1048/1986

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Laki puoluelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1969 annetun puoluelain (10/69) 8 § ja 9 §:n 2 momentti, näistä 8 § sellaisena kuin se on 10 päivänä elokuuta 1973 annetussa laissa (661/73), ja

lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti:

8 §

Puolueen kirjanpitovelvollisuudesta on voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) on säädetty yhdistyksen velvollisuudesta pitää toiminnastaan kirjaa. Ainakin yhden puolueen tilintarkastajista sekä hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Yhteisön on ilmoitettava asianomaiselle puolueelle, kenellä on päävastuu tilintarkastuksen toimittamisesta. Tämän henkilön tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

Puolueen on toimitettava oikeiksi todistetut jäljennökset puolueen ja sen piirijärjestöinä toimivien yhdistysten tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen sekä tilintarkastuskertomuksesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun puolueen tilinpäätös on vahvistettu, oikeusministeriölle tiedoksi. Jos puolueelle 9 §:n mukaan myönnetystä avustuksesta osa on valtion tulo- ja menoarviossa osoitettu muun yhdistyksen käytettäväksi, puolueen on toimitettava samassa yhteydessä oikeusministeriölle tiedoksi oikeiksi todistetut jäljennökset myös tällaisen yhdistyksen tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen sekä tilintarkastuskertomuksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa tuloslaskelmissa on esitettävä vaalitoiminnasta aiheutuneet tuotot ja kulut riittävästi eriteltyinä. Oikeusministeriö antaa asiaa koskevat tarkemmat määräykset.

9 §

Avustuksen käyttämisestä on puolueen tehtävä valtioneuvoston antamien määräysten mukainen tilitys. Jos puolueelle myönnettyä avustusta on käytetty 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun piirijärjestön tai muun yhdistyksen toiminnan tukemiseen, puolueen on tehtävä vastaava tilitys myös avustuksen tästä käyttämisestä.

9 a §

Oikeusministeriö valvoo valtionavustuksen käyttöä sekä muutoinkin tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista puolueen ja sen piirijärjestöinä toimivien yhdistysten samoin kuin 8 §:n 2 momentissa tarkoitettujen muiden yhdistysten toiminnassa.

Oikeusministeriö tarkastaa 1 momentissa tarkoitettujen yhdistysten tilinpitoa ja varojen käyttöä. Ministeriö voi myös nimetä Keskuskauppakamarin hyväksymän tilintarkastajan suorittamaan tilinpitoa ja varojen käyttöä koskevia tarkastuksia ja selvityksiä.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa 1 momentissa tarkoitetuille yhdistyksille valtionavustuksena annettujen varojen käyttöä. Tässä tarkoituksessa tarkastusvirasto saa tarkastaa yhdistysten tilinpitoa sen selvittämiseksi, onko varat lain mukaisesti käytetty siihen tarkoitukseen, johon avustusta on annettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Tällä lailla kumotaan puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun asetuksen (27/73) 4 §.

Mitä 8 §:n 1 momentissa on säädetty tilintarkastajista sovelletaan valittaessa tilintarkastajia lain voimaantulon jälkeen. Oikeusministeriön 9 a §:n 2 momentin nojalla nimeämän tarkastajan oikeus suorittaa tarkastuksia ja selvityksiä koskee puolueiden tilinpitoa ja varojen käyttöä lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esitys 69/86
Perustuslakivaliok. miet. 30/86
Suuren valiok. miet. 134/86

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.