812/1986

Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1986

Asetus opintovapaa-asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun opintovapaa-asetuksen (864/79) 2 §, 4 §:n 2 momentti, 5 §, 7 §:n 1 ja 2 momentti ja 10 § sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

2 §
Opintovapaaseen oikeuttava koulutus

Opintovapaalain 5 §:n 1 momentin mukaisella julkisen valvonnan alaisella koulutuksella tarkoitetaan valtion tai kunnan järjestämää koulutusta ja valtionosuuteen oikeuttavaa tai valtionavustuksella tuettua koulutusta taikka opetusministeriön erikseen hyväksymää ja valvomaa muuta koulutusta.

Opintovapaalain 5 §:n 2 momentin mukainen maatalousyrittäjien koulutus voi olla opintovapaan myöntämisperusteena, jos koulutus liittyy maatalousyrittäjien yhteiskunnalliseen edunvalvontaan.

4 §
Opintovapaan antamistapa

Opintovapaa voidaan myöntää myös antamalla osia työpäivästä vapaaksi tai muodostamalla se useasta vapaajaksosta, joiden välillä työntekijä on työssä.

5 §
Opintovapaan hakeminen

Opintovapaata, joka kestää yli viisi työpäivää, on haettava kirjallisesti työnantajalta vähintään 45 päivää ennen opintojen alkamista.

Milloin opintovapaata haetaan enintään viideksi työpäiväksi, on hakemus, jollei työnantajan ja työntekijän kesken muuta erikseen sovita, tehtävä työnantajalle suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista.

7 §
Työnantajan ilmoitusvelvollisuus

Jos opintovapaata haetaan viittä työpäivää pitemmäksi ajaksi, työnantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista.

Jos opintovapaata haetaan enintään viiden työpäivän ajaksi, työantajan tulee ilmoittaa hakemusta koskevasta ratkaisustaan vähintään seitsemän päivää ennen koulutuksen tai opiskelun alkamista.


8 a §
Työntekijän oikeus siirtää opintovapaata

Opintovapaalain 9 a §:ssä tarkoitettua opintovapaan siirtämistä voidaan hakea enintään vuodeksi kerrallaan. Myönnetyn opintovapaan käyttämättä jättämistä koskeva ilmoitus tai siirtoa tarkoittava hakemus on tehtävä kirjallisesti.

10 §
Poikkeukset

Mitä 2-9 §:ssä on säädetty, noudatetaan, jollei työehto-, toimiehto- tai virkaehtosopimuksin toisin sovita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. Sitä sovelletaan opintovapaaseen, joka alkaa tai jota haetaan mainittuna päivänä tai sen jälkeen.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.