901/1986

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 ja 61 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain 18 §:n 4 kohta väliaikaisesti ja 61 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 4 kohta 3 päivänä marraskuuta 1978 annetussa laissa (821/78) sekä 61 §:n 1 momentti 2 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (901/83), näin kuuluviksi:

18 §

Vähennyskelpoisia ovat myös:


4) valtionverotuksessa 60 prosenttia osakeyhtiön jakamasta osingosta tai osuuskunnan jakamasta osuuspääoman korosta taikka säästöpankin ja osuuspankin lisärahastosijoitukselle maksamasta korosta, joista on vähennetty 6 §:n 5 kohdassa tarkoitetut verovapaat osingot ja korot.

61 §

Poiketen siitä, mitä 18 §:n 4 kohdassa on säädetty, katsotaan 1.1.1969-31.12.1988 välisenä aikana rekisteriin ilmoitetun osakeyhtiön tai osuuskunnan osakkailta tai jäseniltä peritylle osake- tai osuuspääomalle tai sanottuna aikana rekisteriin ilmoitetun säästöpankin tai osuuspankin lisärahastosijoitukselle taikka sanottuna aikana rekisteriin merkitylle tai kertyneelle maksulliselle osake- tai osuuspääoman korotukselle taikka lisärahastosijoitukselle rekisteröimis- tai maksuvuodelta ja viideltä sitä seuraavalta vuodelta jaettavaksi päätetyn osingon tai osuuspääoman taikka lisärahastosijoituksen koron koko määrä valtionverotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi, ei kuitenkaan yhtenä verovuotena enempää kuin 20 prosenttia osakkeista tai osuuksista osakeyhtiöön tai osuuskuntaan maksetulle osake- tai osuuspääomalle tai säästöpankkiin tai osuuspankkiin maksetulle lisärahastosijoitukselle. Mikäli uudelle osake- tai osuuspääomalle tai lisärahastosijoitukselle on päätetty jakaa suurempi osinko tai korko kuin muulle osake- tai osuuspääomalle tahi lisärahastosijoitukselle ja jaon voidaan olettaa tapahtuneen verotuksen välttämiseksi, vähennetään tämän momentin perusteella vain pienimmän osinko- tai korkoprosentin mukainen osinko tai korko.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1987 toimitettavassa verotuksessa. Lain 18 §:n 4 kohtaa sovelletaan väliaikaisesti tässä laissa säädetyssä muodossaan yhteisön vuosina 1987-1988 päättyneiltä tilikausilta jakamiin osinkoihin ja osuuspääoman korkoihin sekä sanotuilta tilikausilta maksamiin lisärahastosijoituksen korkoihin.

Hallituksen esitys 116/86
Valtiovarainvaliok. miet. 63/86
Suuren valiok. miet. 139/86

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.