108/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1987

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) sekä asian ratkaisemisesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä samana päivänä annetun lain (79/22) nojalla:

Ministeriön organisaatio
1 §

Sosiaali- ja terveysministeriössä on:

1)hallinto-osasto;

2)työosasto;

3)vakuutusosasto;

4)sosiaalihuolto-osasto;

5)terveydenhuolto-osasto;

6)raittius- ja alkoholiosasto; sekä

7)suunnitteluosasto.

Ministeriön yhteydessä on valtakunnansovittelijain toimisto ja tasa-arvovaltuutetun toimisto.

Ministeriön alaiset virastot ja laitokset
2 §

Ministeriön alaisia ovat:

1)työsuojeluhallitus;

2)sosiaalihallitus;

3)lääkintöhallitus;

4)tapaturmavirasto; sekä

5)säteilyturvakeskus.

Hallinto-osasto
3 §

Hallinto-osastossa on:

1)hallintotoimisto;

2)taloustoimisto; sekä

3)kansainvälisten asiain toimisto.

4 §

Hallinto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)lainsäädäntöä ja oikeudellisia kysymyksiä, jollei asiasta ole toisin säädetty;

2)ministeriön sisäistä hallintoa;

3)ministeriön virka- ja työsopimussuhteita, nimikirjanpitoa, koulutusta, virastodemokratiaa sekä muita henkilöstöhallinnon kysymyksiä, jollei asiasta ole toisin säädetty;

4)ministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten yleishallinnon, henkilöstöhallinnon ja koulutuksen yhteensovittamista;

5)lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoja siltä osin kuin asia ei kuulu sisäasiainministeriön toimialaan;

6)ministeriön edustusta oikeusasioissa, laitoksissa, järjestöissä ja muissa yhteisöissä;

7)ministeriön hallinnonalan tiedotustoiminnan yhteensovittamista;

8)ministeriön asiakirjojen kirjaamista, lähettämistä ja arkistointia;

9)työriitojen siirtämistä, viran- ja toimenhaltijoiden neuvotteluoikeutta ja työriitojen piirisovittelijoita niiltä osin kuin asiat eivät kuulu valtakunnansovittelijain toimistolle;

10)säteilyturvakeskusta;

11)tulo- ja menoarvioehdotusta sekä erityismenoarviota;

12)taloussuunnittelua, laskentatointa ja ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

13)ministeriön toimialan yleistä tehokkuus- ja talousvalvontaa;

14)raha-automaattien tuoton jakoa ja myönnettyjen avustusten käytön valvontaa;

15)Kansainvälisen työjärjestön toimintaa ja ministeriön muiden kansainvälisten asioiden hoidon yhteensovittamista;

16)tasa-arvokysymyksiä;

17)ulkomailta Suomeen tulleiden pakolaisten huoltoa; sekä

18)muita ministeriön toimialaan kuuluvia kysymyksiä, jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty.

Työosasto
5 §

Työosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)työsuhdetta ja työsuojelua sekä yritysdemokratiaa ja työehtosopimuksia koskevaa lainsäädäntöä;

2)työympäristöä;

3)työsuojeluhallitusta ja muuta työsuojeluhallintoa sekä työsuojelualan muita toimintayksikköjä;

4)osaston alaisten virastojen ja laitosten virkanimityksiä;

5)työneuvostoa ja työsuojelulautakuntia;

6)työsuojelurahastoa;

7)työterveyslaitosta;

8)työelämän suhteiden neuvottelukuntaa;

9)metsäpalkkalautakuntaa;

10)merimiesten palvelu- ja opintotoimintaa; sekä

11)osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Vakuutusosasto
6 §

Vakuutusosastossa on:

1)sosiaalivakuutustoimisto; sekä

2)yksityisvakuutustoimisto.

7 §

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)sosiaalivakuutus- ja muuta vakuutuslainsäädäntöä;

2)kansaneläke- ja perhe-eläkevakuutusta;

3)sairaus- ja äitiysvakuutusta;

4)työeläkevakuutusta;

5)tapaturma- ja liikennevakuutusta;

6)työttömyysvakuutusta;

7)henkivakuutusta ja muuta henkilövakuutusta;

8)vahinkovakuutusta;

9)rintamaveteraanien varhaiseläkettä, rintamasotilaseläkettä ja lapsen hoitotukea;

10)kansaneläkelaitosta ja muita vakuutus- ja eläkelaitoksia;

11)eläkelautakuntaa, liikennevahinkolautakuntaa, sosiaalivakuutuslautakuntia, tapaturma-asiain korvauslautakuntaa, tapaturmalautakuntaa, tarkastuslautakuntaa ja valtion sotavakuutuslautakuntaa sekä työttömyysturvalautakuntaa;

12)eläketurvakeskusta, Avustuskassojen Yhdistystä, liikennevakuutusyhdistystä, työttömyyskassojen keskuskassaa, työttömyyskassojen tukirahastoa ja erorahastoa;

13)edellä 10-12 kohdassa tarkoitettujen laitosten, yhteisöjen ja lautakuntien valvontaa ja tarkastusta sekä nimitysasioita, mikäli ne kuuluvat ministeriön käsiteltäviin;

14)avustuskassarekisteriä, eläkesäätiörekisteriä, työttömyyskassarekisteriä ja vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriä;

15)vakuutustilastoa; sekä

16)osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Sosiaalihuolto-osasto
8 §

Sosiaalihuolto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)sosiaalihuolto- ja sotilasvammalainsäädäntöä;

2)sosiaalihallitusta sekä muuta sosiaalihuollon hallintoa;

3)tapaturmavirastoa;

4)osaston alaisten virastojen ja laitosten virkanimityksiä;

5)perhekustannusten tasausta;

6)sosiaalipalveluja ja sosiaalihuollon toimeentuloturvaa ja muuta sosiaalihuoltoa siltä osin kuin ne eivät kuulu suunnitteluosaston käsiteltäviin asioihin;

7)sotilasvammakorvauksia;

8)maatalousyrittäjien lomituspalveluja, pienyrittäjien lomarahaa ja muuta lomatoimintaa; sekä

9)osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Terveydenhuolto-osasto
9 §

Terveydenhuolto-osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)terveydenhuollon lainsäädäntöä;

2)lääkintöhallitusta ja muuta terveydenhuollon hallintoa sekä terveydenhuollon muita toimintayksikköjä;

3)osaston alaisten virastojen ja laitosten virkanimityksiä;

4)ympäristöterveydenhuoltoa, kansanterveystyötä ja erikoissairaanhoitoa siltä osin kuin ne eivät kuulu suunitteluosaston käsiteltäviin asioihin;

5)lääkehuoltoa; sekä

6)osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Raittius- ja alkoholiosasto
10 §

Raittius- ja alkoholiosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1)alkoholilainsäädäntöä;

2)alkoholiyhtiötä;

3)raittiustyötä;

4)alkoholivalvontaa;

5)denaturointia ja tislauslaitteita; sekä

6)osaston toimialaan kuuluvaa kansainvälistä yhteistyötä.

Suunnitteluosasto
11 §

Suunnitteluosaston tehtävänä on:

1)selvittää sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteita ja muutostarpeita sekä suorittaa näihin liittyvää suunnittelutyötä;

2)suorittaa sosiaali- ja terveyspolitiikan suunnittelua, toteutusta ja seurantaa varten tarvittavia tutkimuksia ja selvityksiä sekä kehittää hallinnonalan tieto- ja suunnittelujärjestelmiä;

3)käsitellä yhteistyössä hallinto-, sosiaalihuolto- ja terveydenhuolto-osastojen kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (677/82) mukaan sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluvat asiat lukuunottamatta perustamissuunnitelmaa, toteuttamisohjelmaa ja perustamiskustannuksiin suoritettavaa valtionosuutta;

4)valvoa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain yhtenäistä soveltamista ja muuta täytäntöönpanoa sekä antaa lain soveltamiseen liittyvää koulutusta ja muuta ohjausta;

5)sovittaa yhteen ministeriön ja sen alaisten virastojen ja laitosten suunnittelu- ja tutkimustoimintaa; sekä

6)käsitellä toimialansa kansainvälistä yhteistyötä.

Ministeriön virkamiehet
12 §

Ministeriössä on:

sopimuspalkkainen kansliapäällikkö;

hallinto-osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, jolla on hallitusneuvoksen arvonimi, työosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, vakuutusosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, jolla on ylijohtajan arvonimi, sosiaalihuolto-osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, terveydenhuolto-osaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö, raittius- ja alkoholiosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö ja suunnitteluosaston sopimuspalkkainen osastopäällikkö;

sopimuspalkkaisia apulaisosastopäälliköitä;

sopimuspalkkaisia valtakunnansovittelijoita;

sopimuspalkkainen tasa-arvovaltuutettu;

hallitusneuvoksia, toimistopäällikköinä;

sopimuspalkkaisia toimistopäälliköitä;

hallitusneuvoksia;

sopimuspalkkaisia lainsäädäntöneuvoksia;

sopimuspalkkaisia vakuutusylitarkastajia;

vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä;

sopimuspalkkainen ylilääkäri;

ylitarkastajia;

sopimuspalkkaisia ylitarkastajia;

sopimuspalkkaisia suunnittelijoita;

sopimuspalkkainen ylimatemaatikko;

sopimuspalkkainen ulkomaalaiskuraattori;

erikoistutkija;

sopimuspalkkainen erikoistutkija;

tutkijoita;

sopimuspalkkainen tutkija;

kamreeri;

tarkastaja;

apulaistarkastajia;

kirjaaja, notaareja, pääkirjanpitäjä ja toimistosihteereitä;

toimistovirkailijoita ja konekirjoittajia; sekä

ylivirastomestari, virastomestari ja vahtimestareita.

Lisäksi ministeriössä on tulo- ja menoarvion rajoissa ylimääräisiä erikoistutkijoita, ylitarkastajia, sihteereitä, taloussihteeri, koulutuspäällikkö, kansainvälisten asiain sihteereitä, matemaatikko, esittelijöitä, tarkastajia, tutkijoita, tiedotussihteeri, suunnittelusihteereitä, arkistonhoitaja, kielenkääntäjiä, työntutkija, osastosihteereitä ja toimistosihteereitä sekä muita ylimääräisiä toimenhaltijoita samoin kuin tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

13 §

Kelpoisuusehtona ministeriön virkoihin ja toimiin vaaditaan, että asianomainen on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut sellaista taitoa ja kykyä, jota viran tai toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1)kansliapäällikön virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys sosiaali- ja terveydenhuoltopolitiikkaan;

2)hallinto-osaston osastopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;

3)vakuutusosaston osastopäällikön virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä matemaattinen koulutus ja perehtyneisyys vakuutusmatematiikkaan;

4)muuhun osastopäällikön virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys asianomaisen osaston toimialaan;

5)terveydenhuolto-osaston apulaisosastopäällikön virkaan ylempi terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

6)muuhun apulaisosastopäällikön virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä asianomaisen osaston toimialaan;

7)hallinto-osaston taloustoimiston toimistopäällikön virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä kirjanpitoon ja valtion maksuliikkeeseen;

8)hallinto-osaston kansainvälisten asiain toimiston toimistopäällikön virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä kansainvälisiin tehtäviin ja viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

9)hallitusneuvoksen, hallitussihteerin, kirjaajan ja notaarin virkoihin, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on säädetty sekä hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä, virkaan, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä on hallitusneuvoksen kelpoisuusehdoista säädetty;

10)lainsäädäntöneuvoksen virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelutyössä tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa;

11)ylilääkärin virkaan, että hän on laillistettu lääkäri tai hammaslääkäri ja että hänellä on perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin;

12)vakuutusylitarkastajan virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä vakuutustoimintaan sekä lisäksi joko vakuutusmatematiikkaan tai laskentatoimeen ja tilintarkastukseen;

13)ylitarkastajan, suunnittelijan, erikoistutkijan, tutkijan ja tarkastajan virkoihin niihin soveltuva korkeakoulututkinto sekä yhteen erikoistutkijan virkaan lisäksi hyvä perehtyneisyys automaattiseen tietojenkäsittelyyn;

14)ylimatemaatikon virkaan ja matemaatikon toimeen filosofian kandidaatin tutkinto, joka on suoritettu matematiikan koulutusohjelman mukaan tai johon sisältyy korkein arvosana matematiikassa;

15)ulkomaalaiskuraattorin virkaan siihen soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin ja viran hoitamisen edellyttämä kielitaito;

16)kamreerin virkaan siihen soveltuva korkeakoulututkinto tai kauppaopiston loppututkinto sekä perehtyneisyyttä valtion maksuliikkeeseen ja kirjanpitoon;

17)apulaistarkastajan virkaan ylioppilastutkinto taikka kauppaopiston tai teknillisen opiston tutkinto;

18)toimistosihteerin toimeen siihen soveltuva tutkinto;

19)koulutuspäällikön, kansainvälisten asiain sihteerin, taloussihteerin ja esittelijän ylimääräisiin toimiin niihin soveltuva korkeakoulututkinto sekä kielenkääntäjän ylimääräiseen toimeen siihen soveltuva korkeakoulututkinto tai diplomikielenkääntäjän tutkinto;

20)suunnittelusihteerin ylimääräiseen toimeen siihen soveltuva korkeakoulututkinto taikka opistotason ammattitutkinto ja perehtyneisyyttä suunnittelutehtäviin; sekä

21)työntutkijan ja osastosihteerin ylimääräisiin toimiin niihin soveltuva tutkinto.

Muihin ministeriön ylimääräisiin toimiin vaaditaan samat kelpoisuusehdot kuin vastaavaan vakinaiseen virkaan tai toimeen taikka, jos vastaavaa virkaa tai tointa ei ole, toimeen soveltuva tutkinto.

14 §

Kansliapäällikön, osastopäällikön, hallitusneuvoksen, hallitussihteerin, kirjaajan ja notaarin sekä apulaiskanslistin, konekirjoittajan, vahtimestarin ja muun heihin verrattavan peruspalkkaisen tai sopimuspalkkaisen viran tai toimen haltijan nimittämisestä on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä.

Apulaisosastopäällikön, hallitusneuvoksen, toimistopäällikkönä, ja valtakunnansovittelijan sekä tasa-arvovaltuutetun nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Hallinto-osaston taloustoimiston ja kansainvälisten asiain toimiston toimistopäällikön nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä viran oltua 30 päivän ajan haettavana.

Kansliapäällikön virka täytetään joko toistaiseksi tai määräajaksi, kuitenkin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuspalkkainen osastopäällikkö ja apulaisosastopäällikkö nimitetään virkaan toistaiseksi. Valtakunnansovittelija nimitetään virkaansa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Tasa-arvovaltuutettu nimitetään virkaansa enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

15 §

Lainsäädäntöneuvoksen ja ulkomaalaiskuraattorin nimittää valtioneuvosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan virkaa haettavaksi julistamatta. Jos lainsäädäntöneuvokseksi tai ulkomaalaiskuraattoriksi nimitetty on valtion virassa tai toimessa, vapautuu hän sen hoitamisesta siksi ajaksi, jonka hän on lainsäädäntöneuvoksena tai ulkomaalaiskuraattorina.

Ylilääkärin, vakuutusylitarkastajan, ylitarkastajan, suunnittelijan, erikoistutkijan, tutkijan ja ylimatemaatikon nimittää valtioneuvosto viran oltua 30 päivän ajan haettavana.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa ministeriö.

Virkamiesten tehtävät
16 §

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin lähimpänä apuna sovittaa yhteen ministeriön eri osastojen ja muiden toimintayksikköjen toimintoja sekä osallistua laajakantoisten tai muutoin tärkeiden asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan. Lisäksi kansliapäällikkö suorittaa, mikäli tästä asetuksesta ei muuta johdu, ne kansliapäällikölle kuuluvat yleiset tehtävät, joista säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä. Kansliapäällikkö käsittelee myös asiat, jotka ministeri niiden laadun vuoksi on antanut hänen käsiteltäväkseen.

17 §

Osastopäällikön tehtävänä on, mikäli jäljempänä säädetystä ei muuta johdu:

1)johtaa osaston toimintaa ja valvoa, että tehtävät suoritetaan tehokkaasti;

2)seurata hallintoa ja olojen kehitystä osaston toimialalla ja tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädäntöä koskeviksi ja muiksi uudistuksiksi;

3)ratkaista esittelystä hänelle kuuluvat asiat;

4)huolehtia osaston toimialan tarkoituksenmukaisesta ja taloudellisesta suunnittelusta;

5)valvoa, että osaston ja sen alaiset virkamiehet saavat tarpeellisen täydentävän koulutuksen tai muun valmennuksen tehtäviinsä;

6)huolehtia, että tarpeellista yhteyttä ylläpidetään valtion ja kunnan viranomaisiin sekä yksityisiin järjestöihin; sekä

7)valvoa ministeriön alaisten osaston toimialalla toimivien laitosten ja viranomaisten toimintaa.

18 §

Apulaisosastopäällikön tehtävänä on:

1)johtaa osastopäällikön apuna osaston toimintaa; sekä

2)käsitellä ne osastolle kuuluvat asiat, jotka työjärjestyksen mukaan kuuluvat apulaisosastopäällikölle tai jotka osastopäällikkö on määrännyt hänen käsiteltävikseen.

19 §

Toimistopäällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä on osastopäällikön tehtävistä säädetty.

20 §

Lainsäädäntöneuvoksen tehtävänä on valmistella laki- ja muita säädösehdotuksia ja tarvittaessa antaa ohjausta ministeriössä tapahtuvassa säädösten valmistelussa sekä osaltaan valvoa valmistelutyötä ja käsitellä oikeudellisia kysymyksiä.

21 §

Ulkomaalaiskuraattorin tehtävänä on neuvoa ja opastaa maassa olevia ulkomaalaisia ja tehdä aloitteita heidän asemansa turvaamiseksi sekä edistää ulkomaalaisten, viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa.

22 §

Osastojen ja muiden toimintayksikköjen sekä virkamiesten tehtävistä ja työnjaosta määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä. Työjärjestyksessä määrätään myös virkamiehet, jotka toimivat osastoilla toimistoihin kuulumattomina osastopäällikön välittömässä alaisuudessa.

Henkilöstön osallistumisesta sitä itseään koskevan päätöksenteon valmisteluun ministeriössä määrätään tarkemmin virastodemokratiaohjesäännössä ja työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen ja virastodemokratiaohjesäännön vahvistaa ministeriö.

23 §

Milloin syntyy epätietoisuutta siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, ratkaisee kysymyksen asianomainen toimintayksikön päällikkö sekä osastojen kesken kansliapäällikkö, jollei ministeri määrää siitä.

Vahvistetusta työnjaosta huolimatta on kukin virkamies velvollinen tarvittaessa suorittamaan ne tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomainen toimintayksikön päällikkö määrää.

24 §

Kansliapäällikön ollessa estynyt hänen sijaisenaan toimii ministerin määräämä osastopäällikkö.

Osastopäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan apulaisosastopäällikkö tai, jollei osastossa ole apulaisosastopäällikköä, ministerin määräämä muu saman osaston virkamies.

Muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa määrää tehtävien hoidosta virkamiehen estyneenä ollessa asianomainen osastopäällikkö.

Asian ratkaiseminen
25 §

Kansliapäällikkö ratkaisee, mikäli tästä asetuksesta ei muuta johdu, valtioneuvoston ohjesäännön 35§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)ministeriön käytettäväksi tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseen osoitettujen varojen käyttämistä ja tilapäisen henkilökunnan ottamista; sekä

2)kansainvälisestä yhteistyöstä johtuvien virkamatkamääräysten antamista.

26 §

Osastopäällikkö, apulaisosastopäällikkö ja toimistopäällikkö sekä muut virkamiehet ratkaisevat 27-38§:ssä mainitut toimialaansa kuuluvat ministeriössä päätettävät asiat, mikäli valtioneuvoston ohjesäännön 32§:stä ei muuta johdu tai ministeri, kansliapäällikkö tahi osastopäällikkö ei ole pidättänyt asiaa ratkaistavakseen.

27 §

Osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)lausunnon hankkimista sekä lausunnon tai selityksen antamista muulle viranomaiselle, jollei kysymyksessä ole laki- tai asetusehdotusta koskeva taikka tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle annettava lausunto tai selitys, joka ei liity merkitykseltään vähäiseen asiaan;

2)selityksen antamista tekemistään päätöksistä;

3)kotimaassa tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista osaston virkamiehille;

4)osaston käytettäviksi osoitettujen varojen käyttämistä;

5)osastonsa toimialaan kuuluvien komiteoiden sihteerien palkkioiden vahvistamista; sekä

6)yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain (83/51) 20§:n 2 momentissa tarkoitetun luvan antamista.

28 §

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon antamista osaston toimialaan kuuluvissa asioissa, sikäli kuin ne eivät merkitykseltään ole periaatteellisia tai laajakantoisia eikä muualla tässä asetuksessa toisin säädetä.

29 §

Hallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 27§:ssä mainittujen asioiden lisäksi valtioneuvoston ohjesäännön 28§:n 2 ja 3 momentissa mainitun henkilökunnan ottamista koskevat asiat sekä sanotun ohjesäännön 35§:n 1, 2 7, 8, ja 9 kohdassa mainitut asiat.

30 §

Hallinto-osaston hallintotoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)ikälisiä, vuosilomakorvauksia sekä muita virkaehtosopimuksiin tai työsuhteen ehtoja koskeviin säännöksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita;

2)kirjaamista, arkistointia, konekirjoitusta, painatuksia ja julkaisuja; sekä

3)komiteanmietintöjen painos- tai monistemäärän vahvistamista ja komiteanmietintöjen jakelua.

31 §

Hallinto-osaston taloustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)ministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä;

2)sairausvakuutuslaista (364/63) ministeriölle aiheutuvia henkilöstöhallinnon tehtäviä; sekä

3)valtioneuvoston ohjesäännön 35§:n 6 kohdassa tarkoitettua myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista.

32 §

Työosaston osastopäällikkö ratkaisee 27§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)työneuvostoa, työsuojeluneuvottelukuntaa ja työsuojelulautakuntia; sekä

2)osaston toimialaan kuuluvien kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa.

33 §

Vakuutusosaston osastopäällikkö ratkaisee 27§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)muun kuin liikennevakuutuksen ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksujen, takaisinostoarvojen ja vapaakirjojen laskuperusteita;

2)vastuuvelan laskemista;

3)vakuutusyhtiölain (1062/79) 13 luvun 3§:ssä tarkoitettuja perusteita;

4)avustuskassalaissa (471/42)säädettyjä laskuperusteita;

5)eläkesäätiöiden eläkevastuun laskemista;

6)avustuskassan ja eläkesäätiön vakuutusteknistä tutkimusta;

7)työttömyyskassojen valtionosuutta ja työttömyyskassojen sääntöjä sekä lausuntoja erorahaston päätöksestä;

8)vakuutuslaitosten ja eläkesäätiöiden valvontaan liittyvien määräysten ja ohjeiden antamista; sekä

9)vakuutustilastoa.

34 §

Vakuutusosaston sosiaalivakuutustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)työeläkevakuutuksen ja tapaturmavakuutuksen vakuutusehtoja;

2)sairausvakuutuslain 61§:n mukaisia laskuperusteita;

3) ulkomaisen yhtiön palveluksessa olevan työntekijän hyväksymistä merimieseläkelain (72/56) piiriin; sekä

4)kansainvälisten sosiaaliturvasopimusten soveltamista siltä osin kuin on kysymys sosiaalivakuutuksesta ja siitä, kummanko sopimusmaan lainsäädäntöä on sovellettava.

35 §

Vakuutusosaston yksityisvakuutustoimiston toimistopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)vakuutusyhtiön yhtiöjärjestystä, vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestystä sekä avustuskassan ja eläkesäätiön sääntöjä;

2)edellä 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten valvontaa ja tarkastusta, tilinpäätöstä, sulautumista, purkamista, vakuutuskannan luovutusta ja vastuun siirtämistä sekä vakuutusyhtiön yhtiömuodon muuttamista;

3)vakuutusyhtiölain 4 luvun 3§:n 2 momentissa ja 5 luvun 1§:n 2 momentissa tarkoitetun osakepääoman alentamisen hyväksymistä;

4)vakuutusyhtiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja selvitysmiehen kelpoisuudesta annettavaa poikkeuslupaa;

5)vakuutusyhtiön ja avustuskassan katetta;

6)vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja eläkesäätiön oikeutta omistaa osake-enemmistö osakeyhtiössä tai sitä vastaava määräämisvalta muussa yrityksessä sekä eläkesäätiön oikeutta omistaa työnantajayhtiön osakkeita;

7)eläkesäätiölain (469/55) 33§:ssä säädettyjä toimenpiteitä;

8)edellä 1 kohdassa tarkoitettuja laitoksia koskevien asiakirjojen julkisuutta; sekä

9)Suomessa toimivan ulkomaisen vakuutuslaitoksen valvonnasta aiheutuvia toimenpiteitä.

36 §

Terveydenhuolto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 27§:ssä mainittujen asioiden lisäksi luvan myöntämistä apteekkitavaroiden tehdasmaiseen valmistamiseen myytäväksi tai apteekkitavarakauppaan.

37 §

Raittius- ja alkoholiosaston osastopäällikkö ratkaisee 27§:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1)toimintaohjeiden antamista osaston hallinnonalalla toimiville viranomaisille;

2)raittiustyötä ja päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemistä tarkoittavaa toimintaa suorittaville raittiustyölain (828/82) 10§:n nojalla myönnettyjen avustusten maksamista, käytön valvontaa ja tilitysten hyväksymistä;

3)lupien myöntämistä aluksen muonavaroiksi tarkoitettujen alkoholijuomien maahantuontiin, varastointiin ja kuljetukseen sekä ministeriölle kuuluvaa alkoholijuomien myynnin ja mainonnan valvontaa Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa suomalaisissa aluksissa ja junissa;

4)niiden majoitus- ja ravitsemisalan ammattijulkaisujen nimeämistä, joissa alkoholijuomien mainonta on sallittua;

5)alkoholijuomaa ja väkiviinaa valmistavan tehtaan hyväksymistä käyttöön otettavaksi sekä vastaavan johtajan ja hänen sijaisensa hyväksymistä; sekä

6)alkoholiyhtiön tarkastajan hyväksymistä toimimaan virkamiehen vastuulla.

38 §

Ulkomaalaiskuraattori ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1)ulkomaalaiskuraattorin osallistumista ulkomaalaislain (400/83) 13§:ssä tarkoitetun turvapaikkaa koskevan päätöksen valmistelevaan käsittelyyn; sekä

2)lausunnon antamista edellä mainitun lain 19§:ssä tarkoitetussa ulkomaalaisten karkottamista koskevassa asiassa.

Ulkomaalaiskuraattori ratkaisee 1 momentissa tarkoitetut asiat ilman esittelyä.

39 §

Sen estämättä, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 35§:ssä ja tässä asetuksessa on säädetty, voidaan tavaran tai työsuorituksen tilaamisesta, matkamääräyksen antamisesta, menojen hyväksymisestä sekä maksumääräyksen antamisesta määrätä tiliohjesäännössä, jonka valtiovarainministeriö vahvistaa.

Erinäisiä säännöksiä
40 §

Virkamiehellä tarkoitetaan tässä asetuksessa valtion peruspalkkaisen tai sopimuspalkkaisen viran tai toimen ja ylimääräisen toimen haltijaa sekä tilapäistä toimihenkilöä.

41 §

Jollei tässä asetuksessa tai erikseen ole toisin säädetty, sovelletaan valtioneuvoston ohjesääntöä.

Voimaantulo
42 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1987.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 11 päivänä lokakuuta 1985 annettu asetus (796/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Aikaisemman asetuksen nojalla annettu työjärjestys ja virastodemokratiaohjesääntö ovat kuitenkin edelleen noudatettavina, kunnes sosiaali- ja terveysministeriö toisin määrää.

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.