643/1986

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1986

Passiasetus

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passilain (642/86) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee henkilökohtaista passia ja seuruepassia sekä merenkulkijain kansallista henkilöllisyystodistusta.

2 §
Passin kaava

Passin kaavan vahvistaa sisäasiainministeriö.

3 §
Passin hakeminen

Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti. Passin saa noutaa asiamies. Passi lähetetään pyynnöstä hakijalle postitse.

Jos hakemuksen jättäminen kotipaikan poliisille on hakijan työn, opiskelun, matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi ilmeisen hankalaa, hakemuksen saa jättää myös toiseen poliisipiiriin toimitettavaksi edelleen hakijan kotipaikan poliisille.

Hakemukseen on liitettävä tarvittaessa virkatodistus ja henkilökohtaista passia varten riittävä määrä valokuvia, joista hakijan hyvin tuntee.

4 §
Asevelvollisen passihakemus

Seitsemäntoista mutta ei kolmeakymmentä vuotta täyttäneen asevelvollisen on liitettävä passihakemukseen todistus siitä, ettei asevelvollisuus ole passin saamisen este. Todistus voi olla:

1) esteettömyystodistus;

2) sotilaspassi;

3) kutsuntatodistus;

4) palvelukseenastumismääräys;

5) kutsuntatodistus rauhan aikana vakinaisessa väessä palvelemasta vapautetulle;

6) kutsuntatodistus kokonaan asepalveluksesta vapautetulle; tai

7) siviilipalvelustodistus.

5 §
Passin antaminen kiireellisessä tapauksessa

Kiireellisessä tapauksessa muukin kuin hakijan kotipaikan poliisilaitos tai nimismies antaa passin, jos aiottu matka muuten peruuntuisi tai lykkääntyisi ja tämä olisi hakijalle kohtuutonta.

6 §
Esteettömyyden selvittäminen

Jos passin antaa edustusto tahi 5 §:ssä tarkoitettu poliisilaitos tai nimismies, kotipaikan poliisilta on hankittava lausunto hakijan esteettömyydestä.

7 §
Passin antamisen esteet

Passilain 9 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla voidaan passi evätä henkilöltä, joka on tuomittu vähintään kolmenkymmenen päiväsakon sakkorangaistukseen, ja 9 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla henkilöltä, joka on merkitty saamisrekisteriin vähintään kolmentuhannen markan saamisen vuoksi.

8 §
Uuden passin antaminen

Jos henkilökohtaisen passin hakijalla on voimassa oleva passi eikä tämä ole hänen hallussaan, hänen on esitettävä riittävä selvitys passin katoamisesta.

9 §
Kaksoispassi

Uusi henkilökohtainen passi voidaan antaa voimassa olevaa passia peruuttamatta, jos voimassa oleva passi on ulkomaan viranomaisen hallussa tai ulkomaan viranomaisen passiin tekemät merkinnät estävät matkustamisen toiseen maahan ja jos uusi passi on tarpeen hakijan työn tai muun erityisen painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

10 §
Peruutetun passin käsittely

Kokonaan peruutettu passi tehdään kelpaamattomaksi ja luovutetaan takaisin sen haltijalle.

Toistaiseksi peruutettu passi palautetaan, kun se on saatettu uudelleen voimaan.

11 §
Seuruepassin antaminen

Seuruepassi voidaan antaa yhtä enintään 90 päivää kestävää ulkomaanmatkaa varten vähintään kymmenen ja enintään viidenkymmenen henkilön seurueelle, jolla on johtaja. Seurueen johtajalla tulee olla henkilökohtainen passi.

Seuruepassin antaa seurueen johtajan kotipaikan poliisi.

12 §
Seuruepassin esittäminen

Seuruepassin on velvollinen esittämään passintarkastajalle seurueen johtaja.

13 §
Merenkulkijain kansallinen henkilöllisyystodistus

Harjoittaessaan merimiestointa ulkomaanliikenteessä merenkulkija voi osoittaa oikeutensa matkustaa maasta merenkulkijain kansallisella henkilöllisyystodistuksella. Merenkulkijana pidetään merenkulkijain kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskevassa yleissopimuksessa (SopS 64/70) määriteltyä merenkulkijaa.

Merenkulkijain kansallisen henkilöllisyystodistuksen hakemisesta, antamisesta, peruuttamisesta ja poisottamisesta on voimassa, mitä henkilökohtaisesta passista on säädetty.

14 §
Lupakirja ja miehistökortti

Ilma-aluksen miehistön lupakirja tai miehistökortti voidaan hyväksyä osoitukseksi matkustamisoikeudesta silloin, kun ilma-aluksen henkilökuntaan kuuluva lähtee maasta tehtäväänsä kuuluvalla säännönmukaisella lennolla.

15 §
Passirekisteri

Passeista ja niitä varten annetuista lausunnoista pidetään rekisteriä sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.