27/1987

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 3 § ja 28 §:n 2 momentti,

muutetaan 2 ja 4 §, 9 §:n 1 momentti, 28 §:n edellä oleva väliotsikko, 28 §:n 3 momentti, 32 § ja 49 §:n 4 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 6 §:ään, sellaisena kuin se on 17 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa (789/76), uusi 2 momentti, 9 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, lakiin uusi 9 a ja 9 b §, 11 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 25 a, 26 a, 27 a, 28 a ja 28 b §, 29 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 31 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 33 a §, 34 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 40 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 40 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 17 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa, uusi 3 momentti ja lakiin uusi 40 b § sekä uudet väliotsikot lakiin lisättyjen 9 a, 9 b, 26 a, 27 a, 28 a ja 33 a §:n edelle, seuraavasti:

1 §

Tätä lakia sovelletaan myös:

1) jäljempänä mainituin poikkeuksin virka- ja siihen verrattavissa julkisoikeudellisissa palvelussuhteissa suoritettavaan työhön;

2) oppilaan työharjoitteluun ja harjoitustöihin koulussa, laitoksessa tai opetuskursseilla; sekä

3) työhön, jota rangaistus-, huolto- taikka niihin verrattavassa laitoksessa tahi sairaalassa pidettävä tai hoidettava henkilö suorittaa.

Laivatyössä tämän lain 11 ja 24 §:ää noudatetaan vain soveltuvin osin. Kotitaloustyöstä työnantajan kodissa on säädetty erikseen.

2 §

Asetuksella säädetään tämän lain soveltamisesta työssä:

1) jota puolustusvoimien palveluksessa oleva henkilö tai asevelvollinen puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen määräyksestä tai palveluksessa suorittaa;

2) jota työ- tai virkasuhteessa taikka siihen verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehdään työntekijän kotona tai siihen verrattavissa olosuhteissa, joissa työnantajan asiaksi ei voida katsoa työn järjestelyä;

3) jota tehdään työsuhteessa ja jonka tekijä elää vakinaisesti työnantajan taloudessa ja on hänelle tai hänen aviopuolisolleen sukua suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa taikka on hänen ottolapsensa tai ottovanhempansa taikka jonkun tässä tarkoitetun puoliso, jollei työnantajalla ole tässä työssä säännöllisesti muitakin työntekijöitä; sekä

4) jota siviilipalvelukseen määrätty henkilö suorittaa.

4 §

Milloin kaksi tai useampia henkilöitä, jotka eivät ole 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetussa suhteessa toisiinsa, tekee yhteisessä yrityksessään työtä, on heihin sovellettava, mitä tässä laissa säädetään työnantajasta, vaikkei yrityksessä työskentelekään 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja työntekijöitä.

6 §

Suunnittelijan velvollisuudesta noudattaa tätä lakia on säädetty 40 b §:ssä.

Työantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet
9 §

Työnantajan on tarkoin otettava huomioon kaikki, mikä työn laatuun, työolosuhteisiin, työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon ja hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuudella on tarpeellista työntekijän suojelemiseksi joutumasta työssä alttiiksi tapaturmille tai saamasta työn johdosta haittaa terveydelleen. Tässä tarkoituksessa työympäristöä on myös jatkuvasti tarkkailtava sekä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tapaturmien, terveyshaittojen sekä vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi.

Arvioitaessa työolosuhteista johtuvia vaaratekijöitä on otettava huomioon myös mahdollinen perimälle samoin kuin sikiölle aiheutuva vaara.


Työympäristön ja työn suunnittelu
9 a §

Suunniteltaessa työympäristön rakenteita, työtiloja, työmenetelmiä, tuotantomenetelmiä sekä työssä käytettäviä koneita ja työvälineitä on huolehdittava siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle terveydelle.

Työtilaa suunniteltaessa, rakennettaessa tai muutettaessa on myös huolehdittava siitä, että työtilan tilavuus, ilmanvaihto, valaistus, melutaso sekä muut olosuhteet tulevat vastaamaan tässä laissa asetettuja vaatimuksia. Erityisesti on huolehdittava siitä, että työpaikan sisäinen järjestely sekä koneiden ja laitteiden sijoittelu mahdollistavat työn turvallisen suorittamisen.

Tuotanto- ja työmenetelmien suunnittelun yhteydessä on selvitettävä niiden vaikutukset työturvallisuuteen. Eri työt ja työvaiheet on ajoitettava ja yhteensovitettava siten, että ne voidaan suorittaa turvallisesti.

Työntekijöiden edellytysten huomioon ottaminen työn ja työvälineiden mitoituksessa
9 b §

Työt ja työvälineet sekä työssä käytettävät koneet ja laitteet on pyrittävä mitoittamaan ja sijoittamaan siten, että ne mahdollistavat työn työntekijöiden ruumiilliset ja henkiset edellytykset huomioon ottaen tarkoituksenmukaisen suorittamisen.

11 §

Asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi myöntää 1 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja kouluja ja laitoksia koskevia poikkeuksia 1 momentissa säädetyistä velvoitteista sanotuissa kohdissa tarkoitetun työn osalta määräajaksi tai toistaiseksi, edellyttäen, että työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä on muilla keinoin huolehdittu.

25 a §

Palo- tai räjähdysvaarallisissa töissä tulee erityisesti huolehtia siitä, että sähkölaitteista, staattisesta sähköstä tai muusta syystä aiheutuvasta kipinöinnistä johtuva vaara on mahdollisimman vähäinen.

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavat työt
26 a §

Milloin työssä käsitellään tai työpaikalla säilytetään aineita, joista saattaa aiheutua suuronnettomuus tai työssä muutoin saattaa olla suuronnettomuuden vaara, on työnantajan annettava työntekijälle tarpeelliset ohjeet vaaran torjumisesta sekä menettelytavoista onnettomuuden sattuessa. Tarvittaessa on myös järjestettävä harjoituksia, joilla selvitetään ohjeiden tarkoituksenmukaisuutta käytännössä.

Nosto- ja siirtotyöt sekä työpaikan liikenne
27 a §

Tavaran kuljetus, käsittely ja varastointi on suunniteltava ja järjestettävä siten, että nosto- ja siirtolaitteiden tai siirrettävän tavaran liikkeiden työntekijöille aiheuttamat vaaratekijät voidaan torjua tehokkaasti. Kuljetuksia ja liikkumista varten on varattava riittävästi tilaa ja huolehdittava turvallisuuden varmistamiseksi tarpeellisesta näkyvyydestä.

Milloin tavaran siirroista tai kuljetuslaitteista aiheutuvaa vaaraa ei muutoin voida välttää, tulee työntekijöille järjestää suojatilat ja varmistaa merkinantojärjestelyillä sekä sopivilla suojalaitteilla ja -välineillä turvallisuuden säilyminen.

Nostoihin, kuljetuksiin ja siirtoihin liittyvien vaarojen vähentämiseksi on sen ohella mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty:

1) huolehdittava nostolaitteita käytettäessä siitä, että nostolaitteet ja nostoapuvälineet ovat asianmukaisessa kunnossa ja nostotarkoitukseen sopivat;

2) varmistettava taakan kiinnitys ja huolehdittava siitä, että taakka on riittävästi tuettu ja tasapainossa;

3) varattava nostoon tilaa siten, että ei ole vaaraa taakan takertumisesta noston aikana;

4) suunniteltava nostot siten, ettei taakan alla tai vaara-alueella jouduta tarpeettomasti liikkumaan noston aikana;

5) käytettäessä nosto- ja siirtolaitteita työskentelyalustoina tai muuten niiden varsinaisesta käyttötarkoituksesta poikkeavasti kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuutta varmistaviin toimenpiteisiin; sekä

6) nostolaitteita käytettäessä varmistauduttava siitä, että ajo- ja nostoalusta on riittävän kantava ja tasainen niin, että vaaraa nostoajoneuvojen tai nostolaitteiden kaatumisesta taikka tasapainon menettämisestä ei ole.

Milloin kuljetuksen, siirron tai noston suorittajan näkyvyys johonkin liikesuuntaan on rajoitettu, tulee ajoneuvossa tai siirto- taikka nostolaitteessa olla tällaiseen suuntaan tapahtuvista liikkeistä varoittava merkinantojärjestelmä, jollei ole ryhdytty muihin turvallisen työskentelyn varmistaviin toimenpiteisiin.

Henkilön nostoihin ja siirtoihin sovelletaan soveltuvin osin 1-4 momentin säännöksiä.

Putoamis-, kaatumis- ja hukkumisvaara
28 §

Työpaikalla, missä hukkumisen vaara on olemassa, tulee sopivassa paikassa olla aina saatavissa tarkoituksenmukaiset hengenpelastuslaitteet. Jos veden varaan joutumisen johdosta on hengen- tai terveydenvaara, tulee sopivassa paikassa olla aina saatavissa pelastautumisvälineet.

Korjaus-, asennus- ja huoltotyöt
28 a §

Korjaus-, asennus- ja huoltotöissä on työn laajuus ja vaaratekijät huomioon ottaen varmistauduttava siitä, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja, että:

1) työ voidaan suorittaa työnantajan tarvittaessa antamien tai sitä varten mahdollisesti annettujen erityismääräysten ja -ohjeiden mukaisesti;

2) työn johdosta ja valvonnasta vastuussa olevat työnantajan edustajat ovat tarvittaessa hyväksyneet työn suoritettavaksi;

3) työpaikalla on suoritettu työn turvallisen suorittamisen kannalta tarpeelliset järjestelyt ja niiden edellyttämät mittaukset;

4) sähköjännite sekä kaasun tai nesteiden paine ja virtaus on tarvittaessa katkaistu siten, ettei siitä voi aiheutua vaaraa;

5) taakka on sen alla työskenneltäessä varmistettu siten, ettei nostolaitteen vikaantuminen aiheuta vaaraa;

6) korjattavien koneiden ja laitteiden käyntiinpano on estetty luotettavalla tavalla korjaustyön aikana silloin, kun työntekijä on vaara-alueella;

7) käytettävät työvälineet ovat kunnossa ja tarkoitukseen sopivia;

8) säiliöitä tai umpinaisia tiloja huollettaessa tai tarkastettaessa on huolehdittu siitä, ettei hapen puutteesta tai vaarallisista aineista aiheudu vaaraa;

9) käytetään asianmukaisia suojavälineitä ja -vaatetusta;

10) työssä käytettävien telineiden, työskentelytasojen ja tikkaiden vakavuudesta sekä kantavuudesta on riittävästi huolehdittu; sekä että

11) tarpeeton pääsy vaara-alueelle on estetty.

28 b §

Koneiden ja laitteiden säätö, huolto ja korjaus sekä toimintahäiriöiden poistaminen tulee suorittaa niitä koskevia ohjeita noudattaen ja vain jos se on välttämätöntä koneen käydessä. Koneen käynnissä ollessa näitä toimenpiteitä saa suorittaa vain siihen opastettu tai erityisesti perehtynyt henkilö, jonka tulee käyttää tarkoitukseen sopivia välineitä ja suojalaitteita.

Koneet ja laitteet
29 §

Suojalaitteiden ja merkintöjen tarvetta ja laatua arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös koneiden ja laitteiden säädöstä, puhdistuksesta ja korjauksesta sekä häiriönpoistosta mahdollisesti aiheutuva tapaturman vaara tai terveyshaitta.


31 §

Koneiden ja laitteiden ohjausjärjestelmät on mahdollisuuksien mukaan siten varmistettava, ettei ohjausjärjestelmän vikaantuminen tai energiatilan muutos aiheuta vaaraa.

32 §

Milloin koneiden ja laitteiden automaattiset toiminnot tai häiriöt näissä toiminnoissa voivat aiheuttaa tapaturman tai terveyden menettämisen vaaraa, on tarpeetonta pääsyä vaara-alueelle rajoitettava sopivalla tavalla.

Vaarallisten aineiden säilytys
33 a §

Tässä laissa tarkoitetut vaaralliset aineet on säilytettävä tarkoitukseen sopivissa, luotettavissa säiliöissä tai astioissa, joissa on oltava näkyvä ja pysyvä merkintä niiden sisällöstä. Vaaralliset jäteaineet on varastoitava ja niitä on käsiteltävä siten, etteivät ne aiheuta työntekijöille tai muille työpaikalla oleville henkilöille tapaturman tai terveyden menettämisen vaaraa. Ongelmajätteiden käsittelystä ja vaarattomaksi tekemisestä on säädetty jätehuoltolaissa (673/78).

Opetus ja ohjeet
34 §

Edellä 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä riittävästi perehdytetään:

1) työpaikan olosuhteisiin, työn oikeaan suorittamiseen ja työhön mahdollisesti liittyviin terveysvaaroihin;

2) uusien koneiden ja laitteiden toimintatapaan ja niistä johtuviin menetelmiin;

3) menettelytapoihin, joita on noudatettava tuotantotoiminnan aloituksessa ja lopetuksessa, koneiden puhdistuksessa, säädössä, huollossa ja korjauksessa sekä tavanomaisissa häiriötilanteissa samoin kuin koneiden ja laitteiden vioittuessa; sekä

4) työssä käytettävien koneiden ja laitteiden turvallisuusmääräyksiin samoin kuin työsuojelua koskevien säännösten mukaan työpaikalla noudatettavina oleviin menettelytapoihin ja varomääräyksiin.


Eräiden muiden kuin työnantajien velvollisuudet
40 §

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeissa tulee olla tarvittaessa ohjeet myös puhdistuksesta, tavanomaisista korjauksista ja säädöistä sekä toiminnasta tavanomaisissa häiriötilanteissa. Nämä työt on otettava huomioon myös suojalaitteiden tarvetta harkittaessa.

40 a §

Milloin koneeseen tai laitteeseen pysyvästi kuuluvana osana sisältyy terveydelle vaarallista ainetta, tulee siihen liittää aineen nimi sekä koneen tai laitteen käytön ja onnettomuustilanteiden varalta tarpeellinen merkintä sen vaarallisuudesta. Koneen tai laitteen mukana tulee toimittaa kyseistä ainetta koskevat asianmukaiset käyttö- ja turvallisuusohjeet.

40 b §

Sen, joka korvausta vastaan luovuttaa työhuonetta, tuotantotilaa, työmenetelmää tai työssä käytettävää konetta tai laitetta koskevan suunnitelman, on suunnitelman kohteen ilmoitetun käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla huolehdittava siitä, että suunnitelmassa on otettu huomioon työsuojelua koskevat säännökset ja määräykset.

49 §

Työnantajan taikka 5 tai 6 §:ssä mainitun henkilön edustajaa rangaistaan kuten edellä 1 momentissa on säädetty, milloin teko tai laiminlyönti on luettava edustajan syyksi hänelle kuuluvien velvollisuuksien rikkomisena. Tätä arvioitaessa on otettava huomioon edustajan tehtävät ja toimivaltuudet, hänen pätevyytensä sekä muutoinkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn tai jatkumiseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988.

Lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen lain voimaantuloa.

Luvat, jotka on myönnetty työturvallisuuslain soveltamisesta lain 2 §:ssä tarkoitettuun työhön annetun asetuksen (45/59) nojalla, ovat tämän lain estämättä voimassa niin kuin niissä on määrätty.

Ennen tämän lain voimaantuloa annetut työturvallisuuslain täytäntöönpanomääräykset eivät koske laivatyötä, jollei toisin erikseen säädetä tai määrätä.

Hallituksen esitys 81/85
Sosiaalivaliok. miet. 13/86
Suuren valiok. miet. 114/86

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.