543/1986

Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1986

Laki maatilatalouden tuloverolain 12 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun maatilatalouden tuloverolain 12 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (847/80), näin kuuluvaksi:

12 §

Sen työn arvo, jonka maatilataloutta harjoittava varsinainen yrittäjä tai hänen puolisonsa, tällaisen verovelvollisen kotona oleva lapsi tai muu perheenjäsen, joka ennen verovuotta on täyttänyt 14 vuotta, ja kuolinpesän tai yhtymän osakas taikka hänen perheenjäsenensä ovat verovuonna tehneet valmistaessaan tai kuljettaessaan puutavaraa maatilan metsästä tapahtuneen hankintakaupan tai muun siihen verrattavan myynnin yhteydessä (hankintatyö), arvioidaan rahana siihen määrään, joka siitä työstä olisi palkatulle henkilölle suoritettava. Hankintatyön arvo katsotaan veronalaiseksi tuloksi kuitenkin vain siltä osin kuin edellä tarkoitettujen henkilöiden valmistaman tai kuljettaman puun määrä yhteensä ylittää 150 kuutiometriä taikka, jos maatilan metsämaan puuntuotos on 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti vähentynyt, siltä osin kuin valmistetun tai kuljetetun puun määrä tuhovuonna ja sitä seuraavana vuonna tuhopuut mukaan luettuina ylittää 500 kuutiometriä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1985 toimitettavassa verotuksessa. Lakia sovellettaessa otetaan huomioon vuoden 1984 jälkeen tapahtunut metsätuho.

Hallituksen esitys 72/86
Valtiovarainvaliok. miet. 27/86
Suuren valiok. miet. 71/86

Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.