632/1986

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1986

Laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ampuma-aseista ja ampumatarpeista 27 päivänä tammikuuta 1933 annetun lain (33/33) 8 §,

muutetaan 5 ja 6 §, näistä 5 § sellaisena kuin se on 27 päivänä elokuuta 1982 annetussa laissa (655/82), sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

5 §

Joka

1) pitää luvattomasti hallussaan ampuma-asetta;

2) myy tai muuten luovuttaa taikka lainaa toiselle ampuma-aseen tai -tarvikkeita tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti;

3) tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti muuntaa ampuma-aseen helposti kätkettäväksi lyhentämällä sitä piipusta tai perästä tai muuntaa kertalaukaus- tai puoliautomaattiaseen sarjatuliaseeksi taikka pitää hallussaan tällaista muunnettua ampuma-asetta;

4) tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti valmistaa, tuo maahan, vie maasta tai pitää kaupan ampuma-aseita, niiden osia tai ampumatarvikkeita; tai

5) rikkoo ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta 1 a §:n nojalla annettuja säännöksiä taikka pitää kaupan, myy tai muuten luovuttaa sellaisia tarkastettaviksi säädettyjä ampuma-aseita tai -tarvikkeita, joita ei ole tarkastettu ja hyväksytty,

on tuomittava, jollei rikoksesta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, ampuma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

5 a §

Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti

1) pitää hallussaan ampumatarvikkeita;

2) laiminlyö hankkia määräajassa ampuma-aseen hallussapitoluvan hankittuaan aseen laillisesti tai tuotuaan sen tilapäisen käynnin ajaksi maahan;

3) säilyttää tai kuljettaa ampuma-asetta tai -tarvikkeita;

4) laiminlyö ilmoituksen tekemisen taikka asiakirjan luovuttamisen, esittämisen tai merkinnän tekemisen siihen;

5) laiminlyö kirjanpidon taikka velvollisuuden säilyttää kirjanpitoaineisto tai luovuttaa se poliisille; tai

6) jättää muuten noudattamatta viranomaisen toimivaltansa rajoissa antaman määräyksen, on tuomittava, jollei rikoksesta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, ampuma-aserikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

6 §

Ampuma-aserikokseen tai ampuma-aserikkomukseen syyllistynyt on tuomittava menettämään valtiolle ne ampuma-aseet tai -tarvikkeet, joiden osalta hän on rikkonut lakia. Jos ampuma-ase tuomitaan menetetyksi, on myös siihen kuuluvat ampumatarvikkeet tuomittava menetetyiksi. Jos ampuma-ase tai -tarvikkeet ovat joutuneet haltijaltaan pois rikoksella, ei niitä saa tuomita menetetyiksi. Jos menettämisseuraamus olosuhteet huomioon ottaen olisi kohtuuton, se voidaan jättää tuomitsematta tai rajoittaa koskemaan vain osaa omaisuudesta.

Jos menetetyksi tuomittava omaisuus on siirtynyt toiselle, hukattu tai hävitetty taikka jos sitä ei muusta senkaltaisesta syystä voida tuomita menetetyksi, voidaan sen arvo tai osa siitä tuomita valtiolle menetetyksi.

Lisäksi on noudatettava, mitä rikoslaissa on säädetty rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn sekä sellaisen esineen tai omaisuuden menetetyksi tuomitsemisesta, jota on käytetty rikoksen tekemiseen taikka joka on valmistettu tai hankittu yksinomaan tai pääasiallisesti sitä varten.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986.

Asetuksella voidaan säätää, että se, jolla on tämän lain voimaan tullessa hallussaan 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla muunnettu, luvallisesti hallussa pidetty ampuma-ase, saa asetuksella säädettävässä määräajassa tämän lain voimaantulosta lukien hakea lupaa sen hallussa pitämiseen. Jos hän hakee lupaa määräajassa, häntä ei saa tuomita rangaistukseen sanotussa lainkohdassa tarkoitetusta rikoksesta.

Hallituksen esitys 13/86
Puolustusasiainvaliok. miet. 1/86
Suuren valiok. miet. 69/86

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Kaisa Raatikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.