415/1984

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1984

Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työajasta kotimaanliikenteen aluksissa 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun lain (248/82) 8 §:n 1 momentti ja 22 §:n 2 momentti sekä

lisätään 11 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

8 §
Vuorokautinen ylityö

Työntekijä on korvausta vastaan velvollinen tekemään ylityötä 4§:n 1 momentissa säädetyn vuorokautisen säännöllisen työajan lisäksi enintään 16 tuntia viikossa. Työaika vuorokaudessa saa olla kuitenkin enintään 14 tuntia. Näistä enimmäisajoista sosiaali- ja terveysministeriö voi yksittäistapauksissa alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä kuultuaan myöntää poikkeuksia. Poikkeusluvan ehtoina on, että ylityö tehdään työntekijän suostumuksella ja että on sovittu aluksessa noudatettavasta jäljempänä 18 §:ssä tarkoitetusta vuorottelujärjestelmästä tai työaika tasoitetaan kolmen kuukauden aikana vastaamaan edellä säädettyjä enimmäismääriä.


11 §
Päivittäiset lepoajat

Työehto-, virkaehto- ja toimiehtosopimuksella voidaan sopia päivittäisistä lepoajoista toisin kuin 1 momentissa on säädetty.

22 §
Säännösten ehdottomuus

Edellä 6 §:n 2 momentissa, 8 §:n 3 momentissa ja 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja työehto-, virkaehto- ja toimiehtosopimusten määräyksiä sovelletaan kuitenkin 1 momentin estämättä. Mainittuja määräyksiä saa sopimukseen sidottu työnantaja soveltaa niihinkin työntekijöihin tai virkamiehiin, jotka eivät ole työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopimukseen sidottuja, mutta joiden työ- tai virkasuhteissa muutoin on noudatettava asianomaisen sopimuksen määräyksiä.Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 198.

Hallituksen esitys 24/84
Sosiaalivaliok. miet. 5/84
Suuren valiok. miet. 39/84

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.