634/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Yrityskiinnityslaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään

1 luku

Yrityskiinnityksen soveltamisala

1 §
Yrityskiinnitys

Kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan omistama elinkeinotoimintaan kuuluva irtain omaisuus voidaan kiinittää ja sen hallintaa luovuttamatta pantata saamisen vakuudeksi siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Panttivelkakirja

Yrityskiinnitys voidaan vahvistaa elinkeinonharjoittajan antaman haltijalle taikka nimetylle henkilölle tai hänen määräämälleen asetetun velkakirjan pääoman ja koron sekä velkakirjassa ilmoitettujen perimiskustannusten maksamisen vakuudeksi.

3 §
Kiinnityskelpoinen omaisuus

Yrityskiinnitys koskee 1 §:ssä tarkoitetun elinkeinonharjoittajan elinkeino toimintaan kuuluvasta irtaimesta omaisuudesta:

1) rakennuksia, rakennelmia, koneita, kalustoa ja näihin verrattavaa käyttöomaisuutta;

2) tavaramerkkioikeutta, toiminimioikeutta, mallioikeutta, patenttioikeutta ja muuta immateriaalioikeutta sekä vuokraoikeutta, käyttöoikeutta, irrottamisoikeutta ja muuta erityistä oikeutta sekä muuta käyttöomaisuutta;

3) aineita, tarvikkeita, valmisteita, tavaroita ja muuta vaihto-omaisuutta; sekä

4) kassavaroja, saatavia, arvopapereita ja muuta rahoitusomaisuutta.

Yrityskiintys ei koske veronpalautusta.

4 §
Yrityskiinnityksen suhde muihin vakuusmuotoihin

Yrityskiinnitys ei koske sellaista omaisuutta, johon voidaan vahvistaa kiinnitys muun lain mukaan. Yrityskiinnitys koskee kuitenkin autokiinnityslaissa (810/72) tarkoitettua kiinnityskelpoista omaisuutta. Jos tällaiseen omaisuuteen on vahvistettu kiinnitys ennen yrityskiinnityksen vahvistamista, yrityskiinnitys koskee autokiinnityslain mukaan kiinnitetystä omaisuudesta saatavaa kauppahintaa siltä osin kuin se ei mene autokiinnityksen perusteena olevan velan maksuun.

Jos rakennuksen tai yrityskiinnityksen kohteena olevan muun omaisuuden omistaja saa omistusoikeuden kiinteistöön, jolla kiinnitetty omaisuus sijaitsee, yrityskiinnitys pysyy voimassa yrityskiinnityksen alaiseen omaisuuteen siitä huolimatta, että tämän on katsottava kuuluvan kiinteistöön, ja yrityskiinnitys tuottaa etuoikeuden maksun saantiin omaisuuden arvosta ennen kiinteistöön aikaisemmin vahvistettuja kiinnityksiä. Yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoikeuden maksun saantiin myös, jos yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden omistajan ja kiinteistön omistajan välistä sopimusta kiinteistön käyttöön muutetaan siten, että käyttöoikeuteen ja rakennuksiin voidaan vahvistaa kiinnitys kiinteän omaisuuden kiinnittämistä koskevien säännösten nojalla. Jos yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden omistaja luovuttaa sanotun omaisuuden kiinteistön omistajalle, yrityskiinnityksen pysyvyydestä on soveltuvin kohdin voimassa, mitä tämän lain 10 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Yrityskiinnityksen kohteena olevaa omaisuutta ei saa antaa pantiksi muulla tavoin kuin tämän lain säännöksiä noudattaen eikä sellainen panttaus sido kiinnityksenhaltijaa. Sanottu ei kuitenkaan koske arvopapereita eikä saatavia.

5 §
Kiinnitettävän omaisuuden yksilöinti

Yrityskiinnitys koskee kaikkea elinkeinonharjoittajan kiinnitystä vahvistettaessa omistamaa ja myöhemmin saamaa kiinnityskelpoista omaisuutta.

Yrityskiinnitys voidaan myös vahvistaa rajoitettuna siten, että se koskee vain sellaista kiinnityskelpoista omaisuutta, joka kuuluu elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan määrättyyn osaan taikka yhdessä tai useammassa kunnassa tai läänissä harjoitettavaan elinkeinotoimintaan.

Yrityskiinnitystä ei saa vahvistaa siten, että se rajoitusperusteeltaan poikkeaa toisesta saman elinkeinonharjoittajan irtaimeen omaisuuteen vahvistetusta tai aiemmin haetusta kiinnityksestä.

6 §
Yhteisen kiinnityksen kielto

Kiinnitystä ei saa vahvistaa kahden tai useamman elinkeinonharjoittajan omaisuuteen saman sitoumuksen vakuudeksi.

2 luku

Yrityskiinnityksen oikeusvaikutukset

7 §
Yrityskiinnityksen tuottama oikeus

Yrityskiinnitys tuottaa panttioikeuden elinkeinonharjoittajan kiinnityskelpoiseen omaisuuteen. Panttioikeus syntyy, kun panttivelkakirja, johon merkityn sitoumuksen vakuudeksi yrityskiinnitys on vahvistettu, on annettu eri sitoumuksen täyttämisestä pantiksi siten kuin erikseen on säädetty.

8 §
Yrityskiinnityksen voimaantulo sekä yrityskiinnitysten keskinäinen etuoikeus

Vahvistettu yrityskiinnitys on voimassa siitä päivästä, jona kiintyshakemus annettiin rekisteriviranomaiselle.

Aikaisemmin haetulla kiinnityksellä on etuoikeus ennen myöhemmin haettua. Samana päivänä haetut kiinnitykset tuottavat yhtäläisen oikeuden, jollei hakemuksen perusteella ole kiinnitystä vahvistettaessa toisin määrätty.

9 §
Kiinnitetyn omaisuuden luovutus

Yrityskiinnityksen estämättä kiinnitettyä omaisuutta saa luovuttaa ja käyttää siten kuin elinkeinotoimintaan kuuluva säännöllinen tavaranvaihto tai omaisuuden tarpeellinen uusiminen taikka muu normaali liiketoiminta edellyttää.

Yrityskiinnityksen tuottama panttioikeus luovutettuun omaisuuteen lakkaa. Jos se, jolle omaisuus on luovutettu, on saanut sen vilpittömässä mielessä, panttioikeus lakkaa, vaikka omaisuus on luovutettu vastoin 1 momentin säännöstä.

10 §
Yrityksen luovutus

Jos elinkeinonharjoittaja luovuttaa yrityksen ja kaiken elinkeinotoimintaan kuuluvan omaisuuden, johon on vahvistettu yrityskiinnitys, yrityskiinnitys pysyy voimassa ja tuottaa etuoikeuden maksun saamiseen luovutetun yrityksen, omaisuudesta ennen saatavaa, jonka vakuudeksi vahvistettu kiinnitys on luovutuksensaajan ottama tai jolle hän on antanut suostumuksensa. Sama koskee yrityksen osan ja siihen kuuluvan sellaisen omaisuuden luovuttamista, johon on vahvistettu yrityskiinnitys rajoitettuna siten kuin 5 §:n 2 momentissa on säädetty.

Kiinnitys raukeaa kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun kiinnityksenhaltija sai tiedon luovutuksesta ja viimeistään kahden vuoden kuluttua luovutuksesta, jollei hän siihen mennessä hae saatavansa maksua kiinnitetystä omaisuudesta ja ilinoita siitä rekisteriviranomaiselle.

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei sovelleta, jos luovutuksensaaja ottaa vastatakseen kiinnitetystä saatavasta sekä ilmoittaa siitä kiinnityksenhaltijalle ja rekisteriviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuksesta.

11 §
Yrityksen jakaminen

Mitä 10 §:ssä on säädetty yrityksen luovutuksen vaikutuksesta yrityskiinnityksen pysyvyyteen, sovelletaan myös, kun avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön jaossa taikka yksityisen elinkeinonharjoittajan perinnönjaossa tai omaisuuden osituksessa yritys sekä omaisuus, jota yrityskiinnitys koskee, siirtyy jollekin yhtiön tai kuolinpesän osakkaista, testamentinsaajalle tai elinkeinonharjoittajan puolisolle elinkeinotoiminnan jatkamista varten. Sama koskee yrityksen jakamista osakkaiden tai puolisoiden kesken elinkeino toiminnan jatkamista varten.

Jos 1 momentissa tarkoitettu jako tai ositus toimitetaan elinkeinotoiminnan lopettamiseksi, kiinnitys pysyy voimassa. Kiinnityksenhaltijan on kuitenkin oikeutensa säilyttämiseksi noudatettava, mitä 10 §:n 2 momentissa on säädetty.

12 §
Elinkeinonharjoittajaa koskevat muutokset

Elinkeinonharjoittajan yhtiömuodon muuttaminen ei vaikuta yrityskiinnityksen voimassaoloon eikä kiinnityksen tuottamaan etuoikeuteen. Sama koskee yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muuttamista yhtiömuotoiseksi.

Tuomioistuin ei saa antaa lupaa sulautumissopimuksen täytäntöönpanoon, jos sulautuvista yhteisöistä useamman kuin yhden omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, ennen kuin sille on esitetty kiinnityksenhaltijain sopimus kiinnitysten järjestämisestä.

Kun elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, kuolee, yrityskiinnitys kohdistuu kuolinpesään kuuluvaan yrityksen kiinnityskelpoiseen omaisuuteen.

13 §
Kiinnityksenhaltijan oikeus vakuutuskorvaukseen

Kiinnityksenhaltijalla on kiinnitetyn omaisuuden vahingoittumisesta suoritettavaan vakuutuskorvaukseen yhtäläinen oikeus kuin hänellä olisi ollut omaisuuteen.

Jos korvaus suoritetaan 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta, velallinen saa nostaa sen vain kiintyksenhaltijan suostumuksella.

14 §
Yrityskiinnitys ulosmittauksessa ja konkurssissa

Kiinnityksenhaltijalla on oikeus saada maksu saatavalleen ulosmittauksessa ja konkurssissa siitä omaisuudesta, jota yrityskiinnitys koskee, laissa erikseen säädetyn etuoikeusjärjestyksen mukaan.

Kiinnityksenhaltijalla ei ole etuoikeutta maksuun omaisuudesta, joka ennen yrityskiinnityksen hakemista on ulosmitattu tai luovutettu konkurssiin.

Jos kiittitettyä omaisuutta ulosmitataan muusta velasta, kiinnityksenhaltija saa vaatia ulosottolaissa säädetyllä tavalla maksun tämän omaisuuden myyntihinnasta tai siitä ulosotossa muulla tavoin kertyvistä varoista, vaikka hänen saatavansa ei olisikaan erääntynyt. Oikeutta maksun saamiseen ei kuitenkaan ole, jos jäljelle jäävä kiinnitetty omaisuus ilmeisesti riittää täydeksi vakuudeksi yrityskiinnityksen haltijalle.

15 §
Velkojan oikeus välittömään maksuun

Velkoja saa hakea maksun kiinnitetystä omaisuudesta, vaikkei saatava olisikaan erääntynyt:

1) jos yritys tai sellainen yrityksen osa, jonka omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu, jaetaan, lopettaa toimintansa tai luovutetaan tai vuokrataan toiselle taikka omaisuutta luovutetaan vastoin 9 §:n 1 momentin säännöstä;

2) jos koko yrityskiinnityksen kohteena oleva omaisuus tai suurin osa siitä tuhoutuu tulipalon tai muun siihen verrattavan tapahtuman johdosta;

3) jos velallinen kieltäytyy antamasta velkojan pyytämiä 34 §:ssä tarkoitettuja tietoja; tai

4) jos kiinitettyä omaisuutta hoidetaan huonosti tai se on vähentynyt ja kiinnityksenhaltijan vakuuden arvo on tämän vuoksi huomattavasti pienentynyt.

Oikeus 1 momentissa tarkoitetun vaatimuksen esittämiseen lakkaa, jollei velkoja kolmen kuukauden kuluessa 1 momentissa mainitusta seikasta tiedon saatuaan hae saatavaa velalliselta. Silloin kun vaatimus perustuu yrityksen tai yrityksen osan luovutukseen, jakamiseen tai toiminnan lopettamiseen, vaatimus on esitettävä 10 §:n 2 momentissa säädetyssä määräajassa oikeuden menettämisen uhalla.

3 luku

Kiinnitysmenettely ja yrityskiinnitysrekisteri

16 §
Rekisteriviranomainen

Yrityskiinnitysasiat käsittelee patentti- ja rekisterihallitus (rekisteriviranomainen).

Rekisteriviranomainen pitää yrityskiinnityksistä yrityskiinnitysrekisteriä, joka on yhteinen koko maalle.

17 §
Yrityskiinnityksen hakeminen

Yrityskiinnitystä haetaan rekisteriviranomaiselta. Yrityskiinnitystä voi hakea elinkeinonharjoittaja tai velkoja.

Hakemus on laadittava rekisteriviranomaisen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Hakemukseen on liitettävä rekisteriviranomaisen vahvistaman kaavan mukainen panttivelkakirja. Milloin velkoja hakee kiinnitystä, velkakirjasta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan kiinnityssuostumus.

Jos hakemus koskee kiinnityksen vahvistamista rajoitettuna siten kuin 5 §:n 2 momentissa on säädetty, hakemuksessa on ilmoitettava kiinnitetyn omaisuuden yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

18 §
Yrityskiinnitysasian ratkaiseminen

Yrityskiinnitys vahvistetaan tekemällä asiassa annetusta ratkaisusta merkintä yrityskiinnitysrekisteriin. Kiinnityksen vahvistamisesta rekisteriviranomainen merkitsee velkakirjaan kiinnitystodistuksen.

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös yrityskiinnityksen kuolettamista ja laajentamista sekä yrityskiinnitysten yhdistämistä.

Kun hakemus yrityskiinnitysasiassa hylätään, jätetään tutkimatta tai todetaan rauenneeksi, rekisteriviranomaisen on annettava asiasta erillinen päätös, johon on liitettävä valitusosoitus.

19 §
Hakemuksen käsittelyn siirtäminen

Jos hakemus on puutteellinen tai rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen kiinnityksen vahvistamiselle eikä hakemusta ole heti hylättävä tai jätettävä tutkimatta, sen on varattava hakijalle määräajassa tilaisuus lausunnon antamiseen taikka hakemuksen täydentämiseen tai oikaisemiseen uhalla, että hakemus muuten todetaan rauenneeksi. Päätökseen, jolla uhka asetetaan, ei saa erikseen hakea muutosta.

20 §
Kiinnityksen laajentaminen

Yrityskiinnitys, joka on vahvistettu 5 §:n 2 momentin mukaan rajoitettuna, voidaan elinkeinonharjoittajan hakemuksesta laajentaa koskemaan 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta, jos kiinnityksenhaltija on antanut siihen suostumuksensa.

Kiinnityksen etuoikeus määräytyy laajennuksen jälkeen kiinnityksen hakemispäivän mukaan.

21 §
Kiinnitysten yhdistäminen

Yrityskiinnitykset, jotka koskevat saman elinkeinonharjoittajan kaikkea frtainta omaisuutta taikka ovat vahvistetut samaan yrityksen osaan tai samalla määrätyllä alueella harjoitettavaan elinkeinotoimintaan kuuluvaan irtaimeen omaisuuteen, voidaan elinkeinonharjoittajan hakemuksesta ja kiinnityksenhaltijoiden annettua siihen suostumuksensa yhdistää yhdeksi kiinnitykseksi, jos kiinnityksillä on yhtäläinen oikeus tai ne seuraavat etuoikeusjärjestyksessä välittömästi toisiaan. Tällaisella kiinnityksellä on sama etuoikeus kuin yhdistettävistä kiintyksistä huonoimmalla sijalla olleella.

22 §
Kiinnityksen voimassaolo

Yrityskiinnitys on uudistamatta voimassa, kunnes se kuoletetaan. Panttivelkakirjaan ei sovelleta määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun asetuksen säännöksiä saatavan vanhentumisesta.

Yrityskiinnityksen poistamisesta rekisteristä säädetään 27 §:ssä.

23 §
Kiinnityksen kuolettaminen

Yrityskiinnitys voidaan velallisen hakemuksesta tai velkojan hakemuksesta velallisen suostumuksella kuolettaa kokonaan tai osaksi.

Kuolettamista haettaessa on esitettävä alkuperäinen velkakirja rekisteriviranomaiselle.

24 §
Kiinnitysten keskinäisen etuoikeuden muuttaminen

Yrityskiinnitysten keskinäistä etuoikeutta voidaan muuttaa, jos ne kiinnityksenhaltijat, joiden asema muuttamisen johdosta heikkenee, ovat siihen suostuneet.

Etuoikeusjärjestyksen muuttamista haettaessa on noudatettava soveltuvin kohdin, mitä kiinnityksen kuolettamisesta on säädetty.

25 §
Yrityskiinnitysrekisteriin tehtävät merkinnät

Yrityskiintysrekisteriin merkitään:

1) elinkeinonharjoittajan nimi, panttivelkakirjan antamispäivä, pääoma ja korko sekä kenelle velkakirja on annettu;

2) kiinnityksen hakemispäivä ja hakija;

3) kiinnityksen vahvistaminen, laajentaminen, yhdistäminen ja kuolettaminen sekä etuoikeusjärjestyksen muuttaminen;

4) kiinnitettyyn omaisuuteen kohdistettu ulosmittaus, takavarikko tai myymis- ja hukkaamiskielto, elinkeinonharjoittajan omaisuuden hakeminen ja luovuttaminen konkurssiin sekä yrityksen toiminnan lopettaminen;

5) tiedot sellaisesta 18 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ratkaisusta, johon on haettu muutosta; sekä

6) rekisteriviranomaiselle ilmoitettu tieto panttivelkakirjan haltijasta ja hänen osoitteestaan.

Yrityskiintysrekistetiin voidaan merkitä muita tietoja sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

26 §
Virheellisen ratkaisun ja rekisterimerkinnän korjaaminen

Yrityskiinnitysasiassa tehdyn virheellisen ratkaisun sekä yrityskiinnitysrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamisessa noudatetaan hallintomenettelylain (598/82) säännöksiä.

27 §
Yrityskiinnityksen poistaminen rekisteristä

Yrityskiinnitys poistetaan ilmoituksen perusteella rekisteristä elinkeinonharjoittajan lopetettua toimintansa konkurssin taikka selvitys tai suoritustilan johdosta.

Rekisteriviranomainen voi poistaa yrityskiinnityksen rekisteristä, jos sellaista elinkeinonharjoittajaa, jonka omaisuuteen yrityskiinnitys on vahvistettu, koskevat merkinnät poistetaan kaupparekisteristä kaupparekisterilain (129/ 79) 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Ennen kuin kiinnitys poistetaan rekisteristä mainitusta syystä, on rekisteriviranomaisen varattava tiedossaan olevalle kiinnityksenhaltijalle tilaisuus tulla kuulluksi.

4 luku

Muutoksenhaku

28 §
Valittaminen rekisteriviranomaisen päätöksestä

Asianosainen voi valittaa rekisteriviranomaisen päätöksestä tässä laissa tarkoitetussa asiassa Helsingin hovioikeuteen.

29 §
Tyytymättömyyden ilmoittaminen

Muutoksenhakijan on puhevallan menettämisen uhalla ilmoitettava tyytymättömyyttä päätökseen viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona päätös on annettu hänelle tiedoksi. Tyytymättömyyden ilmoitus tehdään rekisteriviranomaiselle. Tyytymättömyyden ilmoittamisen hyväksymisestä päättää rekisteriviranomaisessa se, joka on kiinnitysasian ratkaissut tai hänen sijaisensa.

30 §
Valituksen tekeminen

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää siitä päivästä, jona päätös annettiin muutoksenhakijalle tiedoksi. Viimeistään valitusajan päättymispäivänä on muutoksenhakijan puhevallan menettämisen uhalla toimitettava valituskirjelmä rekisteriviranomaiselle.

31 §
Oikeudenkäymiskaaren säännösten soveltaminen

Muutoksenhaussa noudatetaan tässä laissa säädetyn lisäksi soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 25 luvussa on säädetty. Mitä siinä luvussa on sanottu alioikeudesta tai sen kansliasta, koskee tätä lakia sovellettaessa rekisteriviranomaista.

32 §
Muutoksenhaku hovioikeuden päätökseen

Muutosta hovioikeuden päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa haetaan korkeimmalta oikeudelta siten kuin oikeudenkäymiskaaren 30 luvussa on säädetty.

33 §
Valitusasian käsittelyn kiireellisyys

Yrityskiinnitystä koskevat valitusasiat on käsiteltävä kiireellisinä.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

34 §
Elinkeinonharjoittajan tietojenantovelvollisuus

Elinkeinonharjoittaja, jonka omaisuuteen on vahvistettu yrityskiinnitys, on velvollinen Vlipymättä ilmoittamaan kiinnityksenhaltijalle yrityksen toiminnan lopettamisesta, yrityksen jakamisesta, luovuttamisesta tai vuokraamisesta sekä kiinnitettyä omaisuutta kohdanneesta 15 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta tapahtumasta. Hänen on myös annettava kiinnityksenhaltijalle tämän pyynnöstä muutkin kiinnitettyä omaisuutta koskevat vakuuden arvon toteamiseksi tarpeelliset tiedot.

35 §
Yrityskiinnitysrekisterin nojalla annettavat tiedot ja todistukset

Yrityskiinnitysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä ja siihen kuuluvista asiakirjoista on jokaisella oikeus saada tietoja.

Yrityskiinnityksiä koskevien todistusten antamisesta säädetään asetuksella.

36 §
Asiakirjain lähettäminen

Yrityskiinnitysasioissa sovelletaan asiakirjain lähettämisestä annettua lakia (74/54).

37 §
Valtuutussäännös

Tarkemmat säännökset kiinnitysmenettelystä ja yrityskiinnitysrekisteristä samoin kuin muut tarpeelliset säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

38 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Tällä lailla kumotaan 17 päivänä helmikuuta 1923 annettu irtaimistokiinnityslaki (55/ 23) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sähkölaitoskiinteistöistä 17 päivänä joulukuuta 1948 annettu laki (936/48). Ennen tämän lain voimaan tuloa vireille tulleessa asiassa sovelletaan aikaisempaa lakia.

Irtaimistokiinntyslain mukaisesti vahvistetun irtaimistokiinnityksen voimassaolo päättyy viiden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta. Niin kauan kuin irtaimistokiinnitys on voimassa tässä momentissa säädetyn mukaisesti, siihen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja irtaimistokiinnitys tuottaa tänä aikana etuoikeuden ennen tämän lain mukaan vahvistettua yrityskiinnitystä. Mitä muualla laissa on säädetty irtaimistokiinnityksestä, koskee tämän lain voimaan tultua yrityskiinnitystä.

Sähkölaitoskiinteistöistä annetun lain mukainen kiinteistön rekisteröinti sähkölaitoskiinteistöksi sekä tarpeiston rekisteröinti ovat voimassa viisi vuotta tämän lain voimaantulosta. Sähkölaitoskiinteistöön vahvistettu kiinnitys kohdistuu tämän jälkeen aikaisemmin sähkölaitoskiinteistönä rekisteröityyn kiinteistöön.

Hallituksen esitys 190/83
Lakivaliok. miet. 3/84
Suuren valiok. miet. 59/84

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.