessa edustettujen muiden osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Jos yhtiössä, jolle valtioneuvosto on antanut edellä sanotun luvan, yhtiökokouksen päätöksen pätevyyden edellytyksenä on, että päätöstä ovat kannattaneet tai siihen suostuneet osakkeenomistajat, joilla on määräosa kaikista tai yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista, otetaan niistä osakkeista, joita ei ole varustettu kieltomerkinnällä, huomioon enintään neljäsosaa vastaava osa kaikkien muiden taikka kokouksessa edustettujen muiden osakkeiden lukumäärästä.


Osakeyhtiön perustajan, hallituksen ja toimitusjohtajan on valvottava, että ulkomaalaisille tai ulkomaisille yhteisöille taikka 2 §:ssä tarkoitetuille suomalaisille yhteisöille annettavia tai niiden hallussa olevia osakkeita ei varusteta 1 momentissa säädetyllä kieltomerkinnällä ja että kieltomerkinnällä varustamattomien osakkeiden määrä ei ylitä yhtiöjärjestyksessä sallittua määrää.

Edellä tässä pykälässä mainitusta yhtiöjärjestyksen määräyksestä ja sitä koskevasta valtioneuvoston luvasta sekä osakkeiden varustamisesta kieltomerkinnällä on tehtävä merkintä kaupparekisteriin.

19 §

Osakeyhtiön perustaja, hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja, joka jättää täyttämättä, mitä 3 §:n 4 momentissa, 4 §:n 1, 2 tai 4 momentissa taikka 8 §:ssä on säädetty, tai vastoin 4 §:n 3 tai 4 momentin säännöksiä myötävaikuttaa voiton tai muun edun jakamiseen tai varaamiseen osakkeen omistajalle, on tuomittava sakkoon tai enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta kuuta 1987.

Hallituksen esitys 73/86
Toisen lakivaliok. miet 13/86
Suuren valiok. miet. 277/86

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.