600/1985

Annettu Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Laki työsuojelun valvonnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 8 §:n 3 ja 4 momentti,

näistä 3 momentti sellaisena kuin se on 11 päivänä marraskuuta 1983 annetussa laissa (839/83), näin kuuluviksi:

8 §

Mitä 2 momentissa on säädetty työnantajain yhdistyksestä, sovelletaan vastaavasti valtion asianomaiseen viranomaiseen sekä kunnalliseen sopimusvaltuuskuntaan, yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskuntaan ja evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskuntaan sekä sellaiseen viranomaiseen tai yksityiseen valtionapulaitokseen, joka asianomaisen sopimusvaltuuskunnan antaman valtuutuksen nojalla tekee sopimusvaltuuskunnan sijasta sopimuksia.

Sopimuksessa ei kuitenkaan saa tehdä poikkeuksia siitä, mitä 10 ja 11 §:ssä säädetään. Edellä 3 momentissa tarkoitetulla viranomaisella, sopimusvaltuuskunnalla tai yksityisellä valtionapulaitoksella on kuitenkin oikeus sopia työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen toimikauden pituudeksi enintään neljä kalenterivuotta. Samoin voidaan sopia siitä, ketkä työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen vaaleja järjestettäessä kuuluvat työntekijöihin ja ketkä toimihenkilöasemassa oleviin työntekijöihin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Hallituksen esitys 49/85
Sosiaalivaliok. miet. 9/85
Suuren valiok. miet. 59/85

Naantalissa 12 päivänä heinäkuuta 1985

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.