1008/1984

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Laki työttömyyskassalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/84) 1 §:n 1 momentti, 23§ ja 24§:n 2 momentti sekä

lisätään 25§:ään uusi 2 momentti ja 30§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Työttömyyskassan tehtävä ja toimialue

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitetun ansioturvan ja työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) mukaisen koulutustuen järjestäminen jäsenilleen siltä osin kuin koulutustuki maksetaan ansioon suhteutettuna.


23§
Kassan varojen käyttäminen

Työttömyyskassan varoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin työttömyysturvalain perusteella maksettavien työttömyyspäivärahojen ja tarpeellisten hallintokulujen sekä työllisyyskoulutuksesta annetun lain mukaisen koulutustuen suorittamiseen siltä osin kuin koulutustukea maksetaan ansioon suhteutettuna.

24§
Oikeus valtionosuuteen

Valtionosuus kohdistuu kassan maksamiin työttömyyspäivärahoihin ja hallintokuluihin sekä työllisyyskoulutuksesta annetun lain mukaiseen koulutustukeen siltä osin kuin sitä maksetaan ansioon suhteutettuna ja sen hallintokuluihin edellä mainittuja hallintokuluja vastaavasti. Koulutustukeen kohdistuva valtionosuus maksetaan 1 momentissa mainitusta edellytyksestä huolimatta aina täysimääräisenä.

25 §
Valtionosuus päivärahoista

Valtionosuus koulutustukeen siltä osin kuin se maksetaan ansioon suhteutettuna on 48 prosenttia. Koulutustuen valtionosuuden maksamisesta säädetään erikseen asetuksella.

30§
Keskuskassan osuus päivärahoista

Keskuskassan tukimaksu työllisyyskoulutuksesta annetun lain mukaiseen koulutustukeen siltä osin kuin se maksetaan ansioon suhteutettuna on 47 prosenttia. Koulutustukeen kohdistuvan tukimaksun maksamisesta säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Hallituksen esitys 184/84
Sosiaalivaliok. miet. 24/84
Suuren valiok. miet. 210/84

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.