Säädökset alkuperäisinä: 1985

1142/1985
Laki meripelastuspalvelusta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1134/1985
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen 12 a §:n muuttamisesta
1133/1985
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
1131/1985
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
1130/1985
Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta
1129/1985
Laki kansaneläkelain 20 §:n muuttamisesta
1128/1985
Laki merimieseläkelain 15 e §:n muuttamisesta
1127/1985
Laki työntekijäin eläkelain 4 c §:n muuttamisesta
1125/1985
Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 8 §:n muuttamisesta
1124/1985
Laki yrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta
1123/1985
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta
1122/1985
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1121/1985
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 ja 10 §:n muuttamisesta
1120/1985
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
1119/1985
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
1117/1985
Asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta
1116/1985
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
1112/1985
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 28 ja 46 a §:n muuttamisesta
1110/1985
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta
1098/1985
Asetus kansaneläkeasetuksen 23 §:n muuttamisesta
1090/1985
Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta
1089/1985
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n 5 momentin ja 10 §:n 5 momentin kumoamisesta
1087/1985
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
1083/1985
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1059/1985
Laki liiketoimintakiellosta
1058/1985
Laki sairausvakuutuslain 16 §:n muuttamisesta
1049/1985
Laki uskonnonvapauslain 9 §:n muuttamisesta
1048/1985
Laki rikesakkolain 4 §:n muuttamisesta
1040/1985
Laki verotuslain 60 §:n muuttamisesta
1039/1985
Laki maatilatalouden tuloverolain 5 ja 9 §:n muuttamisesta
1038/1985
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1020/1985
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
1019/1985
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 4 §:n kumoamisesta
1017/1985
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
954/1985
Valuuttalaki
947/1985
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
945/1985
Laki leimaverolain 97 a §:n muuttamisesta
942/1985
Laki verotuslain 45 §:n muuttamisesta
941/1985
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
919/1985
Laki asunto-olojen kehittämisestä
916/1985
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
904/1985
Laki kirjanpitolain 38 §:n muuttamisesta
903/1985
Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta
876/1985
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
874/1985
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
872/1985
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
871/1985
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
868/1985
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
861/1985
Asetus väylämaksuasetuksen muuttamisesta
844/1985
Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
835/1985
Asetus sairausvakuutusasetuksen 3 §:n muuttamisesta
825/1985
Asetus raha-automaattiasetuksen muuttamisesta
794/1985
Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
778/1985
Yrityskiinnitysasetus
777/1985
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
746/1985
Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen muuttamisesta
741/1985
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
740/1985
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta
733/1985
Laki nopeusvalvontaa vaikeuttavien laitteiden kieltämisestä
724/1985
Asetus ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön
708/1985
Asetus tavara-arpajaisasetuksen muuttamisesta
704/1985
Laki torjunta-ainelain 5 a ja 5 b §:n muuttamisesta
703/1985
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
702/1985
Laki prokuralain 4 §:n muuttamisesta
701/1985
Laki osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta
699/1985
Kansalaisuusasetus
697/1985
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
696/1985
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
695/1985
Laki lapseksiottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
694/1985
Sukunimilaki
682/1985
Laki veronkantolain 27 a §:n muuttamisesta
674/1985
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
673/1985
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
671/1985
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
670/1985
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
669/1985
Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta
668/1985
Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta
667/1985
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
666/1985
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
664/1985
Laki valtion eläkelain 2 §:n muuttamisesta
663/1985
Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta
662/1985
Eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelaki
661/1985
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
653/1985
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
646/1985
Laki asevelvollisuuslain 34 §:n muuttamisesta
645/1985
Laki Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa
626/1985
Laki ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetun lain muuttamisesta
615/1985
Laki lukiolain muuttamisesta
614/1985
Laki peruskoululain muuttamisesta
600/1985
Laki työsuojelun valvonnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
599/1985
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
598/1985
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
597/1985
Laki yrittäjien eläkelain 6 §:n muuttamisesta
595/1985
Laki sairausvakuutuslain 27 §:n muuttamisesta
594/1985
Laki kansaneläkelain 26 §:n muuttamisesta
593/1985
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta
592/1985
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
573/1985
Laki kansanterveyslain 15 §:n muuttamisesta
572/1985
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
548/1985
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 32 a §:n muuttamisesta
544/1985
Laki perintö- ja lahjaverolain 62 §:n muuttamisesta
543/1985
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
542/1985
Laki ennakkoperintälain 28 ja 49 §:n muuttamisesta
541/1985
Laki verotuslain 125 ja 126 a §:n muuttamisesta
521/1985
Laki maa-aineslain 26 §:n muuttamisesta
505/1985
Asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
504/1985
Asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
484/1985
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
481/1985
Kiinteistörekisteriasetus
479/1985
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
471/1985
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
462/1985
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
461/1985
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
434/1985
Laki kuntien suhdannetalletuksista
427/1985
Steriloimisasetus
408/1985
Laki maatilatalouden tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
397/1985
Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanosta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
396/1985
Asetus eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
395/1985
Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun asetuksen muuttamisesta
394/1985
Asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen muuttamisesta
392/1985
Kiinteistörekisterilaki
387/1985
Laki patenttilain muuttamisesta
385/1985
Laki osuuskuntalain 18 §:n muuttamisesta
373/1985
Laki suuronnettomuuksien tutkinnasta
372/1985
Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta
370/1985
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta
360/1985
Asetus lukioasetuksen muuttamisesta
359/1985
Asetus peruskouluasetuksen muuttamisesta
355/1985
Laki ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön
336/1985
Harjoittelukouluasetus
335/1985
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
331/1985
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 12 §:n muuttamisesta
329/1985
Laki tapaturmavakuutuslain 2 §:n muuttamisesta
326/1985
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
312/1985
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
255/1985
Laki ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta
247/1985
Laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 11 §:n 3 momentin kumoamisesta.
181/1985
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
164/1985
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
163/1985
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
162/1985
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
158/1985
Asetus ulosottotoimesta
156/1985
Asetus radiovastuuasetuksen 1 §:n muuttamisesta
153/1985
Laki lapseksiottamisesta
152/1985
Laki valtiopäiväjärjestyksen 29 §:n muuttamisesta
146/1985
Asetus evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen 3 §:n 2 momentin kumoamisesta
144/1985
Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta
143/1985
Harjoittelukoululaki
135/1985
Laki rakennuslain 10 b §:n muuttamisesta
125/1985
Laki steriloimislain muuttamisesta
112/1985
Laki kalastuslain muuttamisesta
110/1985
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
109/1985
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
108/1985
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
107/1985
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
106/1985
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
93/1985
Laki eräiden valtion eläkkeiden tarkistamisesta annetun lain 4 §:n kumoamisesta
92/1985
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
91/1985
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
62/1985
Laki vuokra-asuntojen hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
61/1985
Laki rakennuslain muuttamisesta
60/1985
Rakennussuojelulaki
56/1985
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
55/1985
Laki rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta
54/1985
Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta
53/1985
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
52/1985
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
50/1985
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
45/1985
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 1 §:n muuttamisesta
34/1985
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
33/1985
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
32/1985
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
31/1985
Laki vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta
30/1985
Laki työsopimuslain muuttamisesta
29/1985
Asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen muuttamisesta
28/1985
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
3/1985
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
2/1985
Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.