984/1984

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista maksettavasta korvauksesta 31 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (422/74) nimike, 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 6 § sekä

lisätään 5 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, lakiin uusi 6 a―6 c § sekä 7 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Laki

syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta

Jos joku on kokonaan tai osaksi suorittanut hänelle tuomitun vapausrangaistuksen, vaikka tuomio ei ole vielä saanut lainvoimaa, ja syyte muutoksenhaun johdosta kokonaan tai osaksi hylätään sekä tuomittu vastaavasti vapautetaan rangaistuksesta, on hänellä oikeus saada valtiolta korvaus sen johdosta, että rangaistus tai se osa siitä, josta hänet on vapautettu, on pantu täytäntöön. Samanlainen oikeus on vapausrangaistusta suorittaneella silloin, kun rangaistustuomio puretaan tai kantelun johdosta poistetaan ja, milloin asiassa toimitetaan uusi käsittely, syyte siinä hylätään tai hänet tuomitaan vähempään rangaistukseen kuin hän on suorittanut.


Jos syytettä ei ole nostettu tai korvausvaatimusta esitetty niin kuin 1 momentissa on sanottu taikka vaatimus perustuu 3 §:ään, on kanne korvauksen saamisesta pantava vireille valtiota vastaan riita-asioista säädetyssä järjestyksessä siinä tuomioistuimessa, jossa syyte korvausvaatimuksen tekijää vastaan olisi ollut käsiteltävä tai joka on käsitellyt sitä ensimmäisenä oikeusasteena taikka joka olisi ollut toimivaltainen käsittelemään kurinpitomenettelyssä määrättyä arestirangaistusta koskevan asian, jos siitä olisi nostettu syyte. Jos korvaus vaaditaan sakon muuntorangaistuksen määräämisessä tapahtuneen virheen johdosta, kanne on pantava vireille siinä alioikeudessa, jossa muuntorangaistus on määrätty.

Haastehakemus on toimitettava tuomioistuimeen tai sen kansliaan kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona hakija on saanut tietää, ettei syytettä nosteta, tai jona asia on jätetty sillensä taikka asian käsittelyssä annettu tuomio on saanut lainvoiman taikka on purettu tai poistettu tai, milloin uusi käsittely asiassa on toimitettu, siinä annettu tuomio on saanut lainvoiman. Jos vaatimus koskee kurinpitomenettelyssä määrättyä arestirangaistusta, eikä asiasta ole nostettu syytettä, lasketaan määräaika tällöin siitä, kun kurinpitorangaistusta koskeva päätös on kumottu tai kurinpitorangaistusta on lievennetty taikka, jos asia on määrätty otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi, se on uudelleen ratkaistu.

Puhevaltaa valtion puolesta korvausasiassa käyttää virallinen syyttäjä, jollei erityistä asiamiestä ole määrätty.

Jollei korvausasiaa ole ratkaistu tuomioistuimessa tai se ole 5 §py:n mukaisesti siellä vireillä, vahingon kärsinyt voi 5 §:n 3 momentissa säädettynä aikana hakea korvausta suoraan valtiokonttorilta. Valtiokonttori myöntää hakemuksesta korvauksen siltä osin kuin se pitää hakijan oikeutta korvaukseen selvänä.

Hakemukseen on liitettävä asian tuomioistuinkäsittelyssä syntyneet pöytäkirjat tai, jos syytettä ei ole nostettu, esitutkintapöytäkirjat, sekä muu tarpeellinen selvitys. Hakemuksessa on ilmoitettava, onko korvausasia tai onko se ollut tuomioistuimen käsiteltävänä.

Valtiokonttorin on, milloin se katsoo aiheelliseksi, kuultava hakemuksesta virallista syyttäjää tai vangitsemisesta tai pidättämisestä päättänyttä virkamiestä taikka tämän esimiestä.

6 a§

Valtiokonttorin tämän lain nojalla antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Päätös, jolla valtiokonttori on hylännyt korvaushakemuksen kokonaan tai osittain, ei estä korvausta hakenutta nostamasta kannetta valtiota vastaan 5 §py:n 2 momentissa säädetyssä järjestyksessä. Haastehakemus voidaan tällöin toimittaa tuomioistuimeen tai sen kansliaan vielä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija sai tiedon valtiokonttorin päätöksestä.

Hylätessään korvaushakemuksen kokonaan tai osittain valtiokonttorin on päätöksessään mainittava, että hakijalla on oikeus nostaa kanne valtiota vastaan 2 momentin mukaisesti.

6 b§

Kun valtiokonttori myöntää korvausta tämän lain nojalla, sen on maksettava hakijalle kohtuullinen korvaus tälle korvauksen hakemisesta ai¡heutuneista kuluista. Tämä korvaus voidaan maksaa myös hakijan asiamiehelle.

6 c§

Tämän lain mukaan maksettavat korvaukset suorittaa valtiokonttori.

Milloin maksua haetaan tuomion nojalla, on maksun saajan annettava ote tai jäljennös tuomiosta valtiokonttorille.


Takautumisoikeuden käyttämisestä päättää valtiokonttori asianomaista ministeriötä kuultuaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Milloin korvausta vaaditaan asiassa, jossa sotaoikeus on käsitellyt syytteen ensimmäisenä oikeusasteena, on 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu kanne pantava vireille siinä tuomioistuimessa, joka sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) mukaan olisi toimivaltainen käsittelemään syytteen.

Hallituksen esitys 82/84
Lakivaliok. miet. 8/84
Suuren valiok. miet. 147/84

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.