54/1986

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun tekijänoikeuslain (404/61) 45 §:n 3 momentti, 48 §:n 3 momentti sekä 54 §:n 1 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 45 §:n 3 momentti 27 päivänä heinäkuuta 1984 annetussa laissa (578/84) sekä 48 §:n 3 momentti ja 54 §:n 1 ja 3 momentti 8 päivänä kesäkuuta 1984 annetussa laissa (442/84), sekä

lisätään 22 §:ään uusi 3 momentti sekä lakiin uusi 22 a ja 47 a § seuraavasti:

22 §

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei sovelleta radio- tai televisiolähetykseen sisältyvän teoksen edelleen lähettämiseen samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta.

22 a §

Jos opetusministeriön hyväksymä lukuisia suomalaisia tekijöitä edustava järjestö on antanut luvan siihen, että vapaasti etenevillä radioaalloilla lähetettävään radio- tai televisiolähetykseen sisältyvä teos saadaan sovituilla ehdoilla lähettää edelleen yleisön vastaanotettavaksi samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta, luvan saaja voi luvan mukaisin ehdoin vastaavasti lähettää edelleen sellaisenkin lähetykseen sisältyvän teoksen, jonka tekijää järjestö ei edusta.

Mitä 11 a §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty teoksen kappaleiden valmistamisesta, järjestöstä ja tekijästä, sovelletaan vastaavasti 1 momentissa tarkoitettuun edelleen lähettämiseen, järjestöön ja lähetykseen sisältyvän teoksen tekijään.

45 §

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laitteeseen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 12 §:n 2 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20 ja 21 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 22 a, 26 a-26 h ja 27-29 §:ssä sekä 41 ja 42 §:ssä on säädetty.

47 a §

Jos 46 §:ssä tarkoitettua laitetta on käytetty vapaasti etenevillä radioaalloilla lähetettävässä radio- tai televisiolähetyksessä, joka lähetetään edelleen yleisön vastaanotettavaksi samanaikaisesti ja muuttamattomana, esittävällä taiteilijalla ja laitteen valmistajalla on edelleen lähettämisestä oikeus korvaukseen. Korvaus voidaan maksaa ainoastaan 22 a §:ssä tarkoitetun järjestön välityksellä. Jollei korvausta vaadita todisteellisesti kahden vuoden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona oikeus korvaukseen on syntynyt, oikeus korvaukseen raukeaa.

48 §

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 ja 21 §:ssä sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty. Lisäksi lähetyksen johtimitse tapahtuvaan edelleen lähettämiseen sovelletaan vastaavasti, mitä 22 a §:ssä on säädetty.

54 §

Asia ratkaistaan erimielisyyden sattuessa välimiesmenettelyssä siten kuin asetuksella säädetään, milloin kysymys on:

1) 14 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa, 22 §:n 2 momentissa, 47 §:n 1 momentissa tai 47 a §:ssä tarkoitetusta korvauksesta;

2) 11 a §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä ja sen ehdoista, jos asia koskee kappaleiden valmistamista opetustoiminnassa käytettäväksi;

3) 17 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä ja sen ehdoista, jos asia koskee opetustarkoituksessa valmistettuun ja lähetettyyn ohjelmaan sisältyvän teoksen kappaleiden valmistamista; sekä

4) 22 a §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä ja sen ehdoista.


Tämän pykälän nojalla annetulla luvalla on sama vaikutus kuin 11 a, 17 tai 22 a §:ssä tarkoitetulla luvalla.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1986.

Hallituksen esitys 235/85
Toisen lakivaliok. miet. 7/85
Suuren valiok. miet. 227/85

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1986

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.