979/1984

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 14 §:n Vekseliä koskeva nimike, 45, 47 ja 55 §,

sellaisina kuin ne ovat, 14 §:n Vekseliä koskeva nimike 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa (916/83), 45 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 24 päivänä elokuuta 1984 annetulla lailla (641/84), 47 § mainitussa 9 päivänä joulukuuta 1983 annetussa laissa ja 55 § muutettuna 25 päivänä maaliskuuta 1948 ja 5 päivänä toukokuuta 1972 annetuilla laeilla (244/48 ja 344/72), näin kuuluviksi:

14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä markalta:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,6 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,6 prosenttia.

Näytettäessä maksettavaksi asetetusta vekselistä on vero kuitenkin 1,6 prosenttia.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.


45§

Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen, patentti- ja rekisterihallitukselle taikka autorekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, leimattava sen pääomamäärän mukaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 1,6 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.

Kun velkakirja tai muu saamistodiste kiinnityksen saamiseksi tuodaan alusrekisteriviranomaiselle, on leimaveron määrä 0,75 prosenttia.

47§

Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, liikepankille, säästöpankille, kiinnitysluottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuspankille, pankkiiriliikkeelle, luotto-osakeyhtiölle tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä markalta seuraavin määrin:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,6 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,6 prosenttia.

Jos kysymyksessä on vähintään 19 bruttorekisteritonnin suuruisen aluksen hankintaa varten myönnettyä lainaa koskeva velkakirja tai muu lainasopimus, leimataan se pääoman suuruuden mukaan 0,75 prosentin määrään kultakin täydeltä markalta.

Työntekijäin eläkelain mukaiseen vakuutukseen liittyvä takaisinlainaussopimus on 1 momentissa säädetyin määrin leimattava niin, että suoritettu leimavero vastaa kulloinkin lainattuna olevaa pääomamäärää.

55§

Arvopapereita myytäessä tai vaihdettaessa on leimaveroa suoritettava:

1) kun myynti tapahtuu arvopaperipörssin välityksellä, 1,4 prosenttia kauppahinnasta; ja

2) kun luovutus tapahtuu ilman arvopaperipörssin välitystä, 1,6 prosenttia kauppahinnasta tai vaihtoarvosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Lain 55 §:ää sovelletaan arvopapereiden luovutukseen, joka tapahtuu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 140/84
Valtiovarainvaliok. miet. 89/84
Suuren valiok. miet. 176/84

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.