235/1986

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1986

Kirjastolaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Yleisen kirjaston tarkoitus ja toiminta

Yleisen kirjaston tarkoituksena on tyydyttää yleistä sivistyksen, tiedon ja virkistyksen tarvetta sekä tukea opiskelua ja omatoimista tiedon hankintaa sekä kirjallisuuden ja taiteen harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yleinen kirjasto asettaa yleiseen käyttöön kirjoja sekä muita kirjastokäyttöön sopivia tallenteita. Kirjasto voi myös antaa mahdollisuuden muiden kirjastokäytön kannalta tarkoituksenmukaisten tallennetun tiedon lähteiden käyttöön.

Yleisen kirjaston tulee avustaa tiedon haussa ja opastaa kirjaston käytössä.

2 §
Yleisen kirjaston ylläpitäminen

Milloin kunta tai useampi kunta yhdessä ylläpitää yleistä kirjastoa (jäljempänä kirjasto), sen toiminta tulee järjestää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Yksityisen ylläpitämästä yleisestä kirjastosta säädetään 17 §:ssä.

3 §
Kunnan kirjastolaitos

Kunnan kirjastot muodostavat kunnan kirjastolaitoksen. Kirjastoista yksi on pääkirjasto ja muut ovat sen alaisia kirjastoja.

Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen kirjastolaitos, jos kunnat siitä sopivat. Kunta voi myös sopia kirjastotoimen järjestämisestä osittain yhteistoiminnassa muun kunnan kanssa.

Kunnalla tulee olla valtuuston hyväksymä kirjastotoimen johtosääntö, joka on annettava tiedoksi lääninhallitukselle.

4 §
Kirjastolautakunta

Kirjastolaitoksen hallintoa varten kunnassa on kirjastolautakunta. Milloin kahdella tai useammalla kunnalla on yhteinen kirjastolaitos tai niillä on muuta kirjastotoimen yhteistoimintaa, kunnilla voi olla kunnallislain (953/76) 104 §:n mukainen yhteislautakunta. Milloin kunnassa on enintään 1 000 asukasta, kunnanvaltuusto voi päättää, että kirjastolautakunnan tehtävät hoitaa muu lautakunta tai kunnanhallitus.

Kaksikielisen kunnan kirjastolautakunnassa tulee molempien kieliryhmien olla edustettuina. Milloin kirjastolautakunta on kahden tai useamman kunnan yhteislautakunta ja jokin kunnista on kaksikielinen, tulee kirjastolautakunnassa olla molempien kieliryhmien edustettuina.

Kirjastolautakunnan tehtävistä ja toimivallasta säädetään asetuksella. Tarkempia määräyksiä voidaan antaa kirjastotoimen johtosäännössä. Kirjastolautakunnalle kuuluva tehtävä voidaan asetuksen nojalla johtosäännöllä siirtää muun kunnallisen viranomaisen tai viranhaltijan tehtäväksi.

5 §
Kokoelmat ja niiden käyttöön asettaminen

Kunnan kirjastolaitoksen kokoelmien tulee määrältään ja laadultaan vastata kunnan väestön määrää ja rakennetta. Kaksikielisessä kunnassa molempien kieliryhmien tarpeet tulee ottaa huomioon yhtäläisin perustein.

Kirjastolaitoksen kokoelmiin kuuluvaa aineistoa voidaan asettaa kirjastojen ohella saataville muihinkin paikkoihin, milloin se on tarkoituksenmukaista.

Kirjasto voi myös järjestää kotipalvelua henkilöille, jotka eivät vamman tai muun vastaavan esteen vuoksi voi itse asioida kirjastossa.

Kunta voi järjestää asiakaskuljetuksia kirjastoon, milloin ne ovat olosuhteiden vuoksi tarpeellisia ja taloudellisesti järjestettyjä.

6 §
Kirjaston huoneisto ja aukiolo

Kirjastolla tulee olla tarkoitukseen hyväksytty huoneisto.

Kirjaston aukiolon perusteista säädetään asetuksella.

7 §
Maksut ja korvaukset

Kirjaston käyttö on maksutonta.

Kirjasto voi kuitenkin periä käyttäjältä maksun sääntöjen vastaisesta menettelystä kirjaston käytössä sekä kohtuullisia ilmoittamiskuluja vastaavan varausmaksun.

8 §
Henkilökunta

Kunnan kirjastolaitoksessa tulee olla tarpeellinen määrä kirjastonhoitajan päävirkoja sekä kirjastoalan opistoasteen tutkinnon suorittanutta tai opetusministeriön päätöksen mukaiset kelpoisuusehdot täyttävää henkilökuntaa. Kirjastolaitoksessa voi olla myös muita viranhaltijoita ja työntekijöitä. Asetuksella säädetään, mitkä virat ovat kirjastonhoitajan virkoja. Kirjastonhoitajan virka voi olla kahden tai useamman kunnan yhteinen. Milloin se kunnan väkiluvun pienuuden vuoksi on perusteltua, kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole kirjastonhoitajan päävirkaa.

Opetusministeriö päättää kunnan kirjastolaitoksen tarpeellisen henkilökunnan määrän ja rakenteen perusteista.

9 §
Kirjastolaitoksen johtaja

Kirjastolaitoksen johtajana toimii pääkirjaston hoitaja, jollei kunta ole perustanut erillistä kirjastotoimen johtajan virkaa tätä tehtävää varten. Kirjastolaitoksen johtajan tehtävistä säädetään asetuksella ja määrätään johtosäännössä. Osa kirjastolaitoksen johtajan tehtävistä voidaan asetuksen nojalla johtosäännöllä siirtää kirjastolaitoksen muun viranhaltijan tai luottamushenkilön tehtäväksi.

10 §
Henkilökunnan kelpoisuusehdot

Kirjastonhoitajan virkojen kelpoisuusehdoista säädetään asetuksella ja niistä voidaan lisäksi määrätä johtosäännössä. Muun henkilökunnan kelpoisuusehdoista määrätään sen lisäksi, mitä 8 §:ssä on säädetty, tarvittaessa johtosäännössä. Opetusministeriö voi myöntää erivapauden asetuksella säädetyistä kelpoisuusehdoista.

11 §
Ohjaus ja valvonta

Kirjastotointa ohjaavat ja valvovat kouluhallitus ja lääninhallitukset. Kirjastojen toimintaa tarkastaa lääninhallitus. Jos lääninhallitus havaitsee olevan aihetta huomautukseen, sen tulee saattaa asia kirjastolautakunnan tietoon. Jos huomautuksesta ei seuraa korjausta, lääninhallitus voi ilmoittaa asian kouluhallitukselle.

12 §
Kirjastojen yhteistoiminta

Paikallista kirjastotoimintaa täydentävät ja tukevat alueellisina keskuskirjastoina maakuntakirjastot. Maakuntakirjastojen toimintaa täydentää ja tukee yleisten kirjastojen keskuskirjasto.

13 §
Maakuntakirjastot

Maakuntakirjastona toimii valtioneuvoston määräämän kunnan kirjastolaitos asianomaisen kunnan suostumuksella. Maakuntakirjaston toiminta-alueen määrää valtioneuvosto.

Maakuntakirjaston tehtävistä säädetään asetuksella. Opetusministeriö voi lisäksi asianomaisen kunnan suostumuksella antaa maakuntakirjastolle erityisiä tehtäviä.

Maakuntakirjaston palvelukset ovat 7 §:ssä säädetyin poikkeuksin maksuttomia.

Valtioneuvosto voi peruuttaa määräyksen toimia maakuntakirjastona sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

14 §
Yleisten kirjastojen keskuskirjasto

Yleisten kirjastojen keskuskirjastona toimii valtioneuvoston määräämän kunnan kirjastolaitos asianomaisen kunnan suostumuksella. Keskuskirjaston toiminta-alueena on koko maa.

Keskuskirjaston tehtävistä säädetään asetuksella. Opetusministeriö voi lisäksi asianomaisen kunnan suostumuksella antaa keskuskirjastolle erityisiä tehtäviä.

Keskuskirjaston palvelukset ovat 7 §:ssä säädetyin poikkeuksin maksuttomia.

Valtioneuvosto voi peruuttaa määräyksen toimia keskuskirjastona sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

15 §
Yleisten ja tieteellisten kirjastojen yhteistyö

Kirjaston tulee tarvittaessa käyttää myös tieteellisten kirjastojen tarjoamia palveluksia sekä vastaavasti tarjota näiden käytettäväksi kokoelmiinsa kuuluvaa aineistoa.

16 §
Kirjastojen ja koulujen yhteistyö

Yleisten kirjastojen ja koulukirjastojen toiminta tulee tarkoituksenmukaisella tavalla sovittaa toisiinsa niin, että tarpeettomilta hankinnoilta ja päällekkäisiltä toiminnoilta vältytään.

17 §
Yksityinen kirjasto

Yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämä kirjasto voi toimia yleisenä kirjastona silloin, kun sen toiminta kohdistuu erityiseen henkilöryhmään tai muutoin sisältää sellaista yleiselle kirjastolle kuuluvaa toimintaa, jota ei voida asettaa minkään kunnan tehtäväksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle kirjastolle voidaan valtion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otetusta määrärahasta myöntää opetusministeriön harkinnan mukaan valtionavustusta ehdolla, että kirjaston toiminnassa noudatetaan kouluhallituksen ohjeita.

18 §
Pohjoismainen kuntien yhteistyö

Kunnalle, joka harjoittaa Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjoismaisten valtakunnanrajojen tehtyyn sopimukseen (SopS 2/79) perustuvaa kirjastotoimintaa toisen pohjoismaan kunnan kanssa siten kuin kuntien kesken on sovittu, voi opetusministeriö myöntää valtionavustusta valtion tulo- ja menoarvioon tarkoitusta varten otetusta määrärahasta.

Jos 1 momentissa mainittua kirjastotoimintaa varten on myönnetty valtionavustusta, kuuluu toiminnan ohjaus ja valvonta yleisestä kirjastotoimesta huolehtiville valtion viranomaisille.

19 §
Kustannusten jakaminen

Jos kunnilla on yhteinen kirjastolaitos, sen kustannukset jaetaan kuntien kesken asukaslukujen suhteessa, jolleivät kunnat ole sopineet muunlaisesta kustannusten jaosta.

20 §
Poistetun aineiston luovuttaminen

Kirjastosta poistettua aineistoa saadaan korvauksetta luovuttaa yleisten kirjastojen keskuskirjastolle ja maakuntakirjastolle sekä toissijaisesti muulle julkiselle kirjastolle, tutkimuslaitokselle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen käyttöön. Valtionosuutta vastaavaa osaa luovutetun aineiston arvosta ei näissä tapauksissa palauteta valtiolle.

21 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

22 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1986.

Tällä lailla kumotaan 3 päivänä toukokuuta 1961 annettu kirjastolaki (235/61) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Hallituksen esitys 146/85
Sivistysvaliok. miet. 23/85
Suuren valiok. miet. 2/86

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.