188/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Asetus opetusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan opetusministeriöstä 22 päivänä helmikuuta 1974 annetun asetuksen (171/74) 24§:n 1 momentin 6 ja 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä helmikuuta 1981 annetussa asetuksessa (157/81),

muutetaan 4 ja 5§, 23§:n 1 momentti, 24§:n 1 momentin 3 ja 5 kohta sekä 25§:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 5§ 29 päivänä helmikuuta 1980 annetussa asetuksessa (163/80), 23§:n 1 momentti 21 päivänä helmikuuta 1986 annetussa asetuksessa (169/86), 24§:n 1 momentin 3 ja 5 kohta jo mainitussa 20 päivänä helmikuuta 1981 annetussa asetuksessa ja 25§:n 2 momentti 19 päivänä helmikuuta 1982 annetussa asetuksessa (150/82), sekä

lisätään asetukseen uusi 5 c§ sekä asetuksen 23§:ään uusi 3 momentti ja 24 §:n 1 momenttiin uusi 16 a kohta seuraavasti:

4 §

Yleisessä osastossa on;

1) hallinnollinen toimisto;

2) taloustoimisto;

3) rakennusasiaintoimisto;

4) viestintäkulttuuri- ja tekijänoikeusasiain toimisto; sekä

5) tilitoimisto.

5 §

Hallinnollinen toimisto käsittelee osaston asioista muut, paitsi jäljempänä 5 a, 5 b, 5 c ja 6§:ssä mainitut asiat.

5 c §

Viestintäkulttuuri- ja tekijänoikeusasiain toimisto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) viestintäkulttuuria;

2) opetusministeriölle tekijänoikeuslainsäädännön mukaan kuuluvia tehtäviä ja muita tekijänoikeuden alaan kuuluvia kysymyksiä; sekä

3) kansainvälisiä tekijänoikeussopimuksia ja -järjestöjä, yhteistyössä ministeriön kansainvälisten asiain osaston kanssa.

23 §

Ministeriössä on:

sopimuspalkkainen kansliapäällikkö;

yleisen osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö;

kouluosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö;

korkeakoulu- ja tiedeosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö;

taideosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö;

urheilu- ja nuoriso-osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö;

kansainvälisten asiain osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö;

hallitusneuvoksia;

sopimuspalkkainen neuvotteleva virkamies;

apulaisosastopäälliköitä, joista kolme toimii kouluosaston ja kaksi kansainvälisten asiain osaston apulaisosastopäällikkönä;

korkeakouluneuvoksia toimistopäällikköinä, joista yksi toimii korkeakoulujen hallintotoimiston, yksi opintoasiaintoimiston ja yksi tiedetoimiston päällikkönä;

korkeakouluneuvoksia, joista yksi toimii suunnitteluryhmän päällikkönä;

toimistopäälliköitä, joista yksi toimii taloustoimiston, yksi rakennusasiaintoimiston, yksi tilitoimiston, yksi urheilutoimiston ja yksi nuorisotoimiston toimistopäällikkönä;

sopimuspalkkainen suunnittelupäällikkö, joka toimii suunnittelusihteeristön päällikkönä;

vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä;

opetusneuvoksia;

kulttuuriasiainneuvoksia;

kirjastoasiainneuvos;

kamreeri ja reviisori;

sopimuspalkkainen toimistoinsinööri;

osastosihteereitä;

kirjaaja, notaari, pääkirjanpitäjä ja kirjanpitäjä; sekä

konekirjoittajia, ylivirastomestari ja virastomestareita.


Ministeriön yleisen osaston osastopäälliköllä on hallitusneuvoksen arvonimi ja kouluosaston sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäälliköillä ylijohtajan arvonimi.

24 §

Kelpoisuusuehtona vaaditaan:


3)hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin virkaan sekä notaarin toimeen, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty;


5) yleisen osaston:

osastopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys osaston toimialaan kuuluviin asioihin sekä hallinnollista kokemusta;

taloustoimiston toimistopäällikön virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto ja toimiston toimialaan kuuluvien asioiden hyvä tuntemus;

rakennusasiaintoimiston toimistopäällikön virkaan siihen soveltuva diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto ja toimiston toimialaan kuuluvien asioiden hyvä tuntemus;

tilitoimiston toimistopäällikön virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvää perehtyneisyyttä kirjanpitoon ja valtion tililaitokseen;


16 a) kirjaajan virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto tai ylioppilastutkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;


25 §

Yleisen osaston hallitusneuvos on hallinnollisen toimiston toimistopäällikkö ja saman osaston neuvotteleva virkamies viestintäkulttuuri- ja tekijänoikeusasiain toimiston toimistopäällikkö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.