933/1986

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan lapsen hoitotuesta 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetun lain (444/69) 2 §, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (842/80), ja

lisätään lakiin uusi 8 b § seuraavasti:

2 §

Lapselle, joka sairauden, vian tai vamman johdosta on vähintään kuuden kuukauden ajan siinä määrin hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa, että siitä aiheutuu erityistä taloudellista tai muuta rasitusta, suoritetaan hoitotukea 300 markkaa kuukaudessa.

Jos 1 momentissa tarkoitettu rasitus on huomattavan suuri, suoritetaan hoitotukea 700 markkaa kuukaudessa.

Jos 1 momentissa tarkoitetun hoidon ja kuntoutuksen tarve siitä aiheutuvine rasituksineen on erittäin suuri, suoritetaan hoitotukea 1 300 markkaa kuukaudessa.

8 b §

Joka on tyytymätön kansaneläkelaitoksen päätökseen, saa hakea siihen muutosta tarkastuslautakunnalta kirjallisella valituksella viimeistään 30 päivänä sen jälkeen, kun valittaja on saanut tiedon eläkelaitoksen päätöksestä.

Tarkastuslautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta 1 momentissa säädetyllä tavalla ja siinä säädetyssä ajassa päätöksestä tiedon saatuaan.

Kansaneläkelaitoksen ja vastaavasti tarkastuslautakunnan päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, kunnes tarkastuslautakunta tai vastaavasti vakuutusoikeus on ratkaissut asian.

Tarkastuslautakunnasta on voimassa, mitä siitä on sairausvakuutuslaissa (364/63) säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Lapselle, jolla välittömästi ennen tämän lain voimaantuloa on oikeus saada lapsen hoitotukea, suoritetaan ilman eri hakemusta lain voimaantulosta lukien lapsen hoitotukea siten, että lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaista hoitotukea saaneelle suoritetaan tämän lain 2 §:n 2 momentin mukaista hoitotukea ja lapsen hoitotuesta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaista hoitotukea saaneelle tämän lain 2 §:n 3 momentin mukaista hoitotukea.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1986 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Hallituksen esitys 80/86
Sosiaalivaliok. miet. 17/86
Suuren valiok. miet. 122/86

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.