386/1986

Annettu Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1986

Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan osamaksukaupasta 18 päivänä helmikuuta 1966 annetun lain (91/66) 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §:n 1 momentti ja 14 §:n 1 momentti,

näistä 9 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa (893/72), sekä

lisätään 1 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1972 annetussa laissa, uusi 3 momentti, 2 §:ään uusi 3 momentti, 3 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 4 momentti, 5 §:ään uusi 4 momentti, 8 §:ään uusi 2 momentti sekä 10 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

1 a §

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on lisäksi noudatettava, mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 10 §:ssä on säädetty.

2 §

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on noudatettava, mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentissa on säädetty.

3 §

Kun myyjä tahtoo ottaa esineen takaisin, on hänen ja ostajan välillä toimitettavassa tilityksessä ostajan hyväksi luettava esineen arvo sitä takaisin otettaessa. Arvo määrätään sen mukaan, mitä myyjälle voidaan olettaa jäävän, kun esine myydään tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa kohtuullisesti kunnostettuna. Arvoa määrättäessä on kuitenkin myös otettava huomioon sopimuksessa mainittu käteishinta sekä se, kuinka kauan esine on ollut ostajan hallinnassa ja miten siitä on pidetty huolta.


Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on noudatettava, mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:ssä on säädetty.

4 §

Jos esineen arvo tilityksessä on havaittu suuremmaksi kuin se määrä, joka 3 §:n mukaan tai, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa, kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n mukaan on luettava myyjän hyväksi, myyjällä ei ole oikeutta saada esinettä takaisin, ellei hän suorita ostajalle erotusta tai, milloin ulosottomies on toimittanut esineen arvioinnin, talleta tämän haltuun sanottua erotusta.


5 §

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on 1 ja 3 momentin säännösten sijasta noudatettava, mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 12 ja 17 §:ssä on säädetty.

8 §

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on noudatettava, mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n 3 momentissa on säädetty.

9 §

Jos sopimus on tehty 1 a §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla, myyjällä on oikeus hakea virka-apua esineen takaisin ottamiseksi sen paikkakunnan ulosottomieheltä, missä ostaja asuu tai esine on. Jos sopimus on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen, sen on täytettävä myös kuluttajansuojalain 7 luvun 10 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Hakemus virka-avun saamiseksi on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava, minkä verran osamaksuhinnasta on suorittamatta, sekä, jos myyjä vaatii korkoa, vakuutusmaksun hyvitystä tai 3 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettua korvausta, näiden vaatimusten määrät. Jos kysymys on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisestä sopimuksesta, hakemuksessa on kuitenkin ilmoitettava myyjän vaatimat kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n 3 momentin mukaiset määrät. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen sopimuskirja ja sen oikeaksi todistettu jäljennös.


10 §

Virka-apua annetaan vain, jos on ilmeistä, että maksu on viivästynyt 2 §:n 1 momentissa säädetyin tavoin tai, jos sopimus on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen, kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin tavoin taikka että ostaja on muuten laiminlyönyt velvollisuuden, jonka täyttämisellä on olennainen merkitys myyjälle.

Virka-apua ei saa kuitenkaan antaa, jos ostaja saattaa todennäköiseksi, että hänellä on myyjän sopimuksenvastaisen suorituksen vuoksi oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa.


14 §

Mitä 10 §:n 3 momentissa ja 11 §:ssä on säädetty, sovelletaan vastaavasti pantaessa täytäntöön tuomiota, jolla ostaja on velvoitettu luovuttamaan osamaksukaupalla myyty esine takaisin myyjälle.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Tätä lakia sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin sopimuksiin. Tämän lain 10 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin myös, milloin sopimus on tehty ennen lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 88/85
Talousvaliok. miet. 1/86
Suuren valiok. miet. 17/86

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.