95/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1987

Laki opintotukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 14 päivänä tammikuuta 1972 annetun opintotukilain (28/72) 2§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa laissa (166/85), sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 10 a§ seuraavasti:

2 §

Opintotukea myönnetään vähintään kahdeksan viikon ajan kestäviä opintoja varten lukiossa tai lukioasteella, kansanopistossa, ammatillisessa oppilaitoksessa taikka yliopistossa tai muussa korkeakoulussa.


10 a §

Aikuisopintorahana voidaan myöntää valtion tulo- ja menoarviossa tarkoitukseen osoitetuista määrärahoista muun opintotuen lisänä ansiotason mukaan määräytyvää ansionmenetyskorvausta valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti aikuisopiskelijaksi katsottavalle henkilölle. Aikuisopintorahan saanti- ja määräytymisperusteet, määrän ja saannin kestoajan vahvistaa sekä sen piiriin kuuluvat opinnot määrittelee valtioneuvosto. Sen estämättä, mitä 2 ja 3 §:ssä on säädetty, voidaan aikuisopiskelijaksi katsottavalle myöntää aikuisopintorahaa ja siihen liittyen muuta opintotukea

1) lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittamiseksi taikka tohtorin arvoa varten; sekä

2) ottamatta huomioon puolison tuloa ja varallisuutta.

Aikuisopintorahan ja siihen liittyvän muun opintotuen myöntää valtion opintotukikeskus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987. Lain 10 a§ on voimassa 30 päivään kesäkuuta 1990.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 161/86
Sivistysvaliok. miet. 7/86
Suuren valiok. miet. 192/86

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Pirjo Ala-Kapee

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.