307/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Laki kaapelilähetystoiminnasta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan kaapelilähetystoimintaan.

Laki ei kuitenkaan koske:

1) yleisten televerkkojen välityksellä tapahtuvaa puhelinpalvelutoimintaa;

2) kuva-, piirros- ja tekstiesitysten lähettämistä tiedonhakujärjestelmissä;

3) toimintaa, jossa lähetetään yksinomaan musiikkia;

4) yleisradiolähetysten jakelua yhteisantennijärjestelmissä;

5) toimintaa, jossa lähetykset on mahdollista vastaanottaa vain toiminnan piiriin kuuluvan korkeakoulun, muun oppilaitoksen, sairaalan, hotellin, tavaratalon tai muun vastaavan toiminnan käsittävässä rakennuksessa tai tällaisissa lähekkäin sijaitsevissa rakennuksissa; eikä

6) muuta lain soveltamisen kannalta vähäistä kaapelilähetystoimintaa sen mukaan kuin liikenneministeriö erikseen päättää.

Muuhun kuin 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun yleisradiolähetysten jakeluun tätä lakia sovelletaan vain siltä osin kuin 5 luvussa sekä 19, 22, 23, 25, 27 ja 28§:ssä säädetään.

2 §
Määritelmiä

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) kaapelilähetystoiminnalla ohjelmien lähettämistä yleisön vastaanotettaviksi käyttäen hyväksi johtoja pitkin eteneviä sähkömagneettisia aaltoja;

2) johtoverkolla edellä mainittujen johtojen kokonaisuutta tarvittavine varusteineen;

3)yhteisantennijärjestelmällä johtoverkkoa, jossa johtoverkon vastaanottopisteet ovat samassa tai lähekkäin sijaitsevissa rakennuksissa;

4) ohjelmakanavalla kaapelilähetystoimintaan käytettävää kanavaa;

5) ohjelmatoiminnalla ohjelman lähettämistä tai lähetyttämistä omaan lukuun;

6) yleisradiolähetyksellä yleisön suoraan vastaanotettavaksi tarkoitettua radiolähetystä;

7) yleisradiolähetyksen jakelulla vastaanotetun yleisradiolähetyksen samanaikaista lähettämistä edelleen muuttamattomana; sekä

8)välityssatelliitilla satelliittia, jota käytetään tietyissä kiinteissä sijaintipaikoissa olevien maa-asemien välisessä radioviestintäpalvelussa.

2 luku

Oikeus harjoittaa kaapelilähetystoimintaa

3 §
Toimilupa

Oikeus harjoittaa kaapelilähetystoimintaa on Suomen kansalaisella tai suomalaisella yhteisöllä, jolle on myönnetty toimilupa.

Oy Yleisradio Ab:llä on oikeus harjoittaa kaapelilähetystoimintaa ilman 1 momentissa tarkoitettua toimilupaa.

4 §
Toimiluvan myöntäminen

Toimiluvan kaapelilähetystoimintaan myöntää valtioneuvosto.

Toimilupa on myönnettävä, jos hakija on vakavarainen ja jos on ilmeistä, että hakija kykenee säännölliseen kaapelilähetystoimintaan sekä noudattaa tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Toimiluvassa on määrättävä alue, jolla kaapelilähetystoimintaa saadaan harjoittaa. Toimilupa voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi.

Toimilupa raukeaa, jollei kaapelilähetystoimintaa ole aloitettu kahden vuoden kuluessa toimiluvan voimassaolon alkamisesta.

5 §
Kuuleminen

Toimilupaa koskevasta hakemuksesta on pyydettävä lausunto niiltä kunnilta, joiden alueella kaapelilähetystoimintaa aiotaan harjoittaa.

3 luku

Johtoverkon ja ohjelmakanavan käyttö

6 §
Johtoverkon käyttö

Johtoverkon omistaja, joka sallii johtoverkon käyttämisen kaapelilähetystoimintaan, on velvollinen luovuttamaan kaapelilähetystoimintaa varten käytettävissä olevan johtoverkon vapaana olevan osan jokaisen kaapelilähetystoimintaan oikeutetun käytettäväksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus ei koske vastaanottajan kiinteistöön kuuluvaa ja omistamaa verkkoa.

7 §
Ohjelmakanavan ja ohjelma-ajan käyttö

Kaapelilähetystoiminnan harjoittajan on varattava yksi ohjelmakanava tai ohjelma-aikaa siinä paikalliseen ohjelmatoimintaan.

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen luovuttamaan omasta ohjelmatoiminnasta ja 16§:ssä tarkoitetusta jakeluvelvoitteesta vapaaksi jäävän ohjelmakanavan ja ohjelma-ajan muiden ohjelmatoiminnan harjoittajien käyttöön.

Luovuttaessaan ohjelmakanavan tai ohjelma-aikaa muiden ohjelmatoiminnan harjoittajien käyttöön kaapelilähetystoiminnan harjoittajan on annettava etusija paikallisten, alueellisten tai muiden suomalaista alkuperää olevien ohjelmien lähettämistä varten.

8 §
Johtoverkon, ohjelmakanavan ja ohjelma-ajan luovutusehdot

Johtoverkko voidaan luovuttaa kaapelilähetystoimintaan oikeutetun käytettäväksi sekä ohjelmakanava ja ohjelma-aikaa ohjelmatoiminnan harjoittajan käytettäväksi enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Johtoverkon, ohjelmakanavan ja ohjelma-ajan luovutuksessa on noudatettava kaikkiin kaapelilähetystoimintaan oikeutettuihin ja ohjelmatoiminnan harjoittajiin nähden kohtuullisia ehtoja ja yhtäläisiä perusteita ottaen huomioon tämän lain ja sen nojalla annetut säännökset ja määräykset sekä toimiluvan ehdot.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa on säädetty, voi kaapelilähetystoiminnan harjoittaja luovuttaa ohjelmakanavan ja ohjelma-aikaa 7§:n 3 momentissa tarkoitettuja ohjelmia lähettäville ohjelmatoiminnan harjoittajille edullisemmin ehdoin kuin muille ohjelmatoiminnan harjoittajille.

4 luku

Ohjelmisto

9 §
Kaapelilähetystoiminnan yleiset periaatteet

Kaapelilähetystoiminnassa on edistettävä sananvapauden periaatteita ja nojauduttava kansanvaltaisiin arvoihin, tuettava kansallista, alueellista ja paikallista kulttuuria, tarjottava tietoja ja mielipiteitä toimialueen asioista, edistettävä kansalaisten avointa keskustelua sekä noudatettava hyviä tapoja.

10 §
Kotimaisuus

Kaapelilähetystoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että kansallisen kulttuurin edistämisen ja säilyttämisen kannalta riittävä osa ohjelmista on suomalaista alkuperää, jolloin on otettava huomioon myös toimialueen kieliolot.

Toimiluvassa määrätään, kuinka suuren osan ohjelmista vähintään tulee olla suomalaista alkuperää. Suomalaista alkuperää olevien ohjelmien vähimmäisosuutta ei kuitenkaan saa määrätä 15 prosenttia pienemmäksi eikä 50 prosenttia suuremmaksi kaapelilähetystoiminnan harjoittajan ohjelma-ajasta laskettuna kultakin kuuden kuukauden jaksolta. Ehtojen asettamisessa on noudatettava yhdenvertaisuutta kaapelilähetystoiminnan harjoittajien kesken ottaen huomioon toiminnan laatu ja laajuus.

Tässä pykälässä tarkoitettujen suomalaista alkuperää olevien ohjelmien osuutta laskettaessa ohjelmana ei pidetä mainoksia, tekstiesityksiä lukuun ottamatta uutisia, virityskuvaa eikä pitkiä ajanjaksoja täyttävien toimittamattomien kuvien esittämistä.

11 §
Mainonta

Kaapelilähetystoiminnassa saa olla mainontaa:

1) jos mainoksia kullakin ohjelmakanavalla on kunakin kuuden kuukauden jaksona enintään 11 prosenttia kunkin kaapelilähetystoiminnan harjoittajan ohjelma-ajasta; tai

2) jos ohjelmakanavalla lähetetään yksinomaan mainoksia.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut mainokset tulee esittää muusta ohjelmistosta selvästi erotettavina kokonaisuuksina ja siten, että ne eivät riko ohjelmien sisällöllisiä kokonaisuuksia.

Mainosten tulee olla mainosalalla yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaisia. Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä mainonnasta.

12 §
Välityssatelliittiohjelmat

Mitä 9 ja 10§:ssä sekä 11§:n 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei koske välityssatelliitin avulla välitettyjen ulkomaisten lähetystoiminnan harjoittajien ulkomaisia ohjelmia, mikäli ohjelma lähetetään edelleen samanaikaisesti ja muuttamattomana erikseen sitä varten varatulla ohjelmakanavalla.

13 §
Kielletty ohjelma

Kaapelitse lähetettävä ohjelma ei saa sisältää raakaa väkivaltaa eikä olla mielenterveyttä vahingoittava eikä epäsiveellinen.

14 §
Velvollisuus tiedotusten lähettämiseen

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen, mikäli se teknillisesti on mahdollista, lähettämään viranomaisten tiedotuksia, jos siitä on erikseen säädetty tai jos viranomainen sitä erittäin tärkeän yleisen edun vuoksi pyytää.

5 luku

Yleisradiolähetysten jakelu

15 §
Ilmoitus yleisradiolähetysten jakelusta

Yleisradiolähetyksen jakaja on velvollinen ilmoittamaan liikenneministeriölle ennen jakelutoiminnan aloittamista alkuperäisen lähettäjän ja lähetyksen alkuperämaan, verkon laajuuden sekä sen, millaisia ohjelmia lähetykset pääasiassa sisältävät. Ilmoitus on niin ikään tehtävä, jos edellä mainitut tiedot olennaisesti muuttuvat.

16 §
Velvollisuus eräiden yleisradiolähetysten jakeluun

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen jakamaan:

1)koko maassa vastaanotettaviksi tarkoitetut yleisradiolähetykset; ja

2)kaapelilähetystoiminnan harjoittajan toimilupa-alueella vastaanotettaviksi tarkoitetut Oy Yleisradio Ab:n muut yleisradiolähetykset.

Jos samassa johtoverkossa on useita kaapelilähetystoiminnan harjoittajia, näiden tulee huolehtia 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta yhdessä.

6 luku

Vastuu kaapelitse lähetettävästä ohjelmasta

17 §
Rikosoikeudellinen vastuu

Teosta, jonka rangaistavuus perustuu kaapelilähetystoiminnassa lähetetyn ohjelman sisältöön, vastaa se, jota rikoslain mukaan on pidettävä rikoksen tekijänä tai siihen osallisena.

Ohjelmatoiminnan harjoittaja on velvollinen määräämään jokaista lähetettävää ohjelmaa varten vastaavan ohjelmatoimittajan, johon nähden on voimassa, mitä radiovastuulain (219/71) 2 ja 3 §:ssä on säädetty vastaavasta ohjelmatoimittajasta.

Ohjelmatoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että 2 momentissa tarkoitetut määräykset merkitään ennen ohjelman lähettämistä kaapelilähetystoiminnan harjoittajan luona pidettävään luetteloon, josta jokaisella on oikeus saada tietoja.

Jollei vastaavaa ohjelmatoimittajaa ole määrätty tai jollei määräyksestä ole tehty merkintää 3 momentissa tarkoitettuun luetteloon, on vastaavana ohjelmatoimittajana pidettävä ohjelmatoiminnan harjoittajaa tai sitä, joka tämän puolesta on velvollinen määräämään vastaavan ohjelmatoimittajan. Mainitusta luettelosta tulee ilmetä, ketä tällaisessa tapauksessa on pidettävä vastaavana ohjelmatoimittajana.

18 §
Vahingonkorvausvastuu

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja, ohjelmatoiminnan harjoittaja, rikoksen tekijä ja siihen osallinen sekä valvontavelvollisuuden laiminlyönyt vastaava ohjelmatoimittaja ovat velvolliset vahingonkorvauslaissa (412/74) säädettyjen perusteiden mukaan korvaamaan vahingon, joka on aiheutunut sisällöltään rikollisen ohjelman lähettämisestä. Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja ja ohjelmatoiminnan harjoittaja ovat vahingonkorvauslain 3 luvun mukaisessa vastuussa korvauksesta silloinkin, kun vahinko on muun kuin mainitun luvun 1 §:ssä tarkoitetun henkilön aiheuttama.

19 §
Vastuu jakelusta

Mitä 17§:n 1 momentissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti muiden kuin 16§:n 1 momentissa tarkoitettujen yleisradiolähetysten jakeluun.

Rikoksen tekijän ja siihen osallisen lisäksi 1 momentissa tarkoitetun yleisradiolähetyksen jakaja on vastuussa sisällöltään rikollisen ohjelman lähettämisen aiheuttamasta vahingosta 18§:n mukaisesti, jollei hän voi näyttää noudattaneensa rikoksen estämiseksi kaikkea asianaan ollutta varovaisuutta.

20 §
Virheellisen tiedon oikaisu

Jos ohjelma on sisältänyt virheellisen asiatiedon, asianomainen ohjelmatoiminnan harjoittaja on velvollinen oikaisemaan tiedon.

Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole:

1) jos oikaisu voisi aiheuttaa jollekulle vahinkoa, joka on epäsuhteessa oikaisulla saavutettavaan hyötyyn; tai

2) jos virheen vähäisyyden vuoksi tai muusta sellaisesta syystä ei ole perusteltua tarvetta oikaista tietoa.

Oikaisu on suoritettava ilman kohtuutonta viivytystä ja sillä tavoin, että virheellisyys saadaan mahdollisimman hyvin korjatuksi. Ohjelmatoiminnan harjoittaja ei ole velvollinen suorittamaan oikaisua, jos virhettä ei ole pyydetty oikaistavaksi tai sitä ei ole muuten todettu 30 päivän kuluessa ohjelman lähettämispäivästä.

21 §
Ohjelman tallennus

Jokaisesta kaapelitse lähetetystä ohjelmasta on oltava tallenne Suomessa. Tallennetta ei saa hävittää ennen kuin vähintään kolme kuukautta on kulunut ohjelman lähettämisestä.

Jos lähetettävästä ohjelmasta ei ole ennestään tallennetta, kaapelilähetystoiminnan harjoittajan on tallennettava se tai sovittava tallentaminen jonkun toisen tehtäväksi. Kaapelilähetystoiminnan harjoittajan on huolehdittava lisäksi siitä, että lähetettyjen ohjelmien tallenteet säilytetään 1 momentissa säädetyn ajan.

Kaapelilähetystoiminnan harjoittaja on velvollinen antamaan valvontaviranomaisille ja asianosaisille mahdollisuuden nähdä tai kuunnella tallennettu ohjelma. Tallennetta saadaan käyttää ainoastaan tässä luvussa tarkoitetun vastuun selvittämiseksi.

7 luku

Ohjaus ja valvonta sekä seuraamukset

22 §
Liikenneministeriön tehtävät

Liikenneministeriön tehtävänä on valvoa tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä toimiluvan ehtojen noudattamista.

Liikenneministeriö voi velvoittaa sen, joka rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka toimiluvan ehtoja, korjaamaan rikkomuksen.

Velvoitteen ja 25§:ssä tarkoitetun kiellon tehosteeksi ministeriö voi asettaa uhkasakon. Päätöksestä, jolla uhkasakko asetetaan, ei saa valittaa.

Uhkasakon määrää maksettavaksi liikenneministeriö.

23 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa kaapelilähetystoimintaa ilman tämän lain mukaan tarvittavaa toimilupaa tai vastoin toimiluvassa asetettuja ehtoja, on tuomittava luvattomasta kaapelilähetystoiminnan harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka omaan lukuunsa lähettää tai lähetyttää ohjelman, joka sisältää raakaa väkivaltaa taikka on mielenterveyttä vahingoittava tai epäsiveellinen, on tuomittava sisällöltään kielletyn ohjelman lähettämisestä kaapelitse sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos ohjelman sisältämä esitys on elokuvien tarkastuksesta annetun lain (299/65) mukaisesti hyväksytty esitettäväksi.

Mitä 2 momentissa on säädetty, koskee myös sitä, joka jakaa muun kuin 16§:n 1 momentissa tarkoitetun yleisradiolähetyksen, jollei hän voi näyttää noudattaneensa rikoksen estämiseksi kaikkea asianaan ollutta varovaisuutta.

Tutkittaessa 2 momentissa tarkoitettua rikosta voidaan toimittaa takavarikosta ja etsinnästä rikosasioissa annetussa laissa (260/59) tarkoitettu kotietsintä sen estämättä, mitä mainitun lain 12§:n 1 momentissa on säädetty.

24 §
Toimiluvan peruuttaminen

Valtioneuvosto voi peruuttaa toimiluvan, jos kaapelilähetystoiminnan harjoittaja:

1) rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka toimiluvan ehtoja; tai

2) rikkoo muuta lakia lähettämällä ohjelman lainvastaisesti tai sisällöltään lainvastaisen ohjelman.

25 §
Jakelun kieltäminen

Liikenneministeriö voi kieltää yleisradiolähetyksen jakelun, jos jakaja kehotuksesta huolimatta laiminlyö 5 luvussa mainittujen velvoitteiden noudattamisen tai toistuvasti lähettää edelleen lainvastaisesti tai sisällöltään lainvastaisen yleisradiolähetyksen.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuitenkaan koske 16§:n 1 momentissa tarkoitettujen yleisradiolähetysten jakelua.

8 luku

Muutoksenhaku

26 §
Muutoksenhaku

Valtioneuvoston tämän lain 4 ja 24§:n sekä liikenneministeriön 1§:n 2 momentin 6 kohdan, 22§:n 2 ja 4 momentin ja 25§:n nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

9 luku

Erinäiset säännökset

27 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

28 §
Voimaantulosäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1987.

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa kaapelilähetystoimintaa, on haettava 3§:ssä tarkoitettu toimilupa kolmen kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Lain 15§:ssä tarkoitettu ilmoitus on niin ikään tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

Jollei tässä laissa tarkoitettua toimilupaa myönnetä, on sillä, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa kaapelilähetystoimintaa, oikeus saada valtiolta täysi korvaus vahingosta, joka aiheutuu siitä, ettei laitteistoja enää voida käyttää kaapelilähetystoimintaan eikä muutoinkaan kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla.

Hallituksen esitys 108/86
Liikennevaliok. miet. 6/86
Suuren valiok. miet. 239/86

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Matti Luttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.