1017/1985

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1985

Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä kumotaan 31 päivänä lokakuuta 1896 annetun ulosottoasetuksen 1 d, 4, 11 ja 25 §

sellaisina kuin niistä ovat 1 d § 14 päivänä joulukuuta 1973 annetussa asetuksessa (906/73), 4 § 24

päivänä elokuuta 1973 annetussa asetuksessa (687/73) ja 25 § 1 päivänä helmikuuta 1929 annetussa asetuksessa (56/29), sekä

muutetaan 1 a–1 c §, 3 §:n 2 momentti ja 13 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 a–1 c § mainitussa 14 päivänä joulukuuta 1973 annetussa asetuksessa, 3

§:n 2 momentti 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (162/85) sekä 13 § muutettuna

mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1973 annetulla asetuksella ja 3 päivänä lokakuuta 1980 annetulla asetuksella (677/80), näin kuuluviksi:

1 a§

Kun ulosottomies siirtää asian ulosottolain 3 luvun 21 a §:n nojalla toiselle paikkakunnalle, hänen on liitettävä kirjeeseensä tuomio tai muu täytäntöönpanoperuste ja muut asiaan liittyvät asiakirjat. Täytäntöönpanopetusteeseen on merkittävä siirtäminen ja sen syy sekä velallisen olinpaikasta, työpaikasta ja omaisuudesta saadut tiedot. Jos asiassa on jo toimitettu ulosmittaus, myös ote ulosmittauspöytäkirjasta on liitettävä kirjeeseen.

Kirjeen kaksoiskappale on lähetettävä lopullisena tilityksenä hakijalle.

1 b §

Kun ulosottomies pyytää ulosottolain 3 luvun 21 b §:n nojalla muiden paikkakuntien ulosottomiehiltä virka-apua samanaikaisen täytäntöönpanon aikaansaamiseksi, hänen on yksilöitävä pyytämänsä toimenpiteet ja annettava tarvittavat ohjeet niiden suorittamisesta. Ulosmitatun omaisuuden muuttamista rahaksi on pyydettävä erikseen.

Virka-apua antavan ulosottomiehen on tilitettävä kertyneet varat virka-avun pyytäjälle. Täytäntöönpanoperusteena käytetty tuomion tai muun täytäntöönpanoperusteen jäljennös on palautettava virka-avun pyytäjälle ja siihen on merkittävä kertyneet varat tai täytäntöönpanoa kohdannut este.

1 c §

Kun samaan saamistodisteeseen perustuvat tuomiot on ulosottolain 3 luvun 22 §:n 3 momentin mukaisesti pantava täytäntöön samanaikaisesti eri paikkakunnilla, muun ulosottomiehen on pyydettävä saamistodisteen vastaan ottaneelta ulosottomieheltä tarvittavat ohjeet täytäntöönpanoa varten. Täytäntöönpanossa noudatetaan soveltuvin osin 1 b §:n säännöksiä.

3 §

Ulosottomies voi määrätä alaisensa virkamiehen hoitamaan puolestaan 1 momentissa tarkoitettua maksukieltokortistoa ja valvomaan maksukieltojen noudattamista.

13 §

Jos ulosottomiehen on annettava ilmoitus, kielto tai muu asiakirja tiedoksi haastetiedoksiannolla toimialueensa ulkopuolella olevalle, hänen on pyydettävä virka-apua sen paikkakunnan ulosottomieheltä, jonka toimialueella tiedoksiannon pitää tapahtua.

Kun veron ennakon palautus on ulosmitattu, maksukielto lähetetään asianomaiselle lääninverovirastolle. Jos ennakko on määrätty palautettavaksi ulosottopiirin ulkopuolella olevassa kunnassa, ote ulosmittauspöytäkirjasta lähetetään sen ulosottopiirin ulosottomiehelle, johon kysymyksessä oleva kunta kuuluu. Viimeksi mainitussa tapauksessa on virka-apua antavan ulosottomiehen tehtävänä huolehtia ulosottolain 4 luvun 18 §:ssä säädetyn maksukiellon tiedoksiantamisesta ja veronpalautuksesta kertyvien varojen tilittämisestä virka-apua pyytäneelle ulosottomiehelle.


Tämä asetus tulee voiman 1 päivänä tammikuuta 1986.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1985

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Cristoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.