191/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) ja asiain ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön osastot
1 §

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on:

1)yleinen osasto,

2)kauppaosasto,

3)teollisuusosasto,

4)energiaosasto, sekä

5)yrityskehitysosasto.

Kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuuspiireistä ja niiden piiritoimistoista sekä teollisuussihteereistä säädetään erikseen.

Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot ja laitokset
2 §

Ministeriön alaisia ovat:

1)puolustustaloudellinen suunnittelukunta,

2)merenkulkuhallitus,

3)merentutkimuslaitos,

4)elinkeinohallitus,

5)kilpailuasiamiehen toimisto,

6)kuluttaja-asiamiehen toimisto,

7)kuluttajavalituslautakunta,

8)patentti- ja rekisterihallitus,

9)lisenssivirasto,

10)teknillinen tarkastuskeskus,

11)geologian tutkimuskeskus,

12)valtion teknillinen tutkimuskeskus,

13)teknologian kehittämiskeskus,

14)Valtiontakauslaitos,

15)vientitakuulaitos,

16)matkailun edistämiskeskus, sekä

17)valtion hankintakeskus.

Yleinen osasto
3 §

Yleinen osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)taloussuunnittelua, laskentatointa sekä suunnittelu- ja seurantajärjestelmiä,

2)tulo- ja menoarvioehdotusta sekä erityismenoarviota,

3)ministeriön toimialan yleistä tehokkuus- ja talousvalvontaa, hallinnon kehittämistä ja atk-toiminnan koordinointia,

4)virka- ja työsuhteita, koulutusta sekä muita henkilöstöhallinnollisia kysymyksiä,

5)lainsäädäntöä, mikäli asia ei kuulu muun osaston käsiteltäviin tai mikäli se koskee useamman kuin yhden osaston toimialaa,

6)viranomaisille annettavia esityksiä ja lausuntoja, mikäli ne koskevat useamman kuin yhden osaston toimialaa,

7)ministeriölle tilivirastona kuuluvia asioita,

8)ministeriön edustusta oikeusasioissa, mikäli asia ei kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin,

9)työjärjestystä ja virastodemokratiaohjesääntöä,

10)asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia sekä nimikirjanpitoa,

11)merenkulkua ja merentutkimusta,

12)elinkeinojen valvontaa,

13)hintavalvontaa,

14)kuluttajakysymyksiä,

15)taloudellisen kilpailun edistämistä,

16)elintarvikevalvontaa,

17)patentti- ja rekisterihallitusta,

18)ulkomaalaisen oikeutta toimia suomalaisissa yhtiöissä ja omistaa niissä osakkeita sekä eräiden suomalaisten yhteisöjen oikeutta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta,

19)vientitakuulaitosta,

20)Saimaan Kanavalaivat Oy ja Suomen Vientiluotto Oy -nimisiä osakeyhtiöitä, sekä

21)muita ministeriön toimialaan kuuluvia asioita, mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty.

4 §

Yleisessä osastossa on:

1)hallinnollinen toimisto,

2)merenkulkutoimisto,

3)elinkeinotoimisto,

4)elintarvikeasiain toimisto,

5)taloussuunnittelutoimisto, sekä

6)taloustoimisto.

5 §

Hallinnollinen toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)virka- ja työsuhteita, koulutusta sekä muita henkilöstöhallinnollisia kysymyksiä,

2)lainsäädäntöä, mikäli asia ei kuulu muun toimiston käsiteltäviin tai mikäli se koskee useamman kuin yhden osaston toimialaa,

3)viranomaisille annettavia esityksiä ja lausuntoja, mikäli ne koskevat useamman kuin yhden osaston toimialaa,

4)ministeriön edustusta oikeusasioissa, mikäli asia ei kuulu muun osaston käsiteltäviin,

5)ohjesääntöjä,

6)asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia sekä nimikirjanpitoa,

7)patentti- ja rekisterihallitusta, vientitakuulaitosta ja Suomen Vientiluotto Oy -nimistä osakeyhtiötä, sekä

8)muita osaston toimialaan kuuluvia paitsi jäljempänä 6-10§:ssä mainittuja asioita.

6 §

Merenkulkutoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)merenkulkuun liittyvää elinkeino- ja liikennepolitiikkaa,

2)merenkulun lainsäädäntöä,

3)merenkulun kansainvälistä yhteistyötä,

4)aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemistä, sekä

5)merenkulkuhallitusta ja merentutkimuslaitosta.

7 §

Elinkeinotoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)taloudellisen kilpailun edistämistä,

2)hintavalvontaa,

3)kuluttajakysymyksiä,

4)elinkeinohallitusta,

5)kilpailuasiamiehen toimistoa,

6)kuluttaja-asiamiehen toimistoa, sekä

7)kuluttajavalituslautakuntaa.

8 §

Elintarvikeasiain toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)elintarvikelainsäädäntöä,

2)elintarvikevalvontaa, sekä

3)elintarvikealan kansainvälistä yhteistyötä.

9 §

Taloussuunnittelutoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)toiminta- ja taloussuunnittelua,

2)tulo- ja menoarvioehdotusta, erityismenoarviota ja rahoitussuunnittelua, sekä

3)suunnittelujärjestelmiä ja niiden kehittämistä.

10 §

Taloustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä ja talouden seurantajärjestelmää,

2)ministeriön sisäistä tarkastusta ja talousvalvonnan kehittämistä, sekä

3)ministeriön hoidossa olevien rahastojen tilinpitoa ja maksuliikettä.

Kauppaosasto
11 §

Kauppaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)kauppasopimusten ja taloudellista yhteistyötä koskevien sopimusten valmisteluun ja toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä,

2)kansainvälistä taloudellista yhteistyötä,

3)viennin edistämistä,

4)kotimaankauppaa ja kauppakamarilaitosta,

5)osastolle kuuluvien rahastojen varoilla tapahtuvia kauppatoimia,

6)ulkomaankaupan säännöstelyä,

7)matkailua,

8)polttoaineiden tuontia, valtion varmuusvarastointia, ei kuitenkaan polttoaineiden varmuusvarastojen rakentamiseen ja rakennusten hoitoon liittyviä kysymyksiä, turvavarastointia, velvoitevarastointia ja muita huoltotilanteen turvaamistoimenpiteitä,

9)puolustustaloudellista suunnittelua,

10)ulko- ja kotimaankauppaan liittyvää tutkimustoimintaa,

11)haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustukea,

12)valtion hankintakeskusta, sekä

13)osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

12 §

Kauppaosastossa on:

1)suunnittelutoimisto,

2)multilateraalikaupan toimisto,

3)yleinen toimisto, sekä

4)vienninedistämistoimisto.

13 §

Suunnittelutoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)koti- ja ulkomaankaupan pitkän tähtäyksen suunnittelua ja suunnittelun yhteensovittamista,

2)koti- ja ulkomaankauppaa koskevien selvitysten ja katsausten laatimista sekä tähän liittyvien tutkimussopimusten valmistelua, tutkimusten seuraamista ja niiden tulosten hyväksikäyttöä,

3)muita osaston toimintaan liittyviä suunnittelu- ja tutkimustehtäviä, sekä

4)kansainvälistä kehitysyhteistyötä.

14 §

Multilateraalikaupan toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)kansainvälisiä taloudellisia järjestöjä,

2)kansainvälistä taloudellista yhdentymistä,

3)multilateraalisten teollisuusmaiden ja kehitysmaiden kanssa tapahtuvaa taloudellista yhteistyötä,

4)kansainvälisiä perushyödykejärjestelyjä,

5)ulkomaankauppaan liittyviä sektorikohtaisia neuvotteluja ja markkinahäiriökysymyksiä, sekä

6)ulkomaankaupan säännöstelyä.

15 §

Yleinen toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)valtion varmuusvarastointia, turvavarastointia, velvoitevarastointia ja muita huoltotilanteen turvaamistoimenpiteitä, polttoaineiden tuontia sekä kauppaosaston hoidossa olevien rahastojen varoilla tapahtuvia kauppatoimia,

2)sosialististen maiden kanssa käytävää kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevia sopimuksia, selvityksiä ja niiden valmistelua, sekä

3)hinnanerokorvausten alaisten maataloustuotteiden vientiä.

16 §

Vienninedistämistoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)vienninedistämistoiminnan suunnittelua ja toteuttamista,

2)viennin edistämiseen myönnettäviä avustuksia ja lainoja,

3)matkailun edistämistä, sekä

4)matkailun edistämiskeskusta.

Teollisuusosasto
17 §

Teollisuusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)yleistä teollisuuspolitiikkaa,

2)teollisuuteen ja geologiaan liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä,

3)teollisuuspoliittisesti merkittävää teollisuuden rahoitusta,

4)alueellista teollisuus- ja siihen liittyvää elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä yrityskehitysosaston kanssa,

5)Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimistä osakeyhtiötä omistajavalvontaan kuuluvien kysymysten osalta,

6)teollisuuden ja muun yritystoiminnan koulutuksen kehittämistä, siltä osin kuin nämä asiat eivät kuulu yrityskehitysosaston tehtäviin,

7)luonnonvarojen teollisen hyväksikäytön suunnittelua,

8)teknillisen tarkastustoiminnan valvontaa, lukuun ottamatta sähkö- ja ydinenergia-alaan kuuluvaa teknillistä tarkastusta,

9)teknologiapolitiikkaa sekä kansainvälistä teknillistä ja teknillistaloudellista yhteistyötä,

10)tuotannollista toimintaa harjoittavia valtionenemmistöisiä osakeyhtiöitä,

11)Valtiontakauslaitosta, sekä

12)osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

18 §

Teollisuusosastossa on:

1)teollisuuspolitiikan toimisto,

2)teknologian toimisto,

3)tarkastustoimisto,

4)kansainvälisten asiain toimisto,

5)valtionyhtiöiden yleinen toimisto, sekä

6)valtionyhtiöiden suunnittelutoimisto.

19 §

Teollisuuspolitiikan toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)teollisuuspolitiikkaa ja teollisuutta, siltä osin kuin nämä asiat eivät kuulu osaston muun toimiston tai yrityskehitysosaston tehtäviin,

2)teollisuuden rahoituskysymyksiä ja alueellista teollisuus- ja siihen liittyvää elinkeinopolitiikkaa, siltä osin kuin nämä asiat eivät kuulu osaston muun toimiston tai yrityskehitysosaston tehtäviin,

3)tuotantotoiminnan alueellista tukemista teollisuuspoliittisesti merkittävien asioiden osalta yhteistyössä yrityskehitysosaston kanssa,

4)ulkomaalaisten omistamia ja hallitsemia yrityksiä osaston toimialaan kuuluvilta osilta, sekä

5)poikkeusolojen teollisuustuotannon turvaamista.

20 §

Teknologian toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)teknologiapolitiikan suunnittelua ja valmistelua,

2)teknillistä tutkimustyötä,

3)teollisuuden tuotekehitystyötä,

4)rationalisointia, standardisointia ja keksintötoimintaa,

5)teknillistä täydennyskoulutusta,

6)kaivostoimintaa,

7)valtion teknillistä tutkimuskeskusta,

8)teknologian kehittämiskeskusta, sekä

9)geologian tutkimuskeskusta.

21 §

Tarkastustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)teknillistä tarkastustoimintaa, sekä

2)teknillistä tarkastuskeskusta.

22 §

Kansainvälisten asiain toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)teollisuussihteeritoimintaa,

2)kansainvälistä teknillistä yhteistyötä,

3)kansainvälistä teknologian siirtoa, sekä

4)kansainvälistä tieteellisteknistä asiantuntijavaihtoa ja ulkomaisen harjoittelun tukemista.

23 §

Valtionyhtiöiden yleinen toimisto käsittelee ministeriön hallinnonalaan kuuluvien, tuotannollista toimintaa harjoittavien valtionyhtiöiden:

1)rahoitusjärjestelyjä ja valtiontakauksia,

2)keskinäistä yhteistoimintaa, sekä

3)yleisiä hallintoasioita.

Lisäksi toimisto laatii yritystaloudellisia selvityksiä ja avustaa tarvittaessa ministeriön muita osastoja tällaisten selvitysten laatimisessa sekä käsittelee asiat, jotka koskevat valtionyhtiöiden neuvottelukuntaa ja alan kansainvälistä toimintaa.

24 §

Valtionyhtiöiden suunnittelutoimisto käsittelee 23§:ssä tarkoitettujen valtionyhtiöiden:

1)tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmia,

2)liiketaloudellista tulosta ja kansantaloudellisia vaikutuksia, sekä

3)erityishankkeita.

Energiaosasto
25 §

Energiaosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)yleistä energiapolitiikkaa ja sen toteuttamista,

2)energiatalouteen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä,

3)energiahuoltoa ja -tuotantoa sekä energian säästöä ja käyttöä,

4)energiatalouden rahoitusta,

5)poikkeusolojen energiahuollon turvaamista samoin kuin polttoaineiden varmuusvarastojen rakentamista ja hoitoa,

6)kansainvälistä energia-alan yhteistyötä,

7)sähköenergian siirtämistä maan rajojen yli,

8)sähkö-, ydin- ja säteilyturvallisuutta,

9)energiahuollon ja ympäristönsuojelun yhteisiä kysymyksiä,

10)energiahuoltoon liittyviä lunastusasioita, sekä

11)osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

26 §

Energiaosastossa on:

1)sähkötoimisto,

2)atomitoimisto,

3)polttoainetoimisto,

4)suunnittelutoimisto, sekä

5)energiatutkimustoimisto.

27 §

Sähkötoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)sähkö- ja lämpölaitoksia sekä voimalaitoksia, mikäli näitä kysymyksiä ei ole määrätty käsiteltäväksi muussa toimistossa,

2)sähkölaitoslupia sekä voimalaitosten ja sähkölaitteistojen rakentamislupia, lukuun ottamatta ydinenergialainsäädännössä tarkoitettuja lupia,

3)sähköhuollon runkosuunnitelmaa, aluesuunnitelmia ja aluetoimikuntia,

4)sähköntoimitusehtoja,

5)sähköturvallisuutta ja sähkötarkastusta,

6)sähkölaitoskiinteistörekisteriä, sekä

7)maaseudun sähköistämistä.

28 §

Atomitoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)ydinenergian rauhanomaista käyttöä ja ydinpolttoaineita,

2)ydinenergiaa koskevissa säännöksissä tarkoitettuja lupia,

3)säteily- ja ydinreaktoriturvallisuutta,

4)alan kansainvälisiä sopimuksia ja niiden tarkoittamaa valvontaa, sekä

5)ydinenergian käyttöön liittyvää tutkimusta, kehitystyötä ja koulutusta.

29 §

Polttoainetoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)kotimaisia ja ulkomaisia fossiilisia polttoaineita, lukuun ottamatta niiden tuontikysymyksiä,

2)polttoaineiden varmuusvarastojen rakentamista ja hoitoa, sekä

3)energian säästöä.

30 §

Suunnittelutoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)energiatalouden suunnittelua, seuraamista ja ennakointia,

2)energiataloutta koskevien investointi- ja tuotantosuunnitelmien perustaksi tarvittavien selvitysten laadintaa, sekä

3)energiatilastoja.

31 §

Energiatutkimustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)energiatalouteen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä, sekä

2)energiataloudellista koetoimintaa.

Yrityskehitysosasto
32 §

Yrityskehitysosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistämistoimenpiteitä,

2)alueellista elinkeinopolitiikkaa ja Kehitysaluerahasto Oy - Utvecklingsområdesfonden Ab -nimistä osakeyhtiötä siltä osin kuin nämä asiat eivät kuulu muun osaston tehtäviin,

3)tuotantotoiminnan alueellista tukemista, alueellista kuljetustukea ja muita ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuja rahoitustoimenpiteitä sekä näitä toimenpiteitä koskevaa seurantaa ja valvontaa,

4)teollisuuspiiritoimistoja, sekä

5)osaston käsiteltäviin asioihin liittyvää lainsäädäntöä.

33 §

Yrityskehitysosastossa on:

1)kehittämistoimisto, sekä

2)yritysrahoitustoimisto.

34 §

Kehittämistoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittämistä,

2)pienten ja keskisuurten yritysten neuvontaa ja yrittäjäkoulutusta sekä tähän toimintaan osallistuvien yhteisöjen valtionavustusta,

3)kuntien elinkeinoasiamiesjärjestelmän toteutusta ja kehittämistä,

4)alueellista elinkeinopolitiikkaa siltä osin kuin nämä asiat eivät kuulu muun osaston tehtäviin, sekä

5)teollisuuspiiritoimistoja.

35 §

Yritysrahoitustoimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)tuotantotoiminnan alueellista tukemista, teollisuuspoliittisesti merkittävien asioiden osalta yhteistyössä teollisuusosaston kanssa,

2)alueellista kuljetustukea,

3)muita ensisijaisesti pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuja rahoitustoimenpiteitä, sekä

4)pienen ja keskisuuren yritystoiminnan rahoitusta ja tukea koskevaa seurantaa ja valvontaa.

Ministeriön virkamiehet
36 §

Ministeriössä on:

sopimuspalkkainen kansliapäällikkö,

kauppaosaston, teollisuusosaston, energiaosaston ja yrityskehitysosaston sopimuspalkkaiset osastopäälliköt sekä yleisen osaston osastopäällikkönä toimiva hallitusneuvos,

sopimuspalkkaisia neuvottelevia virkamiehiä,

hallitusneuvoksia,

sopimuspalkkaisia apulaisosastopäälliköitä,

hallitusneuvos, toimistopäällikkönä,

vanhempia hallitussihteereitä, toimistopäällikköinä,

vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä,

sopimuspalkkaisia ja muita toimistopäälliköitä,

kaupallinen neuvos, toimistopäällikkönä,

ylitarkastajia ja tarkastajia,

sopimuspalkkaisia yritystutkijoita,

sopimuspalkkaisia erikoistutkijoita,

sopimuspalkkaisia ja muita tutkijoita,

sopimuspalkkaisia suunnittelijoita,

osastosihteereitä,

kirjaajia,

kirjanpitäjä,

toimistosihteereitä,

kanslisteja ja apulaiskanslisteja,

toimistovirkailijoita,

konekirjoittajia, sekä

ylivirastomestari.

Lisäksi ministeriössä on tulo- ja menoarvion rajoissa ylimääräisiä ylitarkastajia, koulutuspäällikkö, esittelijöitä, kaupallisia sihteereitä, tarkastajia, yliaktuaari, kielenkääntäjiä, kamreeri, tiedotussihteeri, neuvoja, ministerin sihteereitä, reviisori, apulaistarkastaja, arkistonhoitaja, pääkirjanpitäjä ja virastomestareita sekä muita ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Kauppaosaston, teollisuusosaston, energiaosaston ja yrityskehitysosaston osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi. Kauppaosaston apulaisosastopäälliköllä ja toimistopäälliköillä on kaupallisen neuvoksen arvonimi. Teollisuusosaston apulaisosastopäälliköillä ja toimistopäälliköillä sekä energiaosaston ja yrityskehitysosaston toimistopäälliköillä on teollisuusneuvoksen arvonimi.

37 §

Kelpoisuusehtona kauppa- ja teollisuusministeriön virkoihin ja toimiin vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut, että hänellä on sellainen taito ja kyky, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Sen lisäksi vaaditaan:

1)kansliapäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys talouselämään ja hallintotoimiin,

2)hallitusneuvokselta, vanhemmalta ja nuoremmalta hallitussihteeriltä sekä kirjaajalta, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (995/43) on säädetty,

3)erikoistutkijalta, ylitarkastajalta, yritystutkijalta, suunnittelijalta, tutkijalta ja tarkastajalta virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

yleisen osaston

4)hallitusneuvokselta, osastopäällikkönä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksesta säädetty,

5)hallitusneuvokselta, toimistopäällikkönä ja vanhemmalta hallitussihteeriltä, toimistopäällikkönä, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksesta ja hallitussihteeristä säädetty,

6)toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

kauppaosaston

7)osastopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys kauppapoliittisiin ja kaupan kysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

8)apulaisosastopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyyttä kauppapoliittisiin ja kaupan kysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

9)kaupalliselta neuvokselta, toimistopäällikkönä ja toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

teollisuusosaston

10)osastopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys teollisuuspoliittisiin kysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

11)neuvottelevalta virkamieheltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys teollisuuspoliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

12)apulaisosastopäälliköltä ja toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

energiaosaston

13)osastopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys energiakysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

14)toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito,

yrityskehitysosaston

15)osastopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys aluepoliittisiin sekä pientä ja keskisuurta teollisuutta koskeviin kysymyksiin, talouselämän tuntemusta sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito, sekä

16)toimistopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa liittyviin kysymyksiin sekä viran hoitamiseen tarvittava kielitaito.

38 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, hallitusneuvoksen, osastopäällikkönä, hallitusneuvoksen, hallitussihteerin, kirjaajan, kanslistin, apulaiskanslistin, konekirjoittajan ja muun heihin verrattavan peruspalkkaisen tai sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltijan nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä.

Neuvottelevan virkamiehen, apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä ja sopimuspalkkaisen toimistopäällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Vanhemman hallitussihteerin, toimistopäällikkönä nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä, sitten kun virka on ollut haettavaksi julistettuna.

Ministeriö määrää yleisen osaston hallitusneuvoksista, toimistopäällikköinä, vanhemmista hallitussihteereistä, toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden hallinnollisen toimiston, yhden merenkulkutoimiston, yhden elinkeinotoimiston, yhden elintarvikeasiain toimiston, yhden taloussuunnittelutoimiston sekä yhden taloustoimiston toimistopäälliköksi ja kauppaosaston kaupallisista neuvoksista, toimistopäällikköinä ja toimistopäälliköistä yhden suunnittelutoimiston, yhden multilateraalikaupan toimiston, yhden yleisen toimiston ja yhden vienninedistämistoimiston toimistopäälliköksi sekä teollisuusosaston toimistopäälliköistä yhden teollisuuspolitiikan toimiston, yhden teknologian toimiston, yhden tarkastustoimiston, yhden kansainvälisten asiain toimiston, yhden valtionyhtiöiden yleisen toimiston ja yhden valtionyhtiöiden suunnittelutoimiston toimistopäälliköksi sekä energiaosaston toimistopäälliköistä yhden sähkötoimiston, yhden atomitoimiston, yhden polttoainetoimiston, yhden suunnittelutoimiston ja yhden energiatutkimustoimiston toimistopäälliköksi sekä yrityskehitysosaston toimistopäälliköistä toisen kehittämistoimiston ja toisen yritysrahoitustoimiston toimistopäälliköksi.

39 §

Muun kuin 38§:n 2 momentissa tarkoitetun toimistopäällikön sekä kaupallisen neuvoksen, toimistopäällikkönä nimittää tasavallan presidentti sitten kun virka on ollut haettavaksi julistettuna.

Ylitarkastajan ja erikoistutkijan nimittää valtioneuvosto sitten kun virka on ollut haettavaksi julistettuna.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeriö.

Virkamiesten tehtävät
40 §

Kansliapäällikön tehtävistä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty. Kansliapäällikkö käsittelee myös asiat, jotka ministeri niiden tärkeyden tai erityisen laadun takia on antanut hänen valmisteltavikseen ja esiteltävikseen. Kansliapäällikkö voi pidättää käsiteltäväkseen asian, joka tämän asetuksen tai ministeriön työjärjestyksen mukaan kuuluisi ministeriön muulle virkamiehelle.

41 §

Osastopäällikön tulee:

1)johtaa osastonsa toimintaa ja valvoa, että osastolle kuuluvat asiat käsitellään huolellisesti ja tehokkaasti,

2)seurata osaston toimialalla tapahtuvaa kehitystä ja tehdä aloitteita lainsäädännöllisiksi ja muiksi uudistuksiksi, sekä

3)käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat, jotka ministeriön työjärjestyksessä on hänelle määrätty, ja ne asiat, jotka hän pidättää käsiteltäväkseen.

42 §

Teollisuusosaston neuvottelevista virkamiehistä yksi toimii teollisuuden kansainvälisiin asioihin liittyvissä erityistehtävissä, yksi yritystalouteen liittyvissä erityistehtävissä ja yksi yritysten koulutuskysymyksiin liittyvissä erityistehtävissä siten kuin osaston työnjaossa tarkemmin määrätään. Lisäksi he avustavat tarvittaessa ministeriön muita osastoja tehtäväalueeseensa kuuluvien asioiden valmistelussa sekä hoitavat heille erikseen osoitettuja muita asioita.

43 §

Apulaisosastopäällikön tulee:

1)osastopäällikön apuna johtaa osaston toimintaa ja valvoa, että ne asiat, joiden valvonnan osastopäällikkö on hänelle määrännyt, käsitellään huolellisesti ja tehokkaasti, sekä

2)käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat, jotka työjärjestyksessä on hänelle määrätty tai jotka osastopäällikkö on hänen käsiteltäväkseen määrännyt.

Teollisuusosaston apulaisosastopäälliköistä yksi toimii osastopäällikön apuna teollisuuspolitiikan toimiston, toinen teknologian toimiston, tarkastustoimiston ja kansainvälisten asiain toimiston sekä kolmas valtionyhtiöiden yleisen toimiston ja valtionyhtiöiden suunnittelutoimiston toimialaa koskevissa kysymyksissä.

44 §

Mitä 41§:ssä on säädetty, koskee soveltuvin kohdin myös apulaisosasto- ja toimistopäälliköitä.

45 §

Tehtävien jaosta ministeriön osastojen ja toimistojen kesken määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä, jonka ministeriö vahvistaa.

Ministeriön työjärjestyksessä määrätään myös ministeriön yhteisten virkojen, toimien ja ylimääräisten toimien sekä tilapäisten toimihenkilöiden ja työsopimussuhteessa olevan henkilöstön sijoittamisesta ministeriön osastoihin ja toimistoihin.

Henkilöstön osallistumisesta sitä itseään koskevaan päätöksenteon valmisteluun määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä ja virastodemokratiaohjesäännössä.

46 §

Milloin syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää siitä asianomainen osasto-, apulaisosasto- tai toimistopäällikkö sekä osastojen kesken kansliapäällikkö, mikäli ministeri ei siitä määrää.

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta kukin virkamies on velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen osasto-, apulaisosasto- tai toimistopäällikkö määrää.

47 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä osastopäällikkö.

Osastopäälliköiden, neuvottelevien virkamiesten ja apulaisosastopäälliköiden sijaiset määrätään työjärjestyksessä.

Muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa määrää tehtävien hoidosta virkamiehen estyneenä ollessa asianomainen osastopäällikkö.

Asioiden ratkaiseminen
48 §

Kansliapäällikön oikeudesta ratkaista ministeriössä päätettäviä asioita on voimassa, ellei jäljempänä ole toisin säädetty, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

Osasto-, apulaisosasto- ja toimistopäälliköt sekä muut virkamiehet ratkaisevat jäljempänä 49-68§:ssä mainitut, toimialaansa kuuluvat ministeriössä päätettävät asiat, mikäli valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä ei muuta johdu tai ministeri, kansliapäällikkö tai osastopäällikkö ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

49 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)lausunnon antamista muulle viranomaiselle, ei kuitenkaan lain tai asetuksen säätämistä, muuttamista tai kumoamista koskevista ehdotuksista eikä tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle, paitsi milloin kysymys on osastopäällikön ratkaisemaa asiaa koskevasta lausunnosta, sekä

2)osaston käytettäviksi asetettujen varojen käyttämistä, jollei näiden asioiden ratkaisemista ole osaston työnjaossa annettu muulle osaston virkamiehelle.

Milloin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja varoja on asetettu toimiston käytettäväksi, ratkaisee toimistopäällikkö niiden käytön.

Osastopäälliköllä on yksittäistapauksissa oikeus pidättää itselleen päätösvalta asioissa ja hänen alaisensa virkamiehen ollessa vuosilomalla tai estyneenä virkaansa hoitamasta ratkaista ne asiat, jotka tämän asetuksen tai erikseen annettavan määräyksen mukaan hänen alaisensa virkamies on oikeutettu ratkaisemaan.

50 §

Yleisen osaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)valtioneuvoston ohjesäännön 28§:n 3 momentissa mainittujen virkamiesten ja vastaavan työsopimussuhteisen henkilöstön ottamista sekä eron myöntämistä heille,

2)edellä 1 kohdassa tarkoitetun työsopimussuhteisen henkilöstön palkkauksen vahvistamista,

3)ministeriön yhteisistä määrärahoista maksettavia jakamattomia kulutus- ja kalustomenoja sekä kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvia muita menoja,

4)väylämaksun suorittamisesta myönnettäviä alennuksia ja vapautuksia,

5)luotsausmaksun suorittamisesta myönnettäviä alennuksia ja vapautuksia, sekä

6)muulle kuin Suomessa asuvalle Suomen kansalaiselle annettavat luvat olla prokuristina, osakeyhtiön perustajana, hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana ja toiminimen kirjoittajana.

51 §

Teollisuusosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)enintään 200 000 markan määräisiä tutkimukseen ja julkaisutoimintaan myönnettäviä valtionavustuksia,

2)erityismenoarviossa nimettyjen yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen myönnettäviä valtionavustuksia,

3)kansainvälisille järjestöille suoritettavia jäsenmaksuja, sekä

4)kansainväliseen tekniseen yhteistyöhön liittyviä enintään 200 000 markan määräisiä menoja.

52 §

Energiaosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)määrärahojen käyttämistä energia-alan tutkimukseen, suunnitteluun, valvontaan, koetoimintaan, tiedotukseen sekä neuvonta- ja julkaisutoimintaan tai näihin tarkoituksiin myönnettäviä valtionavustuksia, ei kuitenkaan silloin, kun käyttötarve tai valtionavustus yksittäistapauksessa ylittää 200 000 markkaa,

2)maaseudun sähköistämiseen myönnettäviä valtionavustuksia, ei kuitenkaan silloin, kun valtionavustus yksittäistapauksessa ylittää 200 000 markkaa,

3)energiansäästön sekä kotimaisten polttoaineiden tuotannon ja käytön edistämiseen myönnettäviä valtionavustuksia, ei kuitenkaan silloin, kun valtionavustus yksittäistapauksessa ylittää 200 000 markkaa,

4)energiansäästöä, kotimaisten polttoaineiden tuotantoa ja käyttöä sekä maakaasun jakelua ja käyttöä edistävien lainojen ja korkotuen myöntämistä, ei kuitenkaan silloin, kun lainan tai korkotuen määrä yksittäistapauksessa ylittää 200 000 markkaa,

5)energiaosaston toimialaan kuuluvia päätöksiä työllisyyslain (946/71) nojalla myönnettyjen avustusten maksamisesta silloin, kun avustuksiin osoitetut määrärahat on siirretty kauppa- ja teollisuusministeriön käyttöön,

6)energia-alan kansainvälisille järjestöille suoritettavia jäsenmaksuja, sekä

7)erityismenoarviossa nimettyjen yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen myönnettäviä vaitionavustuksia.

53 §

Yrityskehitysosaston osastopäällikkö ratkaisee 49§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)enintään 200 000 markan määräisiä tutkimukseen ja julkaisutoimintaan myönnettäviä valtionavustuksia,

2)valtionavustuksia kuntien elinkeinoasiamiesten palkkauksen maksatukseen, sekä

3)erityismenoarviossa nimettyjen yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen myönnettäviä valtionavustuksia.

54 §

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista toimialaansa kuuluvissa asioissa, sikäli kuin ne eivät merkitykseltään ole periaatteellisia tai laajakantoisia, ei kuitenkaan 49§:n 1 momentin 1 kohdassa mainituille viranomaisille.

Kauppaosaston apulaisosastopäällikkö ratkaisee osastolle kuuluvat valtion varmuusvarastointia koskevat asiat.

Apulaisosastopäälliköllä on oikeus, hänen alaisensa virkamiehen ollessa vuosilomalla tai estyneenä virkaansa hoitamasta, ratkaista ne asiat, jotka tämän asetuksen tai erikseen annettavan määräyksen mukaan hänen alaisensa virkamies on oikeutettu ratkaisemaan.

55 §

Yleisen osaston hallinnolliseen toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat virkavapautta 50§:n 1 kohdassa mainitulle henkilöstölle sekä virkavapautta sairauden sekä raskauden ja synnytyksen johdosta, ikälisiä, lupaa oman auton käyttämiseen virkamatkoilla, kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista sekä tileistä poistoa siltä osin kuin nämä asiat kuuluvat ministeriössä käsiteltäviin.

56 §

Yleisen osaston taloustoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat matkalaskujen hyväksymistä.

57 §

Hinnanerokorvausten alaisten maataloustuotteiden vientiä koskevat asiat ratkaisee näitä asioita työjärjestyksen mukaan käsittelevä kauppaosaston virkamies.

58 §

Teollisuusosaston teknologian toimistossa kaivosasioita käsittelevä ylitarkastaja ratkaisee:

1)kaivoslain (503/65) 6, 7, 9, 10, 17, 19, 21, 26, 27, 29, 38, 49, 51, 52, 54, 64, 77 ja 78 §:ssä sekä kaivosasetuksen (663/65) 2, 3, 17 ja 28§:ssä mainitut asiat, sekä

2)ministeriön kaivosasetuksen 29§:n nojalla antamien tai annettavien määräysten perusteella ministeriön ratkaistavaksi määrätyt asiat.

59 §

Teollisuusosaston tarkastustoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee teknillistä tarkastusta koskevat kauppa- ja teollisuusministeriölle kuuluvat asiat.

60 §

Teollisuusosaston kansainvälisten asiain toimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee:

1)teollisuussihteeritoimintaan liittyvät asiat, lukuun ottamatta viran tai toimenhaltijan nimittämistä ja palvelussuhteen ehtoja, sekä

2)ministeriön päätösten mukaisesti kansainväliseen teknilliseen yhteistyöhön kuuluviin yksittäisiin sopimuksiin sisällytettävät ehdot ja niihin liittyvät maksupäätökset ja laskujen hyväksymiset.

61 §

Energiaosaston sähkötoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat yksittäisiin maaseudun sähköistämiseen myönnettyihin valtionavustuksiin liittyviä maksupäätöksiä.

62 §

Energiaosaston atomitoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)atomienergialain (356/57) 2§:ssä mainituista asioista ydinenergian aikaansaamiseen soveltuvien aineiden ja laitteiden hallussapitoa, kuljetusta, käyttöä, maahantuontia ja maastavientiä koskevia lupahakemuksia,

2)säteilysuojauslain (174/57) 2§:ssä mainittuja asioita, sekä

3)ydinenergia-alan tutkimusta, suunnittelua ja valvontaa sekä teknologista kehittämistoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä.

63 §

Energiaosaston polttoainetoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)energia-alan tiedotusta ja neuvontatoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä, sekä

2)yksittäisiin energiansäästön sekä kotimaisten polttoaineiden tuotannon ja käytön edistämiseen myönnettyihin valtionavustuksiin liittyviä maksupäätöksiä.

64 §

Energiaosaston suunnittelutoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat energiatalouden suunnittelua koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä.

65 §

Energiaosaston energiatutkimustoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat energia-alan tutkimusta ja koetoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien laskujen hyväksymistä ja niihin liittyviä maksupäätöksiä, lukuun ottamatta niitä asioita, jotka käsitellään muissa toimistoissa.

66 §

Energiaosaston hallitusneuvos ratkaisee 56§:ssä, 62§:n 3 kohdassa, 64§:ssä ja 65§:ssä säädetyin poikkeuksin asiat, jotka koskevat energiahuollon tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatoimintaan kuuluviin menoihin liittyvien laskujen hyväksymistä.

67 §

Yrityskehitysosaston kehittämistoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat toimiston tehtäviin kuuluvaa koulutustoimintaa sekä asiat, jotka koskevat määrärahojen jakamista teollisuuspiiritoimistoille asianomaisen piiripäällikön hyväksyttäväksi teollisuuspiiritoimiston menoihin.

68 §

Yrityskehitysosaston yritysrahoitustoimistoon määrätty toimistopäällikkö ratkaisee kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/81) mukaisen kuljetustuen myöntämistä koskevat asiat.

69 §

Osastopäälliköt, apulaisosastopäälliköt, toimistopäälliköt ja muut virkamiehet ratkaisevat edellä 50-68§:ssä mainitut asiat esittelystä, kuitenkin niin, että 58§:ssä mainitut asiat ratkaistaan ilman esittelyä.

Toimistopäälliköt ovat oikeutetut antamaan lausuntoja ja tiedotuksia käsiteltävinään olevista juoksevista asioista, ei kuitenkaan 49§:n 1 momentin 1 kohdassa mainituille viranomaisille eikä muille ministeriöille, paitsi milloin kysymys on toimistopäällikön ratkaisemaa asiaa koskevasta lausunnosta tai selityksestä.

Erinäisiä säännöksiä
70 §

Mikäli toisin ei ole säädetty, ministeriöstä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty.

71 §

Virkamiehellä tarkoitetaan tässä asetuksessa kauppa- ja teollisuusministeriön viran tai toimen haltijaa ja ylimääräistä toimenhaltijaa sekä tilapäistä toimihenkilöä.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.