93/1987

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1987

Valtioneuvoston päätös lapsen sairaanhoito- ja kuntoutusavustuksesta vanhemmille

Eduskunnan myönnettyä tarkoitusta varten määrärahan valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 76 b§:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (1089/82), päättänyt:

1 §

Kansaneläkelaitos suorittaa sairausvakuutuslain (364/63) mukaan vakuutetuille lapsen vanhemmille sairaanhoito- ja kuntoutusavustusta sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään sekä valtion tulo- ja menoarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa.

2 §

Avustusta suoritetaan lapsen vanhemmalle jokaiselta arkipäivältä, jona hän lapsensa sairaanhoidon tai kuntoutuksen vuoksi on estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä, jos hänellä ei tältä ajalta ole sairausvakuutuslaissa tarkoitettua työtuloa. Omana työnä pidetään sairausvakuutuslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettua työtä.

Avustusta suoritetaan enintään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 16 vuotta.

Mitä tässä päätöksessä on sanottu lapsesta, sovelletaan avustuksen hakijan tai hänen aviopuolisonsa lapseen, ottolapseen ja lapseen, joka on tarkoitus ottaa ottolapseksi, sekä kasvattilapseen. Aviopuolisoon rinnastetaan henkilö, jonka kanssa vakuutettu avioliittoa solmimatta jatkuvasti elää yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa.

3 §

Avustusta suoritetaan vanhemmalle, joka sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla lääkärin määräyksestä osallistuu lapsensa vaikean sairauden vuoksi annettavaan hoitoon tai kuntoutukseen.

Mitä 1 momentissa on sanottu, koskee myös lääkärin määräämää kotihoitoa, joka liittyy sairaalassa annettuun sairaanhoitoon tai kuntoutukseen. Sama koskee lääkärin määräämää kotihoitoa, joka liittyy sairaalan poliklinikalla annettuun sairaalahoitoa vastaavaan sairaanhoitoon tai kuntoutukseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja vaikeita sairauksia ovat leukemiat ja muut pahanlaatuiset kasvaimet, vaikeat sydänviat, vaikeat tapaturmat ja palovammat, vaikeasti tasapainotettava sokeritauti ja sokeritaudin hoidon aloitusvaihe, vaikeat psykiatriset sairaudet, vaikea keuhkoastma ja vaikea nivelreuma sekä muut edellä mainittuihin sairauksiin vaikeusasteeltaan verrattavat sairaudet ja sairaudentilat.

4 §

Alle viisivuotiaan lapsen vanhemmalle, joka sairaalassa lääkärin määräyksestä osallistuu lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen, voidaan suorittaa avustusta, vaikka lapsen sairaus ei ole vaikea. Avustusta voidaan suorittaa myös silloin, kun vanhempi sairaalan poliklinikalla vaativien tai aikaa vievien toimenpiteiden vuoksi lääkärin määräyksestä osallistuu lapsensa hoitoon tai kuntoutukseen.

5 §

Avustusta suoritetaan myös vanhemmalle, joka osallistuu lakiin perustuvalle, lapsensa sairauden vuoksi järjestetylle sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssille tai muuhun niihin rinnastettavaan lakiin perustuvaan kuntoutustoimintaan.

6 §

Avustuksen määrä päivää kohden on yhtä suuri kuin se sairausvakuutuslain mukainen päiväraha, joka olisi suoritettu, jos avustuksen saaja olisi tullut työkyvyttömäksi, kuitenkin enintään 200 markkaa kultakin arkipäivältä.

Avustuksen enimmäismäärä tarkistetaan kalenterivuosittain sairausvakuutuslain 76§:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Enimmäismäärä pyöristetään lähimpään viidellä tasajaolliseen pennilukuun.

7 §

Avustusta suoritetaan kunakin kalenterivuotena ja kutakin lasta kohden 3§:n 1 momentin sekä 4 ja 5§:n mukaisesti yhteensä enintään 60 arkipäivältä sekä 3§:n 2 momentin mukaisesti lisäksi enintään 60 arkipäivältä.

Erityisestä hoidollisesta syystä avustusta voidaan suorittaa 1 momentissa tarkoitettuja enimmäisaikoja pitemmältä ajalta, kotihoidon ajalta kuitenkin vain, jos lapselle ei ole samalta ajalta myönnetty lapsen hoitotuesta annetun lain (444/69) mukaista hoitotukea.

Avustusta suoritetaan samalta ajalta yhdestä lapsesta vain toiselle vanhemmalle. Avustusta suoritetaan kuitenkin kummallekin vanhemmalle, jos molempien osallistuminen sairaalassa tai sairaalan poliklinikalla annettuun hoitoon tai kuntoutukseen tai 5 §:ssä tarkoitettuun kuntoutustoimintaan on perustunut lääkärin määräykseen.

8 §

Avustusta ei suoriteta siltä osin kuin vakuutetulla on lakiin perustuva oikeus saada samalla perusteella tässä päätöksessä tarkoitettua avustusta vastaavaa korvausta.

9 §

Avustuksen hakemiseen, hakemuksen käsittelyyn ja avustuksen maksamiseen sovelletaan sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa koskevia säännöksiä soveltuvin osin, ellei tästä päätöksestä muuta johdu. Avustusta on haettava sen kunnan sosiaalivakuutustoimikunnalta, jonka alueella hakijalla on varsinainen asuntonsa ja kotinsa.

Hakemukseen on liitettävä selvitys lapsen sairaudesta sekä työstä poissaoloon liittyvä selvitys ja hakemuksen ratkaisemiseen tarvittava muu selvitys.

10 §

Avustusta koskevaan sosiaalivakuutustoimikunnan päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta.

11 §

Tässä päätöksessä tarkoitetun avustuksen maksamista varten suoritetaan kansaneläkelaitokselle ennakkoa siten kuin sosiaali- ja terveysministeriö erikseen päättää.

Kansaneläkelaitoksen on palautettava sille liikaa maksettu ennakko sosiaali- ja terveysministeriölle sen määräämällä tavalla.

12 § Tämän päätöksen toimeenpanosta huolehtii kansaneläkelaitos.

Kansaneläkelaitos ohjaa ja valvoo tässä päätöksessä tarkoitetun avustuksen myöntämistä ja maksamista sekä antaa yleisiä ohjeita avustushakemuksen ratkaisemista varten.

13 §

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 1987, kuitenkin siten, että sitä sovelletaan avustuksiin, jotka maksetaan helmikuun 1 päivän 1987 jälkeiseltä ajalta.

Tällä päätöksellä kumotaan 31 päivänä tammikuuta 1985 annettu valtioneuvoston päätös vaikeasti sairaan lapsen hoitoa ja kuntoutusta varten myönnettävästä avustuksesta (130/85), kuitenkin siten, että viimeksi mainittua päätöstä sovelletaan avustuksiin, jotka maksetaan helmikuun 1 päivää 1987 edeltävältä ajalta.

Tämän päätöksen 6 §:n 1 momentissa säädetty markkamäärä vastaa vuodelle 1987 vahvistettua palkkaindeksilukua.

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Vt. Nuorempi hallitussihteeri
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.