153/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 23 ja 24§,

näistä 23§ sellaisena kuin se on 26 päivänä huhtikuuta 1983 annetussa laissa (401/83), sekä

lisätään lakiin uusi 16 b§ seuraavasti:

16 b §

Valtioneuvosto voi määrätä erityisesti suojeltavaksi lajiksi sellaisen tämän lain nojalla rauhoitetun eläin- tai kasvilajin, jonka häviämisuhka on ilmeinen.

23 §

Joka

1)rikkoo tässä laissa olevaa tai sen nojalla annettua rauhoitusmääräystä taikka ostaa tai ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista määräystä rikkomalla;

2)ottaa haltuun, luovuttaa tai tuo maahan eläimen taikka sen helposti tunnistettavan osan tai johdannaisen 16§:n säännösten vastaisesti;

3)tuo maahan tai vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen helposti tunnistettavan osan tai johdannaisen ilman 16 a§:ssä mainitussa yleissopimuksessa tarkoitettua lupaa tai todistusta;

4)rikkoo 3§:ssä tarkoitettua järjestyssääntöä tai 15§:ssä tarkoitettua pyydysten käyttämistä koskevaa kieltoa; taikka

5)rikkoo 19§:ssä tarkoitettua ilmoittelukieltoa tai lupaehtoa,

on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, luonnonsuojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ilman laissa edellytettyä lupaa tai muuten oikeudettomasti aiheuttaa pitkäaikaisen tai muutoin huomattavan vahingon luonnonsuojelualueelle tai sen osalle taikka rikkoo 16 b§:n nojalla erityisesti suojeltavaksi määrättyyn eläin- tai kasvilajiin kohdistuvaa rauhoitusmääräystä eikä määräyksen rikkomista ole pidettävä vähäisenä, on tuomittava luonnonsuojelurikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

24 §

Joka on syyllistynyt 23§:ssä tarkoitettuun tekoon, on tuomittava menettämään valtiolle se, mitä rikkomalla on saatu, tai sen arvo. Muutoin on noudatettava, mitä rikoslain 2 luvun 16§:ssä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Hallituksen esitys 204/86
Laki- ja talousvaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 174/86

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.