317/1984

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1984

Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion työntekijäin vuosilomista 20 päivänä huhtikuuta 1978 annetun valtioneuvoston päätöksen (284/78) 2§:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ja 5§:n 2 ja 3 momentti,

näistä 2§:n 1 momentin 2 kohta sellaisena kuin se on 30 päivänä maaliskuuta 1983 annetulla valtioneuvoston päätöksellä (341/83) ja 5§:n 2 momentti sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1981 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (227/81) ja

lisätään 3§:ään, sellaisena kuin se on 15 päivänä toukokuuta 1980 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (348/80), uusi 2 momentti, seuraavasti:

Vuosiloman pituus
2 §

Valtioon työsopimussuhteessa oleva työntekijä tai toimihenkilö saa vuosilomaa:

1) kaksi arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta ja

2) kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta, jos hänellä on lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä välitöntä valtion palvelusta vähintään yksi vuosi ja


Työssäolon veroiseksi laskettava aika
3 §

Täydeksi lomanmääräytymiskuukaudeksi katsotaan myös sellainen lomanmääräytymisvuoden kalenterikuukausi, jonka työntekijä on ollut valtion virastoissa ja laitoksissa järjestettävästä osa-aikatyöstä annetun asetuksen (25/83) mukaisessa osa-aikatyössä.

Talvilomapidennys
5 §

Mikäli 2§:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien mukaan määräytyvästä vuosilomasta osa pidetään muuna aikana kuin 4 a§:ssä tarkoitettuna lomakautena, mutta viimeistään ennen seuraavan vuoden huhtikuun loppua, myönnetään loma tältä osin pidennettynä puolella, kuitenkin enintään asianomaisen koko loman puolesta määrästä ja siten, että pidennys voi olla enintään kuusi arkipäivää.

Jos loman pidennystä laskettaessa lomapäivien luvuksi ei tule kokonaisluku, annetaan päivän osa täytenä lomapäivänä.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1984 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vuosilomaa ja lomakorvausta maaliskuun 31 päivänä 1984 päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta.

Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 1984

Ministeri
Pekka Vennamo

Neuvotteleva virkamies
Erkki Määttänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.