131/1987

Annettu Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Laki maatilatalouden tuloverolain 14§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain 14§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1034/82), näin kuuluvaksi:

14 §

Jos verovelvollisen metsämaan puuntuotos on metsäpalon, luonnontuhon tai muun siihen verrattavan tuhon aiheuttaman puuston vahingoittumisen takia määrältään tai arvoltaan olennaisesti vähentynyt, jätetään tuhoalueen puhdas tuotto huomioon ottamatta määrättäessä samalle verovelvolliselle veroa tulon perusteella Oulun ja Lapin läänissä enintään 25 vuoden ja muualla maassa enintään 20 vuoden aikana sen kalenterivuoden alusta lukien, jona tuho on tapahtunut. Oikeus veronhuojennukseen ei lakkaa metsämaan omistajan vaihtumisen johdosta, jos omistus säilyy verovelvollisen jakamattomalla kuolinpesällä tai jos uutena omistajana on verovelvollisen aviopuoliso taikka joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa verovelvollisen lapsi, aviopuolison lapsi, ottolapsi, lapsen tai ottolapsen rintaperillinen, isä, äiti, ottoisä, ottoäiti, veli, sisar taikka velipuoli tai sisarpuoli.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987. Sitä sovelletaan niihin metsätuhoihin, jotka ovat tapahtuneet lain voimaantulovuonna tai sen jälkeen. Verovelvollisen vaatimuksesta tämän lain nojalla voidaan kuitenkin jatkaa sellaisen metsätuhoalueen verovapausaikaa, jolle on ennen tätä lakia voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetty 15 vuoden enimmäisverovapaus puuston vähintään 50-prosenttisen tuhoutumisen vuoksi. Verovapausajan jatkaminen näissä tapauksissa edellyttää, että verovelvollinen on ollut oikeutettu huojennukseen vielä vuonna 1986. Verovelvollisen on myös tarvittaessa annettava veroviranomaisille selvitys veronhuojennuksen myöntämiseen vaikuttavista seikoista.

Hallituksen esitys 244/86
Valtiovarainvaliok. miet. 101/86
Suuren valiok. miet. 232/86

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.