226/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1987

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 5§:n 1 momentin 2, 4 ja 7 kohta, 12§:n 4 momentti, 13§:n 1 momentti, 14§:n 1 ja 4 momentti, 18 §:n 1 ja 2 momentti, 19 §:n 1 ja 3 momentti, 20§, 21§:n 2 momentti, 25 §, 26§:n 2 ja 3 momentti, 27§:n 1 momentin johdantolause sekä 4, 13 ja 14 kohta, 28§:n 5 momentti, 32§:n 2 momentti ja 45 ja 46§:n otsikko,

niistä 14§:n 1 momentti ja 27 §:n 1 momentin 13 ja 14 kohta, sellaisina kuin ne ovat 11 päivänä tammikuuta 1985 annetussa laissa (34/85), sekä

lisätään 5§:n 1 momenttiin uusi 7 a kohta, 27§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 11 päivänä tammikuuta 1985 annetulla lailla, uusi 15 kohta, 28§:ään uusi 6 momentti, 44§:ään uusi 4 momentti, 45§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, sekä 46§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §
Työttömyyspäivärahaoikeuden rajoitukset

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta henkilöllä:


2) joka on täyttänyt 65 vuotta, sen kalenterikuukauden päätyttyä, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta;


4) joka saa kansaneläkelain (347/56) tai työeläkelakien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä taikka täyteen eläkkeeseen oikeuttavien palvelusvuosien perusteella vanhuuseläkettä;


7)jolla on oikeus saada sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa taikka jolle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi;

7 a) joka saa lasten kotihoidon tuesta annetun lain (24/85) mukaista lisäosaa;


12 §
Omavastuuaika

Omavastuuaika on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jona se on kokonaan hankittu. Alkavan kalenterivuoden aikana uutta omavastuuaikaa ei edellytetä:

1) niin kauan kuin henkilö yhdenjaksoisesti on edelleen työttömänä ja saa työttömyyspäivärahaa;

2) kun omavastuuaika ajoittuu kahdelle kalenterivuodelle;

3) kun omavastuuaika on kalenterivuoden päättyessä täyttynyt ilman, että työttömyyspäivärahan maksu vielä on alkanut; tai

4) kun oikeus työttömyyspäivärahaan alkaa uudelleen 14 päivän kuluessa edellisen työttömyyspäivärahaoikeuden päättymisestä.

3 luku

Peruspäivärahan saamisen erityisedellytykset

13 §
Oikeus peruspäivärahaan

Peruspäivärahaan on oikeus henkilöllä, joka täyttää 2 luvun mukaiset työttömyysturvan saamisen yleiset edellytykset ja joka on taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarvetta ei kuitenkaan edellytetä sellaiselta 55 vuotta täyttäneeltä henkilöltä, joka työttömäksi joutuessaan on täyttänyt 16§:n 2-5 momentissa tarkoitetun työssäoloehdon.


14 §
Peruspäivärahan tarveharkinta

Taloudellisen tuen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon henkilön omat tulot kokonaan ja hänen puolisonsa tulot 190 markkaa ylittävältä osalta kuukaudessa lukuun ottamatta lapsilisää, lasten kotihoidon tuen perusosaa ja sisaruskorotusta, asumistukea, sotilasavustusta, sotilasvammalain (404/48) mukaista elinkorkoa ja täydennyskorkoa, rintamasotilaseläkelain (119/77) mukaista rintamasotilaseläkettä, perhe-eläkelain (38/69) mukaista lisäosaa, sosiaalihuoltolain (710/82) mukaista toimeentulotukea sekä vian, vamman tai haitan perusteella maksettavaa erityisten kustannusten korvausta.


Huoltovelvollisen 3 momentissa tarkoitettua tulorajaa korotetaan 400 markalla jokaisen huollettavan alle 18-vuotiaan lapsen osalta.


18 §
Lyhennetty työpäivä

Jos kokoaikatyötä tehneen työntekijän työajan lyhennys toteutetaan 17 §:ssä tarkoitetusta syystä lyhentämällä päivittäistä työaikaa ja vähentämällä palkkaa vastaavasti, on hänellä oikeus työttömyyspäivärahaan tämän lain mukaisesti työajan lyhennystä vastaavilta täysiltä työttömyyspäiviltä edellyttäen, että keskimääräinen työaika viikossa lyhentyy vähintään viidenneksellä ja henkilö on ollut yhdenjaksoisesti kokoaikaisessa työsuhteessa samaan työnantajaan vähintään edelliset 12 kuukautta.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan tämän pykälän mukaan enintään 100:aa täyttä työttömyyspäivää vastaavalta ajalta lomautuskertaa kohti.


19 §
Osa-aikatyön vastaanottaminen

Kun työtön henkilö ottaa vastaan osa-aikatyötä, hänellä on oikeus soviteltuun työttömyyspäivärahaan siten, että päiväraha ja 75 prosenttia osa-aikatyöstä saadun palkan siitä osasta, joka ylittää 400 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta määrään, joka päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.


Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 100 täyden työttömyyspäivärahan suuruinen määrä.


20 §
Lyhennettyä työaikaa ja osa-aikatyötä tekevän ansioon suhteutetun päivärahan enimmäissuuruus

Ansioon suhteutettua päivärahaa voidaan maksaa 17-19 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa niin paljon, että se mahdollisine lapsikorotuksineen ja työstä saatu palkka yhteensä ovat enintään 90 prosenttia ansioon suhteutetun päivärahan perusteena olevasta palkasta, kuitenkin vähintään niin paljon kuin henkilöllä olisi oikeus saada perusturvana.

21 §
Sivutyö

Työttömyyspäivärahaa maksettaessa otetaan sivutyöstä saatu palkka ja muu työtulo huomioon siten, että päiväraha ja 75 prosenttia palkka- tai muun työtulon siitä osasta, joka ylittää 400 markkaa, voivat kuukaudessa yhteensä nousta perusturvassa henkilön täysimääräisen peruspäivärahan määrään tai ansioturvassa määrään, joka hänelle ansioon suhteutettuna päivärahana muutoin olisi voitu maksaa.


25 §
Etuuksien korotus

Jos maan yleinen palkkataso olennaisesti muuttuu, asetuksella on tarkistettava tämän lain 14 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 19 §:n 1 momentissa, 21 §:n 2 momentissa sekä 22 ja 24 §:ssä säädetyt markkamäärät palkkatason muutosta vastaavassa suhteessa.

26 §
Päivärahakauden kesto

Henkilön saatua ansioon suhteutettua päivärahaa 200 päivältä päiväraha alenee 12,5 prosenttia, ei kuitenkaan perusosaa ja lapsikorotusta pienemmäksi. Mainitun 200 päivän laskenta aloitetaan uudelleen alusta, kun henkilö on ollut kahdeksan kuukauden tarkastelujakson aikana kokoaikatyössä vähintään 75 päivää. Päivärahaa ei kuitenkaan alenneta henkilöltä, joka ennen 200 päivän täyttymistä on täyttänyt 55 vuotta.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on säädetty neljän peräkkäisen kalenterivuoden aikana maksettavasta enimmäismäärästä, voidaan henkilölle, joka on täyttänyt 55 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä, maksaa ansioon suhteutettua päivärahaa lisäksi enintään 400 päivältä.


27 §
Sosiaalietuuksien vaikutus työttömyyspäivärahaan

Jos henkilö saa muuta kuin 5§:ssä tarkoitettua lakisääteistä etuutta tai jos hän saa kansaneläkettä kansaneläkelain 22§:n 2 momentin perusteella, hänen täysimääräisen peruspäivärahansa määrää tai hänelle maksettavaa ansioon suhteutettua päivärahaa vähennetään etuuden määrällä. Tällöin ei kuitenkaan seuraavia eläkkeitä ja sosiaalietuuksia oteta huomioon:


4) sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko;


13) tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset;

14) lasten kotihoidon tuesta annetun lain mukainen perusosa ja sisaruskorotus; sekä

15) rintamasotilaseläke.


7 luku

Työttömyyspäivärahan hakeminen ja hakemusten käsittely

28 §
Päivärahan hakeminen

Työttömyyspäiväraha maksetaan päivärahaoikeuden syntymisestä lukien, ei kuitenkaan ilman erityisen painavaa syytä pitemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen päivärahan hakemista.

Jos ansioon suhteutettua päivärahaa koskeva hakemus on hylätty, katsotaan peruspäivärahaa koskevan hakemuksen tulleen vireille, kun hakemus työttömyyskassalle on tehty, edellyttäen, että peruspäivärahaa on haettu kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon kassan hylkäävästä päätöksestä.

32 §
Työttömyyspäivärahan maksaminen sosiaalilautakunnalle

Työttömyyspäiväraha voidaan joko osittain tai kokonaan, jos sosiaalilautakunta sitä pyytää, erityisen painavasta syystä toistaiseksi tai määräajan maksaa sosiaalilautakunnalle käytettäväksi työttömän henkilön, hänen perheensä ja hänen huollettavinaan olevien 24 §:ssä tarkoitettujen lastensa elatukseen.

11 luku

Erinäisiä säännöksiä

44 §
Työttömyyspäivärahan maksaminen

Jollei myönnettyä työttömyyspäivärahaa ole nostettu kuuden kuukauden kuluessa siitä kun se on ollut nostettavissa, on työttömyyspäiväraha menetetty, jollei erityisen painavasta syystä katsota kohtuulliseksi toisin päättää.

45 §
Työttömyyspäivärahan periminen eräissä tapauksissa sekä päivärahan ulosmittaus

Jos henkilö on perusteettomasti saanut peruspäivärahaa samalta ajalta, jolta hänelle myönnetään takautuvasti ansioon suhteutettua päivärahaa, sosiaalivakuutustoimikunta saa periä tältä ajalta perusteettomasti maksetun peruspäivärahan takautuvasti suoritettavasta ansioon suhteutetusta päivärahasta. Vastaavasti työttömyyskassa saa periä perusteettomasti maksetun ansioon suhteutetun päivärahan takautuvasti suoritettavasta peruspäivärahasta.


46 §
Avioliitonomaiset olosuhteet ja erillään asuminen

Aviopuolisoihin, jotka ovat saaneet asumuseron tai jotka muutoin välien rikkoutumisen vuoksi asuvat pysyvästi erillään, ei sovelleta tämän lain puolisoita koskevia säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1987.

Lain voimaan tullessa 26§:n 2 momentin mukaan alennettua työttömyyspäivärahaa saavan henkilön päiväraha tarkistetaan tämän lain mukaiseksi.

Tämän lain 14§:n 1 ja 4 momentin ja 19§:n 1 momentin mukaiset markkamäärät vastaavat vuoden 1985 tasoa.

Hallituksen esitys 172/86
Sosiaalivaliok. miet. 30/86
Suuren valiok. miet.210/86

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.