442/1984

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (404/61) 62 §:n 3 momentti,

muutetaan lain nimike, 17 §, 45 §:n 3 momentti, 46 §:n 2 momentti, 48 §:n 3 momentti, 54, 55, 56 ja 57 § sekä 62 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 45 §:n 3 momentti, 46 §:n 2 momentti ja 48 §:n 3 momentti 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (897/80) ja 54 § muutettuna 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetulla lailla (648/74) ja mainitulla 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla, sekä

lisätään lakiin uusi 2 a luku sekä 56 a ja 56 b § seuraavasti:

Tekijänoikeuslaki

2 luku

Tekijänoikeuden rajoitukset

17 §

Milloin lukuisia tietyn alan suomalaisia tekijöitä edustava järjestö on antanut luvan sovituilla ehdoilla valmistaa äänen tai kuvan talteenottamisen avulla radio- tai televisiolähetykseen sisältyvän julkistetun teoksen kappaleita opetustoiminnassa tai tieteellisessä tutkimuksessa käytettäväksi, luvan saaja voi vastaavin ehdoin valmistaa kappaleita sellaisestakin lähetykseen sisältyvästä saman alan teoksesta, jonka tekijää järjestö ei edusta. Mitä 11 a §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti tässä momentissa tarkoitettuun järjestöön ja lähetykseen sisältyvän teoksen tekijään.

Opetustoiminnassa saa äänen tai kuvan suoran talteenottamisen avulla valmistaa kappaleita opettajan tai oppilaan esittämästä julkistetusta teoksesta opetustoiminnassa tilapäisesti käytettäväksi. Siten valmistettua kappaletta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen.

2 a luku

Korvaus teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön

26 a §

Milloin yleisön keskuuteen levitettäväksi valmistetaan tai tuodaan maahan ääni- tai kuvanauha taikka muu laite, johon ääni tai kuva voidaan tallentaa ja joka soveltuu radiossa tai televisiossa lähetetyn taikka ääni- tai kuvatallenteella olevan teoksen kappaleen valmistamiseen yksityiseen käyttöön, valmistajan tai maahantuojan on suoritettava laitteen esitysajan perusteella vahvistettava maksu käytettäväksi korvauksina sanottujen teosten tekijöille sekä tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin. Korvaukset maksetaan tekijöille lukuisia korvaukseen oikeutettuja tietyn alan suomalaisia tekijöitä edustavan järjestön välityksellä.

Opetusministeriö vahvistaa vuosittain maksun suuruuden neuvoteltuaan 1 momentissa tarkoitettuja valmistajia ja maahantuojia sekä tekijöitä edustavien järjestöjen kanssa. Maksu tulee vahvistaa suuruudeltaan sellaiseksi, että sitä voidaan pitää kohtuullisena korvauksena teosten kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön.

26 b §

Maksun perii lukuisia suomalaisia tekijöitä edustava järjestö, jonka opetusministeriö on tähän tehtävään hyväksynyt määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi. Hyväksymisen edellytyksenä on, että järjestö sitoutuu käyttämään opetusministeriön ja järjestön vuosittain sopiman osan maksun tuotosta tekijöiden yhteisiin tarkoituksiin opetusministeriön hyväksymän maksuvarojen käyttösuunnitelman mukaisesti.

26 c§

Opetusministeriö voi antaa järjestölle tarkempia määräyksiä maksun perinnästä ja maksuvarojen hoidosta. Ministeriö valvoo, että maksu peritään määräysten mukaisesti ja että sen käytössä noudatetaan käyttösuunnitelmaa. Opetusministeriöllä on oikeus saada järjestöltä tarpeelliset tiedot valvontaa varten.

Opetusministeriö voi peruuttaa järjestöä koskevan hyväksymisen, jollei järjestö noudata sille annettuja määräyksiä tai käyttösuunnitelmaa taikka anna valvonnassa tarvittavia tietoja.

26 d §

Järjestöllä on oikeus tullilain (573/78) salassapitosäännösten estämättä saada tulliviranomaiselta perinnässä tarvittavat tiedot yksittäisistä tuontieristä.

Laitteen valmistajan tai maahantuojan on annettava järjestölle perinnässä tarvittavat tiedot valmistamistaan tai maahantuomistaan laitteista.

Joka 1 tai 2 momentin nojalla on saanut tiedon toisen liiketoimista, ei saa sitä oikeudettomasti käyttää eikä muille ilmaista.

26 e §

Laitteen käyttäjällä tai maastaviejällä on oikeus saada järjestöltä suoritettua maksua vastaava palautus laitteista:

1) jotka viedään maasta;

2) jotka käytetään ammattimaiseen äänen tai kuvan tallentamiseen;

3) jotka käytetään näkö- tai kuulovammaisille tarkoitettujen ääni- tai kuvatallenteiden valmistamiseen; sekä

4) jotka opetusministeriö on erittäin tärkeästä syystä vapauttanut maksusta.

Jollei palautusta vaadita todisteellisesti kolmen kuukauden kuluessa sen vuoden päättymisestä, jona oikeus palautukseen on syntynyt, tämä oikeus raukeaa.

26 f §

Milloin voidaan osoittaa, että käyttäjällä tai maastaviejällä olisi 26 e §:n 1 momentin mukaan oikeus palautukseen kaikista tiettyyn tuonti- tai valmistuserään kuuluvista laitteista tai huomattavasta osasta niitä, voidaan maksu tältä osin jättää perimättä.

26 g §

Opetusministeriön päätökseen, jolla maksun suuruus on 26 a §:n 2 momentin nojalla vahvistettu, jolla järjestö on 26 b §:n nojalla hyväksytty tai jolla laite on 26 e §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla vapautettu maksusta, ei saa hakea muutosta valittamalla.

26 h§

Tarkemmat säännökset 26 a-26 g §:n soveltamisesta annetaan asetuksella.

5luku

Eräät tekijänoikeutta lähellä olevat oikeudet

45 §

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laitteeseen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20 ja 21 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 26 a - 26 h, 27-29 sekä 41 ja 42 §:ssä on säädetty.

46 §

Menettelyyn, johon 1 momentin mukaan vaaditaan valmistajan suostumus, on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17 ja 21 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa sekä 26 a-26 h §:ssä on säädetty.

48 §

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 20 ja 21 §:ssä sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty.

6 luku

Erinäisiä määräyksiä

54 §

Kysymys 14 §:n 2 momentissa, 16 §:n 2 momentissa, 22 §:n 2 momentissa tai 47 §:n 1 momentissa tarkoitetusta korvauksesta, 11 a §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä ja sen ehdoista, milloin asia koskee kappaleiden valmistamista opetustoiminnassa käytettäväksi sekä 17 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä ja sen ehdoista, milloin asia koskee opetustarkoituksessa valmistettuun ja lähetettyyn ohjelmaan sisältyvän teoksen kappaleiden valmistamista, ratkaistaan erimielisyyden sattuessa välimiesmenettelyssä siten kuin asetuksella säädetään.

Asianosaiset voivat myös sopia, että asia saatetaan välimiesmenettelystä annetun lain (46/28) mukaisesti välimiesten ratkaistavaksi.

Tämän pykälän nojalla annetulla luvalla on sama vaikutus kuin 11 a tai 17 §:ssä tarkoitetulla luvalla.

55 §

Valtioneuvosto asettaa tekijänoikeusneuvoston, jonka tehtävänä on avustaa opetusministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tämän lain soveltamisesta.

Tarkemmat säännökset tekijänoikeusneuvostosta annetaan asetuksella.

7 luku

Rangaistus ja korvausvelvollisuus

56 §

Joka tahallaan ansiotarkoituksessa

1)valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teoksen yleisön saataviin vastoin tätä lakia; taikka

2)tuo maahan yleisön keskuuteen levitettäväksi teoksen kappaleen, joka on valmistettu maan ulkopuolella sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan,

on, jos tekoa on teoksen kappaleiden suuren määrän, toiminnan laajuuden tai muun niihin rinnastettavan syyn vuoksi pidettävä törkeänä, tuomittava tekijänoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

56 a §

Joka

1)tahallaan tai törkeästä varomattomuudesta rikkoo tässä laissa tekijänoikeuden suojaksi annettua säännöstä taikka toimii vastoin 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä, 51 tai 52 §:n säännöstä tai 53 §:n 1 momentissa tarkoitettua kieltoa; taikka

2)tuo maahan yleisön keskuuteen levitettäväksi teoksen kappaleen, jonka hän tietää tai jota hänellä on perustellusti syytä epäillä valmistetuksi maan ulkopuolella sellaisissa olosuhteissa, että valmistaminen Suomessa olisi ollut rangaistavaa tämän lain mukaan,

on tuomittava, jollei teko ole 56 §:n mukaan rangaistava, tekijänoikeusrikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

56 b §

Joka tahallaan rikkoo 26 d §:n 3 momentin säännöstä, on tuomittava tekijänoikeuslaissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

57 §

Joka käyttää teosta vastoin tätä lakia tai 41 §:n 2 momentin nojalla annettua määräystä, on velvollinen suorittamaan käyttämisestä tekijälle kohtuullisen hyvityksen.

Jos käyttäminen tapahtuu tahallisesti tai tuottamuksesta, on hyvityksen lisäksi suoritettava korvaus kaikesta muustakin menetyksestä, niin myös kärsimyksestä ja muusta haitasta.

Joka muutoin kuin teosta käyttämällä syyllistyy 56 tai 56 a §:n mukaan rangaistavaan tekoon, on velvollinen suorittamaan tekijälle korvauksen rikoksesta aiheutuneesta menetyksestä, kärsimyksestä ja muusta haitasta.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta korvauksesta on lisäksi voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/74) on säädetty.

62 §

Tekijänoikeusrikos sekä rikos 51 tai 52 §:ssä olevaa säännöstä vastaan on virallisen syytteen alainen. Muutoin ei virallinen syyttäjä saa nostaa syytettä tässä laissa tarkoitetusta rikoksesta, ellei asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen pantavaksi.Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1984.

Hallituksen esitys 32/84
Toisen lakivaliok. miet. 3/84
Suuren valiok. miet. 58/84

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.