435/1986

Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 17 §:n 2 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä marraskuuta 1971 annetussa laissa (785/71),

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 18, 20 ja 22 §,

näistä 18 § sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (957/74), sekä

lisätään 16 §:ään, sellaisena kuin se on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (947/85), uusi 2 momentti, lakiin uusi 17 a § sekä 19 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti:

3 §

Varsinainen ajoneuvovero ja lisävero on suoritettava kultakin verovuodelta, jona on kalenterivuosi. Jäljempänä 19 §:n 2 momentissa mainitusta traktorista lisävero voidaan suorittaa myös päivämaksuna yhdeltä tai useammalta vuorokaudelta.

16 §

Traktorista suoritettava päivämaksu on 30 markkaa.

17 a §

Lisäveroa suorittamatta saadaan traktoria käyttää maa- ja metsätaloudessa. Maatilatalouden harjoittajan hallitsemaa tai maatilatalouden harjoittajien yhdessä hallitsemaa traktoria saadaan lisäverotta käyttää myös kuljetuksiin, jotka liittyvät:

1) maatilatalouden harjoittajan oman tilan puutavaran hankintakauppaan;

2) maatilatalouden harjoittajan oman tilan maa- ja kiviaineksen myyntiin;

3) maatilatalouden harjoittajan omaan puutarhaviljelyyn tai turkistarhaukseen silloinkin, kun niitä harjoitetaan maa- ja metsätaloudesta erillisenä liikkeenä; sekä

4) maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna yksityistalouteen liittyvänä kuljetuksena ei pidetä korvausta vastaan tapahtuvaa kuljetusta.

Mitä 1 momentissa on säädetty maatilatalouden harjoittajan omasta tilasta, sovelletaan myös maatilatalouden harjoittajan muutoinkin kuin omistussuhteen perusteella hallitsemaan tilaan.

Edellä 1 momentin 1-4 kohdassa tarkoitetaan maatilatalouden harjoittajalla sellaista verovelvollista, jota verotetaan maatilatalouden tuloverolain (543/67) nojalla.

Metsätalouden kuljetukseksi katsotaan muun ohessa puun korjuuseen käytettävän traktorin siirtäminen puutavaraa kuljettamatta yleisellä tiellä työkohteeseen tai työkohteesta toiseen sekä puutavaran siirtäminen traktorilla yleisen tien yli.

18 §

Autorekisterikeskus voi hakemuksesta antaa ennakkotiedon lisäveroa koskevien säännösten soveltamisesta. Ennakkotieto annetaan sille, jolle on tärkeää saada tieto lisäverovapautta koskevien säännösten soveltamisesta moottorikäyttöiseen ajoneuvoonsa.

Kun hakija nojautuu ennakkotiedon sisältävään päätökseen, on sitä sitovana noudatettava hakijan verotuksessa niiltä verokausilta, joiden ajaksi se on annettu. Ennakkotietoa on muutoksenhausta huolimatta heti noudatettava. Valitusta käsittelevän viranomaisen on, milloin tällaista asiaa koskevaa ratkaisua on valitukseen annetulla päätöksellä muutettu, samalla määrättävä se tuleva ajankohta, josta alkaen sen ratkaisua on noudatettava.

Muutoksenhausta ennakkotietoa koskevaan päätökseen on muutoin voimassa, mitä 32 §:ssä on säädetty. Valitusaika lasketaan kuitenkin ennakkotietopäätöksen tiedoksisaantipäivästä. Valtionasiamiehelle valitusaika luetaan päätöksenteon päivästä. Muutosta ei kuitenkaan saa hakea päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta ennakkotieto. Ennakkotietohakemus ja ennakkotietoa koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

19 §

Päivämaksu saadaan suorittaa muusta rekisteröidystä traktorista kuin tavaran kuljetukseen tarkoitetusta nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustetusta traktorista. Päivämaksu on suoritettava ennen lisäveron alaiseen käyttöön ryhtymistä.

Jälkiverotuksin lisävero maksuunpannaan aina kalenterivuodelta suoritettavana verona.

20 §

Jos moottoriajoneuvoa ryhdytään käyttämään sellaisella 14 §:ssä tarkoitetulla polttoaineella, jonka käyttämisestä on suoritettava lisäveroa, on ajoneuvon omistaja tai haltija velvollinen ilmoittamaan siitä etukäteen moottoriajoneuvorekisteriä pitävälle viranomaiselle. Lisäveron suorittaminen 19 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yhdeltä tai useammalta vuorokaudelta siten kuin siitä on tarkemmin säädetty katsotaan tätä ajanjaksoa koskevaksi ilmoitukseksi lisäveron alaisen polttoaineen käyttöön ryhtymisestä.

22 §

Jos moottoriajoneuvo on tuhoutunut, maksetaan suoritetusta vuotuisesta lisäverosta takaisin niin monta kahdestoistaosaa koko verosta kuin verovuodesta tuhoutumispäivänä on jäljellä kokonaisia kalenterikuukausia. Tuhoutumispäivän jälkeiseltä ajalta maksetut päivämaksut palautetaan kokonaan. Maksettua vuotuista lisäveroa tai päivämaksua ei palauteta muulla perusteella kuin ajoneuvon tuhoutumisen vuoksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986.

Hallituksen esitys 22/86
Valtiovarainvaliok. miet. 19/86
Suuren valiok. miet. 40/86

Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.