615/1984

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Laki kirjanpitolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä elokuuta 1973 annetun kirjanpitolain (655/73) 28, 30 ja 31 § sekä 34 §:n 3 momentti,

näistä 34 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa (542/81), näin kuuluviksi:

28 §

Ammatinharjoittajan liiketapahtumat kirjataan sidottuun kirjaan tai, jos kirjanpito pidetään koneellisesti tai muutoin siten, ettei sidottua kirjaa voida käyttää, välittömästi tilinpäätöksen jälkeen sidottavaan kirjanpitokirjaan. Kirjan sivut tai aukeamat on numeroitava.

30 §

Ammatinharjoittajan tilinpäätöksessä merkitään tuloslaskelmaan tilikauden aikana saadut tulot samoin kuin tavaroiden ja palvelusten oma käyttö tuotoiksi. Tuotoista vähennetään riittävästi eriteltyinä maksetut menot, korot, poistot ja verot huomioon ottaen kuitenkin, mitä vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen samoin kuin muiden pitkävaikutteisten menojen jaksottamisesta 16 §:ssä on säädetty. Vastaisia menoja tai menetyksiä varten saadaan tehdä varaus. Säännökset tuloslaskelman laatimisessa käytettävästä kaavasta annetaan asetuksella.

Ammatinharjoittajan ei tarvitse laatia tasetta, mutta hänen on liitettävä tilinpäätökseensä eritellyt luettelot tilikauden päättyessä olleesta ammattia varten hankitusta vaihto- ja käyttöomaisuudesta sekä poistamatta olevista muista pitkävaikutteisista menoista samoin kuin ammatista johtuneista saamisista ja veloista sekä varauksista.

31 §

Ammatinharjoittajan kirjanpitokirjat ja tositteet on järjestettyinä säilytettävä tässä maassa vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

34 §

Kirjanpitolautakunnan jäsenten tulee olla kirjanpitoon hyvin perehtyneitä. Yhdeltä jäseneltä ja hänen varamieheltään vaaditaan lisäksi oikeustieteen kandidaatin tutkinto.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1984.

Hallituksen esitys 65/84
Lakivaliok. miet. 6/84
Suuren valiok. miet. 70/84

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.