440/1984

Muutoksia valtiontilintarkastajain johtosääntöön

Eduskunta on 30 päivänä maaliskuuta 1984 päättänyt

muuttaa 8 päivänä kesäkuuta 1951 hyväksytyn valtiontilintarkastajain johtosäännön (391/51) 2§:n, 6 §:n 1 momentin, 7 §:n 1 momentin 2-6 kohdan ja 9 §:n 2-4 kohdan,

näistä 2§:n sellaisena kuin se on osittain muutettuna 5 päivänä joulukuuta 1978 hyväksytyllä valtiontilintarkastajain johtosäännön muutoksella (63/79), sekä

lisätä 4 §:ään uuden 4 momentin, 7 §:n 1 momenttiin uuden 2 kohdan, jolloin nykyiset 2-6 kohta siirtyvät 3-7 kohdaksi, ja 9 §:ään uuden 3, 5 ja 6 kohdan, jolloin nykyiset 3 ja 4 kohta siirtyvät 4 ja 7 kohdaksi, seuraavasti:

Valtiontilintarkastajilla on kanslia, jonka toimintaa valvoo valtiontilintarkastajain puheenjohtaja.

Kansliassa on tarkastusneuvoksen, ylitarkastajan, tarkastajan, apulaistarkastajan ja toimistosihteerin toimia.

Kansliaan voidaan tulo- ja menoarvion rajoissa ottaa myös ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä. Lisäksi tilintarkastajilla on oikeus käyttää asiantuntija-apua.

Tulo- ja menoarvion rajoissa tilintarkastajat ottavat kansliahenkilökunnan toimeensa ja määräävät toimenhaltijat palkkausluokkiin sekä päättävät muista henkilökunnan palvelussuhteen ehtoja koskevista asioista.

4 §

Valtiontilintarkastajain oikeudesta tarkastaa valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden toimintaa on säädetty erikseen.

6 §

Kultakin varainhoitovuodelta on valtiontilintarkastajain tätä vuotta seuraavan vuoden loppuun mennessä annettava eduskunnalle kertomus, jossa on esitettävä ne huomautukset ja muistutukset, joihin tilintarkastajain tekemien havaintojen perusteella on aihetta, sekä ehdotettava toimenpiteitä havaittujen puutteellisuuksien ja muiden epäkohtien korjaamiseksi. Kertomuksessa voidaan käsitellä myös sellaisia aikaisempien vuosien asioita, jotka ennen eivät ole olleet tilintarkastajain tiedossa tai joita muusta syystä ei ole voitu aikaisempien tilintarkastajain kertomuksissa käsitellä, samoin kuin sellaisia kertomusvuoden jälkeen tapahtuneita asioita, jotka ovat saaneet alkunsa kertomusvuoden aikana tai sitä ennen.

7 §

Valtiontilintarkastajain kokouksessa käsitellään asiat, jotka koskevat:


2) tilintarkastajain toimintaa sekä sitä koskevia esityksiä ja aloitteita;

3)kanslian toimenhaltijoiden nimittämistä ja eron myöntämistä heille, muun henkilökunnan ottamista ja vapauttamista sekä henkilökunnan palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja;

4) asiantuntijan kuulemista tilintarkastajain kokouksessa;

5) toimenpiteitä sen johdosta, ettei ole saatu pyydettyjä asiakirjoja taikka suullisia tai kirjallisia tietoja;

6) valtiontilintarkastajain kertomuksia; sekä

7) niitä muita kysymyksiä, jotka laatunsa johdosta on syytä saattaa kokouksessa käsiteltäviksi.

9 §

Kanslian tehtävänä on:


2) avustaa tilintarkastajia tarkastusten ja selvittelyjen suorittamisessa;

3)suorittaa tarkastuksia ja selvittelyjä tilintarkastajain toimeksiannosta;

4) huolehtia asioiden esittelystä ja pöytäkirjan pitämisestä tilintarkastajain kokouksissa samoin kuin kertomusten ja toimituskirjojen laatimisesta ja lähettämisestä;

5) seurata valtionhallinnon toimintaa ja varainkäyttöä sekä tehdä tilintarkastajille esityksiä ja aloitteita havaittujen virheellisyyksien ja epäkohtien korjaamiseksi;

6) tehdä tilintarkastajille esityksiä ja aloitteita tarkastustoiminnan kehittämiseksi; sekä

7) suorittaa ne muut tehtävät, jotka tilintarkastajat kanslialle antavat.


Edellä oleva johtosäännön muutos on eduskunnan päätöksen mukaisesti julkaistava Suomen säädöskokoelmassa.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 1984

Eduskunnan puolesta:


Erkki Pystynen puhemies


Pirkko Työläjärvi varapuhemies


Mikko Pesälä varapuhemies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.