66/1986

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1985

Laki ilmansuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 29 § sekä

muutetaan 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5, 6, 8, 10, 12 ja 13 §, 14 §:n 2 momentti, 18 §:n 1 momentti, 19 ja 24 §, 25 §:n 2 momentti, 27 ja 28 § sekä 31 §:n 2 momentti näin kuuluviksi:

3 §

Ilmansuojelun ylin johto ja valvonta kuuluu ympäristöministeriölle.


4 §

Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista ilmansuojelutehtävistä huolehtii ympäristönsuojelulautakunta.

5 §

Kunnat voivat hoitaa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtäviä osittain myös yhteistoiminnassa.

6 §

Asetuksella säädettävät valtion viranomaiset ja tutkimuslaitokset antavat lausuntoja edellä 3 ja 4 §:ssä mainituille viranomaisille sekä toimivat muullakin tavoin ilmansuojelun asiantuntijaviranomaisina tai -laitoksina siten kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

8 §

Viranomaisten on tehtäviään suorittaessaan mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon ilmansuojelun näkökohdat ja siinä tarkoituksessa pidettävä tarpeellista yhteyttä lain 3 ja 4 §:ssä mainittuihin viranomaisiin.

10 §

Ympäristöministeriö voi antaa ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi yleisiä ohjeita:

1) ilmaan tulevien päästöjen ja niiden vaikutusten sekä ilman laadun tarkkailun järjestämisestä;

2) lääninhallitukselle ja ympäristönsuojelulautakunnalle tämän lain mukaan kuuluvien yleisten ilmansuojelutehtävien suorittamisesta; sekä

3) muista näihin rinnastettavista seikoista.

12 §

Ympäristöministeriö voi erityisestä syystä yksittäistapauksessa määrätä, että ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus, vaikkei ilmoitusvelvollisuutta ole asetuksella säädetty.

13 §

Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa ennen kuin ryhdytään toiminnan aloittamisen kannalta olennaisiin toimiin, kuitenkin viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Ympäristöministeriö voi erityisestä syystä myöntää luvan ilmoituksen tekemiseen mainittua ajankohtaa myöhemmin.

Edellä 12 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa ympäristöministeriön on varattava ilmoituksen tekemiseen riittävä aika siitä lukien, kun toiminnan harjoittaja sai tiedon ministeriön päätöksestä.

14 §

Lääninhallituksen on hankittava ilmoituksesta ympäristönsuojelulautakunnan lausunto sekä muut asian käsittelemiseksi tarpeelliset lausunnot. Lääninhallituksen on myös varattava niille, joiden etuun ilmoitetusta toiminnasta aiheutuva ilman pilaantumisen vaara saattaa vaikuttaa, tilaisuus muistutuksen tekemiseen.


18 §

Edellä 3 ja 4 §:ssä mainitulla viranomaisella on oikeus tämän lain mukaisten tehtävien suorittamiseksi tehdä tarkastuksia ja niihin liittyviä tutkimuksia. Viranomainen voi käyttää tarkastukseen liittyvän tutkimuksen suorittamisessa apuna asiantuntijaviranomaista tai -laitosta.


19 §

Edellä 3 ja 4 §:ssä mainitulla viranomaisella on oikeus tarkkailla ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan vaikutuksia ja ilman laatua myös muualla kuin toiminnan harjoittajalle kuuluvalla alueella edellyttäen, ettei siitä aiheudu sanottavaa haittaa alueen omistajalle tai haltijalle. Tarkkailun aloittamisesta on ennakolta ilmoitettava alueen omistajalle tai haltijalle. Jos edellytysten olemassaolosta syntyy erimielisyyttä, asia voidaan saattaa lääninhallituksen ratkaistavaksi.

24 §

Lääninhallituksen 19 ja 21 §:n nojalla tekemään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Ympäristöministeriön 12 §:n nojalla tekemästä päätöksestä ja lääninhallituksen 22 §:n 2 momentin nojalla tekemästä uhkasakon asettamista koskevasta päätöksestä ei saa erikseen valittaa.

Muutosta ympäristöministeriön ja lääninhallituksen muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan korkeimmalta hallinto-oikeudelta siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

25 §

Valitusoikeus lääninhallituksen päätöksestä 14, 15 ja 17 §:ssä tarkoitetussa asiassa on myös laitoksen sijaintikunnan ympäristönsuojelulautakunnalla sekä sellaisen kunnan ympäristönsuojelulautakunnalla, jossa laitoksen toiminnalla saattaa olla merkitystä ilman pilaantumisen kannalta.

27 §

Ympäristöministeriö pitää ilmansuojelun tietorekisteriä, johon merkitään ilmansuojelun suunnittelu-, valvonta- ja tutkimustehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. Tarkemmat säännökset rekisteristä annetaan asetuksella.

28 §

Ilmansuojelun ja sitä koskevien tehtävien hoidon edistämistä varten ympäristöministeriön yhteydessä toimii ilmansuojelun neuvottelukunta. Tarkemmat säännökset neuvottelukunnan tehtävistä, asettamisesta ja järjestysmuodosta annetaan asetuksella.

31 §

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske tietojen antamista 3 ja 4 §:ssä mainitulle viranomaiselle, terveysviranomaiselle, ilmansuojelun asiantuntijaviranomaiselle tai -laitokselle tai muulle viranomaiselle, joka tarvitsee tietoja ilmansuojelua koskevan tehtävän suorittamiseksi, eikä tietojen antamista syyttäjä- tai poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1986.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Kunnalle tämän lain nojalla kuuluvat ilmansuojelutehtävät voidaan vuoden 1988 loppuun hoitaa tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Kunnille, jotka eivät vuosina 1986-1988 saa valtionosuutta kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/86) nojalla, maksetaan valtionosuus ilmansuojelulain tällä lailla kumotun 29 §:n nojalla.

Hallituksen esitys 196/85
Laki- ja talousvaliok. miet. 14/85
Suuren valiok. miet. 211 ja 211 a/85

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.