Säädökset alkuperäisinä: 1986

1075/1986
Asetus eläinsuojeluasetuksen muuttamisesta
1060/1986
Laki Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta
1052/1986
Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä
1050/1986
Laki asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta
1049/1986
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
1048/1986
Laki puoluelain muuttamisesta
1046/1986
Asetus sairausvakuutusasetuksen 14 §:n muuttamisesta
1039/1986
Laki sotilasvammalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1038/1986
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1037/1986
Laki sairausvakuutuslain 21 §:n muuttamisesta
1030/1986
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1006/1986
Laki merimieslain 6 luvun ja 84 §:n muuttamisesta
1005/1986
Merimieskatselmuslaki
983/1986
Asetus sairausvakuutusasetuksen 18 §:n muuttamisesta
982/1986
Laki sairausvakuutuslain 76 a §:n muuttamisesta
981/1986
Laki sairausvakuutuslain 23 §:n muuttamisesta
974/1986
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
964/1986
Laki valtion eläkelain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
963/1986
Laki leimaverolain 16 ja 55 §:n muuttamisesta
951/1986
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
950/1986
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
933/1986
Laki lapsen hoitotuesta annetun lain muuttamisesta
921/1986
Laki Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
919/1986
Oikeusministeriön päätös vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa
918/1986
Asetus vankeinhoitolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
917/1986
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
914/1986
Tuoteturvallisuuslaki
902/1986
Laki maatalouden investointivarauslain muuttamisesta
901/1986
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 ja 61 §:n muuttamisesta
867/1986
Laki jätevesimaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
859/1986
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta
824/1986
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
823/1986
Laki verotuslain 72 §:n muuttamisesta
820/1986
Laki kirjanpitolain 16 §:n muuttamisesta
819/1986
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
812/1986
Asetus opintovapaa-asetuksen muuttamisesta
811/1986
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
786/1986
Tartuntatautiasetus
785/1986
Laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista
778/1986
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta
768/1986
Laki työtuomioistuimesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
765/1986
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain muuttamisesta
764/1986
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta
763/1986
Laki valtiopäiväjärjestyksen 76 a ja 82 a §:n muuttamisesta
762/1986
Laki valtion virkojen täyttämisestä eräissä tapauksissa ja eräiden asetusten toimittamisesta eduskunnalle
761/1986
Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
759/1986
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
757/1986
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
756/1986
Valtion virkamieslain voimaanpanolaki
754/1986
Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta
739/1986
Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta
702/1986
Asetus jakoasetuksen 212 ja 219 §:n muuttamisesta
690/1986
Asetus vesiasetuksen muuttamisesta
689/1986
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
687/1986
Asetus ilmansuojeluasetuksen muuttamisesta
681/1986
Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
680/1986
Asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
674/1986
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
663/1986
Laki opintovapaalain muuttamisesta
653/1986
Päihdehuoltoasetus
643/1986
Passiasetus
642/1986
Passilaki
632/1986
Laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun lain muuttamisesta
628/1986
Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta
612/1986
Laki merimieslain 15 §:n muuttamisesta
611/1986
Laki työsopimuslain 17 §:n muuttamisesta
610/1986
Laki tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta
609/1986
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
608/1986
Laki työttömyysturvalain 16 §:n muuttamisesta
607/1986
Laki sairausvakuutuslain 27 §:n muuttamisesta
604/1986
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
603/1986
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
602/1986
Laki sotilasvammalain 30 §:n muuttamisesta
601/1986
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
600/1986
Laki valtion eläkelain 17 §:n muuttamisesta
599/1986
Laki merimieseläkelain 28 b §:n muuttamisesta
598/1986
Laki työntekijäin eläkelain 19 a §:n muuttamisesta
597/1986
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
596/1986
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
595/1986
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
594/1986
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
592/1986
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta
591/1986
Laki merimieslain muuttamisesta
590/1986
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
589/1986
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
586/1986
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
585/1986
Potilasvahinkolaki
584/1986
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
583/1986
Tartuntatautilaki
569/1986
Asetus palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen muuttamisesta
568/1986
Laki palo- ja pelastustoimesta annetun lain muuttamisesta
565/1986
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
543/1986
Laki maatilatalouden tuloverolain 12 §:n muuttamisesta
542/1986
Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta
531/1986
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta
517/1986
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
508/1986
Asetus nuorten työntekijäin suojelusta
507/1986
Asetus tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
506/1986
Haastemiesasetus
505/1986
Haastemieslaki
504/1986
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta
492/1986
Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 ja 21 §:n muuttamisesta
491/1986
Laki valtion virkaehtosopimuslain 19 ja 20 §:n muuttamisesta
486/1986
Opettajankoulutusasetus
473/1986
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 22 ja 41 §:n muuttamisesta
472/1986
Laki oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 22 §:n muuttamisesta
462/1986
Asetus työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin annetun asetuksen muuttamisesta
459/1986
Laki työntekijäin eläkelain 11 ja 18 §:n muuttamisesta
458/1986
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
437/1986
Asetus peruskouluasetuksen 82 §:n muuttamisesta
436/1986
Laki leimaverolain 10 §:n muuttamisesta
435/1986
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
434/1986
Eduskunnan pankkivaltuusmiesten päätös Suomen Pankin johtosäännön muuttamisesta
431/1986
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
426/1986
Laki työttömyysturvalain 11 §:n muuttamisesta
425/1986
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
424/1986
Laki työehtosopimuslain 7 ja 10 §:n muuttamisesta
423/1986
Laki työsopimuslain 3 ja 38 §:n muuttamisesta
407/1986
Laki turvavarastolain 6 §:n muuttamisesta
406/1986
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
405/1986
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n muuttamisesta
388/1986
Laki atomivastuulain 15 §:n muuttamisesta
387/1986
Ilmakuljetuslaki
386/1986
Laki osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta
385/1986
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
360/1986
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 23 §:n muuttamisesta
333/1986
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
326/1986
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
311/1986
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
309/1986
Laki oikeudenkäymiskaaren 23 luvun muuttamisesta
308/1986
Laki avioliittolain 43 ja 44 §:n muuttamisesta
307/1986
Laki hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa
285/1986
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 13 a §:n kumoamisesta
284/1986
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
283/1986
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
241/1986
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
235/1986
Kirjastolaki
227/1986
Laki vuosilomalain muuttamisesta
211/1986
Laki yrittäjien eläkelain 2 §:n muuttamisesta
210/1986
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 3 §:n muuttamisesta
193/1986
Asetus valtion eläkeasetuksen 5 §:n muuttamisesta
142/1986
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
141/1986
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta
139/1986
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
134/1986
Asetus vankeinhoitolaitoksesta
86/1986
Laki tapaturmavakuutuslain 3 §:n muuttamisesta
67/1986
Laki vesilain 20 luvun 1 §:n muuttamisesta
66/1986
Laki ilmansuojelulain muuttamisesta
64/1986
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta
54/1986
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta
41/1986
Päihdehuoltolaki
36/1986
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten kouluista annetun lain muuttamisesta
23/1986
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
13/1986
Laki veronkantolain 18 a §:n muuttamisesta
8/1986
Laki eräiden sopimuspalkkaisten virkojen täyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.