643/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Laki osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain 14 luvun 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 5 päivänä elokuuta 1983 annetussa laissa (687/83), näin kuuluvaksi:

14 luku

Sulautuminen ja osakkeiden lunastaminen tytäryhtiössä

5 §
Neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sulautumissopimuksen hyväksyminen on rekisteröity, yhtiöiden on haettava sulautuvan yhtiön kotipaikan tuomioistuimen tai, 2 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa, vastaanottavalle yhtiölle yhtiöjärjestyksessä määrätyn kotipaikan tuomioistuimen lupa sulautumissopimuksen täytäntöönpanoon uhalla, että sulautuminen muuten raukeaa. Hakemukseen on liitettävä selvitys sopimuksen hyväksymisen rekistetöimisestä sekä luettelo sulautuvan yhtiön tunnetuista velkojista ja heidän postiosoitteistaan. Muutoin on vastaavasti sovellettava, mitä 6 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa on siinä tarkoitetusta tapauksesta säädetty. Yrityskiinnityksen luvan myöntämiselle asettamista edellytyksistä säädetään yrityskännityslaissa (634/84). Luvan myöntämistä tai epäämistä koskevasta päätöksestä on tuomioistuimen viivytyksettä toimitettava tieto rekisteriviranomaiselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Hallituksen esitys 190/83
Lakivaliok. miet. 3/84
Suuren valiok. miet. 59/84

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.