597/1986

Annettu Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 8 c §, sellaisena kuin se on 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa (112/82),

muutetaan 14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 5 päivänä helmikuuta 1982 annetussa laissa, sekä

lisätään 11 §:ään siitä mainitulla 5 päivänä helmikuuta 1982 annetulla lailla kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

11 §

Kunnan osuuden viivästyessä kunnan on maksettava vuotuista viivästyskorkoa 16 prosenttia.

14 §

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 26 §:n 7 momentissa, 28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40-42, 43, 43 a, 44-46, 67, 69-72, 74, 74 a, 75, 79-83 ja 84-87 §:ssä, 88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 88 a §:ssä on säädetty. Esityksen tai hakemuksen päätöksen poistamisesta mainitun lain 74 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tutkii kuitenkin tarkastuslautakunta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986.

Hallituksen esitys 67/86
Sosiaalivaliok. miet. 12/86
Suuren valiok. miet. 77/86

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.