38/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Laki työntekijäin eläkelain 1§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain 1§:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (593/78), sekä

lisätään 1§:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetulla lailla sekä 30 päivänä joulukuuta 1965 ja 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetuilla laeilla (707/65 ja 469/69), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi sekä nykyinen 4 momentti siirtyy mainitulla 14 päivänä heinäkuuta 1969 annetulla lailla kumotun 5 momentin tilalle uudeksi 5 momentiksi, seuraavasti:

1 §

Työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan tämän lain mukaiset vähimmäisehdot täyttävän eläketurvan jokaiselle työntekijälleen, jonka työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään kuukauden. Laki ei kuitenkaan koske työsuhdetta:


2) jossa työansio voidaan arvioida keskimäärin pienemmäksi kuin 90 markaksi kuukaudessa;


Jos työntekijä tekee vähintään kolmena peräkkäisenä kalenterikuukautena työtä saman työnantajan palveluksessa alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa, työsuhteiden katsotaan muodostavan 1 momentissa tarkoitetun yhdenjaksoisesti jatkuneen työsuhteen edellyttäen, että työansio kunakin kalenterikuukautena nousee ainakin sanotun momentin 2 kohdassa tarkoitettuun markkamäärään ja työntekijä on työssä vähintään 20 tuntia kalenterikuukaudessa. Työsuhteen katsotaan tällöin alkaneen sinä päivänä, jolta sen perusteella maksettiin ensimmäisen kerran palkkaa ja, jollei 2§:stä muuta johdu, päättyneen sinä päivänä, jolta viimeksi maksettiin palkkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

Eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi luetaan tässä laissa tarkoitetun työsuhteen perusteella aika aikaisintaan lain voimaantulopäivästä.

Hallituksen esitys 220/86
Sosiaalivaliok. miet. 33/86
Suuren valiok. miet. 226/86

Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.