29/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Laki työsuojelun valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) nimike,1 §, 4 §:n 1 momentin 6 kohta, 18 § ja 24 §:n 1 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 23 a § ja 26 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

Laki

työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa

1 §

Tässä laissa säädetään työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten valvonnasta, sikäli kuin se on säädetty työsuojeluviranomaisten tehtäväksi, sekä muutoksenhausta työsuojeluviranomaisten päätöksiin. Työsuojeluhallinnosta ja työsuojeluviranomaisten muista tehtävistä on säädetty erikseen.

Työsuojeluviranomaisella on oikeus työsuojelua koskevien tarkastusten toimittamiseen työpaikoilla ja oikeus tarvittaessa käyttää asiantuntijoita työsuojelua koskevien tutkimuksien suorittamiseen tarkastuksensa alaisilla työpaikoilla. Työsuojelua koskevan tarkastuksen toimittajasta käytetään tässä laissa nimitystä tarkastuksen toimittaja ja tässä momentissa tarkoitetusta asiantuntijasta nimitystä tutkimuksen toimittaja.

4 §

Tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajalla on oikeus:


6) saada asettamassaan kohtuullisessa määräajassa valvontaa varten tarpeellisia tietoja työnantajalta ja työturvallisuuslain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuilta henkilöiltä sekä suullisesti että kirjallisesti.


18 §

Työsuojelupiirin työsuojelutoimiston tai terveyslautakunnan työsuojeluviranomaisena antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla työsuojeluhallitukseen. Työsuojeluhallituksen valitusviranomaisena antamaan päätökseen saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta se, joka katsoo päätöksen loukkaavan oikeuttaan, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.

Työsuojeluhallituksen ensimmäisenä asteena antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen se, joka katsoo päätöksen loukkaavan oikeuttaan.

Valitusasia on työsuojeluhallituksessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävä kiireellisesti.

23 a §

Milloin työntekijä, jota asia koskee, tai asianomainen työsuojeluvaltuutettu tekee kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta työsuojeluviranomaiselle kirjallisen muistutuksen siitä, ettei tämä ole ryhtynyt 15 tai 16 §:ssä tarkoitettuihin toimenpiteisiin, vaikka niihin on olemassa laissa tarkoitettu syy, on, jollei tarkastusta olisi suoritettava Suomen rajojen ulkopuolella, viipymättä suoritettava uusi tarkastus. Muistutuksesta ja sen tuloksesta on annettava tieto työsuojeluhallitukselle.

6luku

Rangaistussäännökset

24 §

Jos on todennäköisiä perusteita epäillä, että työsuojelua koskevia säännöksiä on rikottu, työsuojeluviranomaisen on tehtävä siitä ilmoitus viralliselle syyttäjälle. Ilmoitus voidaan kuitenkin jättää tekemättä, jos yleinen etu ei rikkomuksen vähäisyys ja työpaikan työsuojeluolot huomioon ottaen vaadi ilmoituksen tekemistä.


26 §

Työnantaja tai työnantajan edustaja, joka jättää noudattamatta, mitä tämän lain 11 §:n 4 momentissa on säädetty työsuojeluvaltuutetun irtisanomisesta, on tuomittava työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojan loukkaamisesta sakkoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 81/85
Sosiaalivaliok. miet. 13/86
Suuren valiok. miet. 114/86

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.