757/1986

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 9 §:n 1 momentin b kohta, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), ja

muutetaan 8 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä marraskuuta 1981 annetulla lailla (809/81), näin kuuluvaksi:

8 §

Eläkeiän saavuttaminen ei kuitenkaan ole edellytyksenä vanhuuseläkkeen saamiseksi, jos sellaisessa upseerin tai toimiupseerin virassa, johon ehdottomana kelpoisuusehtona on upseerin tai toimiupseerin virkatutkinto, palvelevalla virkamiehellä on sotilasarvo ja hänellä on tällaisessa virassa tai, rajavartiolaitoksen toimiupseerin viran ollessa kyseessä, yhteensä tällaisessa virassa ja rajavartijan ja merivartijan tehtävissä eläkeaikaa vähintään 20 vuotta, milloin eroamisikä on enintään 50 vuotta, tai vähintään 25 vuotta, milloin eroamisikä on 50 vuotta korkeampi, ja tästä eläkeajasta vähintään 6 kuukautta välittömästi ennen palveluksen päättymistä, sekä jos edunsaajalla palveluksen päättymistä välittömästi edeltäneiden 5 vuoden kuluessa on eläkeaikaa yhteensä vähintään 3 vuotta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Jos edunsaaja on vapautettu valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain (202/26) 2 §:n 1 tai 3 momentin nojalla ajankohdasta, joka on ennen tämän lain voimaantuloa, hänen oikeudestaan eläkkeeseen noudatetaan valtion eläkelain 8 §:n 4 momentin a kohtaa sellaisena kuin se on tämän lain voimaan tullessa voimassa olleessa laissa.

Jos sopimuspalkkaisen viran haltijan kanssa ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn sopimuksen mukaan eläkeiän saavuttaminen ei ole edellytyksenä vanhuuseläkkeen saamiseksi, on tällaisen viran haltijan oikeudesta eläkkeeseen hänen palveluksensa siinä virassa päättyessä voimassa, mitä sopimuksessa on määrätty ja valtion eläkelain 8 §:n 4 momentin b kohdassa, sellaisena kuin se on tämän lain voimaan tullessa, säädetty.

Edunsaaja, jolle on myönnetty valtion eläkelain 8 §:n 4 momentin a tai b kohdan nojalla, sellaisina kuin ne ovat tämän lain voimaan tullessa, vanhuuseläke tai jonka oikeudesta eläkkeeseen noudatetaan sanottuja lainkohtia, voi luopua oikeudestaan saada edellä tarkoitettu eläke ennen eläkeikää ilmoittamalla luopumisesta kirjallisesti valtiokonttorille. Myönnetty eläke lakkautetaan aikaisintaan ilmoituksen saapumista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Hallituksen esitys 238/84
Toisen lakivaliok. miet. 2/86
Suuren valiok. miet. 49/86

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.