326/1986

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1986

Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion virkamiesten vuosilomasta 31 päivänä elokuuta 1973 annetun asetuksen (692/73) 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 3 momentin 2 kohta, 13 §:n 3 momentti, 16 §:n 4 momentti ja 19 §:n 2 momentti,

näistä 2 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä huhtikuuta 1984 annetussa asetuksessa (312/84) sekä 3 §:n 3 momentin 2 kohta, 13 §:n 3 momentti, 16 §:n 4 momentti ja 19 §:n 2 momentti sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (345/80), sekä

lisätään asetuksen 3 §:n 3 momenttiin uusi 1 a-kohta seuraavasti:

Vuosiloman pituus
2 §

Virkamies saa vuosilomaa:

1) kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta; ja

2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hän on lomavuoden maaliskuun loppuun mennessä ollut välittömästi valtion palveluksessa vähintään yhden vuoden tai mikäli hänellä on päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta kaksitoista täyttä lomanmääräytymiskuukautta; ja

3) kolme arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä ennen lomakauden alkamista on vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa yhteensä vähintään viisitoista vuotta.


3 §

Virassaolopäivien veroisina päivinä pidetään vuosiloman pituutta määrättäessä myös vuosilomaa sekä poissaoloa


1 a) lääkinnällisen kuntoutuksen vuoksi, kun sellaista annetaan lääkärin määräyksestä kuntoutuslaitoksessa ammattitaudin tai työtapaturman johdosta, ei kuitenkaan enempää kuin yhteensä 75 päivää lomanmääräytymisvuoden aikana, kuitenkin siten, että jos tällainen este keskeytyksittä jatkuu lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, pidetään kuntoutusajan osalta virassaolopäivien veroisena yhteensä enintään 75 päivää;

2) äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaa varten myönnetyn virkavapauden vuoksi siltä osin, kuin virkamiehelle on suoritettu palkkausta tai sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa kyseiseltä virkavapausajalta.


13 §

Milloin virkamies vuosilomansa tai sen osan alkaessa on sairauden tai tapaturman johdosta työkyvytön tai virkavapaana äitiys-, isyys- tai vanhempainloman vuoksi, on loma, jos virkamies sitä pyytää, siirrettävä myöhäisempään ajankohtaan. Virkamiehellä on vastaava oikeus loman tai sen osan siirtämiseen, mikäli loman tai sen osan alkaessa tiedetään, että virkamies loman aikana joutuu sellaiseen sairaan- tai muuhun siihen rinnastettavaan hoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön tahi että virkamies tulee saamaan virkavapautta äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaa varten.


Talvilomapitennys
16 §

Milloin vuosilomaa ei ole voitu virantoimituksen keskeytyksen vuoksi pitää lomakautena tai milloin on kysymys 2 §:n 2 momentin mukaan myönnetystä lomasta samoin kuin jos virkasuhde katkeaa ennen lomakauden alkua tahi alkaa edellisen lomakauden jälkeen, ei asianomaisella ole oikeutta loman pitennykseen. Virantoimituksen keskeytyminen lomakautena ei kuitenkaan aiheuta pitennysoikeuden menetystä, jos

1) keskeytys on aiheutunut virkamiehen sairaudesta taikka äitiys-, isyys- tai vanhempainlomaa varten myönnetystä virkavapaudesta, jonka ajalta virkamiehelle on suoritettu palkkausta tai sairausvakuutuslain mukaista äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa; tahi

2) keskeytys on aiheutunut muista kuin edellä mainituista syistä, mutta virkamies on ollut lomakautena virantoimituksessa tai lomalla vähintään 70 päivää.

Vuosilomakorvaus tai vuosiloma virkasuhteen päättyessä
19 §

Mikäli virkamies saavuttaa 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa mainitun palvelusajan kyseisen lomavuoden toukokuun jälkeen, mutta kuitenkin ennen virkasuhteen päättymistä tai mikäli hänellä on välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi tai kaksitoista täyttä lomanmääräytymiskuukautta ennen virkasuhteen päättymistä, myönnetään loma kuluvan lomanmääräytymisvuoden kaikilta täysiltä lomanmääräytymiskuukausilta 2 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdan mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1986 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1986 päättyvältä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.