286/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10§:ään sisältyvät Maksamismääräysilmoitusta jäljennöksineen ja maksamismääräystä ja Pöytäkirjanotetta koskevat nimikkeet sekä Todistusta koskevan nimikkeen 1 ja 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), sekä

muutetaan 4§:ään sisältyvä viides viranomaisten ryhmä, 10§:ään sisältyvä Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 3 kohta, 12§:n 1 momentin 10 kohta sekä 13§:n 1 momentin johdantolause,

sellaisina kuin ne ovat, 4§:ään sisältyvä viides viranomaisten ryhmä 14 päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (870/84), 10§:ään sisältyvä Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 3 kohta ja 13§:n 1 momentin johdantolause mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa sekä 12§:n 1 momentin 10 kohta 25 päivänä maaliskuuta 1955 annetussa laissa (135/55), näin kuuluviksi:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


5 ryhmä:

Maa- ja vesioikeudet sekä niiden puheenjohtajat.


10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8§:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Rekisteriote:


3) kaupparekisteristä 50 markkaa sekä rekisteritoimiston paikallisviranomaisena pitämästä kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 50 markkaa;


12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


10) sellaisten lainojen myöntämistä, joiden saamistodisteet 51§:n mukaan ovat vapaat leimaverosta;


13 §

Asiakirja, jonka asianosainen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, maaoikeudelle taikka riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on sikäli kuin 14 ja 15§:ssä sekä 4 ja 7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

Hallituksen esitys 145/86
Lakivaliok. miet. 8/86
Suuren valiok. miet. 136/86

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.