172/1984

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1984

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ammoniumnitraatista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 10 päivänä helmikuuta 1984 annetun ammoniumnitraattiasetuksen (171/84) 41 §:n 1 momentin nojalla päättänyt:

1 LUKU

Yleistä

1 §

Tämä päätös koskee ammoniumnitraattiasetuksessa (171/84) tarkoitetun ammoniumnitraatin varastointia ja säilytystä sekä satamassa tapahtuvaa käsittelyä.

2 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu ammoniumnitraatti ei saa sisältää klooria kloridina 0,02 painoprosenttia enempää.

3 §

Teknillinen tarkastuskeskus antaa tarvittaessa tämän päätöksen soveltamisesta tarkemmat määräykset ja ohjeet.

Teknillinen tarkastuskeskus voi määrätä noudatettavaksi tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvan SFS-standardin tai hyväksyä noudatettavaksi ulkomaisen standardin tahi antaa ohjeen.

4 §

Tässä päätöksessä tarkoitettu etäisyys asutustaajamasta on mitattava rakennetun tai kaavaan merkityn tonttialueen rajasta. Tässä päätöksessä määrätty suojaetäisyys varastosuojasta yksittäiseen rakennukseen mitataan kummankin rakennuksen toisiaan lähimpinä olevista ulkoseinistä.

Tässä päätöksessä tarkoitettu etäisyys yleisestä liikenneväylästä on mitattava yleisen tiealueen reunasta, vesistöväylän rajasta ja rautatien lähimmästä raiteesta.

2 LUKU

Varastointi ja säilytys

Yleisiä määräyksiä
5 §

Sen lisäksi, mitä ammoniumnitraattiasetuksessa on ammoniumnitraatin varastoinnista säädetty, on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Varaston pitäjän on selvitettävä varastointihenkilökunnalle, millaisissa olosuhteissa varastoitava aine voi olla vaarallista ja miten näitä tilanteita voidaan välttää. Erityisesti on annettava ohjausta tulipalon varalta.

2) Varastoinnissa on noudatettava siisteyttä ja varovaisuutta.

3) Varastosuojassa tupakointi ja avotulen käsittely on kielletty, samoin kipinöivien laitteiden käyttö muutoin kuin 25 §:ssä määrätyin edellytyksin.

4) Kovettunutta ammoniumnitraattia ei saa irrottaa räjäyttämällä.

5) Ammoniumnitraatti on varastoitava siten, ettei siihen pääse sekoittumaan aineita, jotka lisäävät ammoniumnitraatin taipumusta räjähdysmäiseen hajoamiseen. Tällaisia aineita ovat muun muassa:

- räjähdystarvikkeet,

- syövyttävät aineet kuten hapot ja emäkset,

- kloraatit, kloriitit ja hypokloriitit sekä kloridit,

- permanganaanit,

- puristetut, nesteytetyt tai paineenalaisena liuotetut kaasut,

- palavat nesteet ja polttoaineet,

- öljyt, rasvat ja vahat,

- heinä ja olki,

- paperi ja hienojakoinen puuaines,

- rikki ja hienojakoiset metallijauheet.

6) Rikkoutunut pakkaus ja siitä mahdollisesti vuotanut ammoniumnitraatti on välittömästi hävitettävä, jos on syytä epäillä, että nitraattiin on päässyt sekoittumaan vieraita aineita.

7) Tyhjentyneet kuormauslavat tulee poistaa varastosuojasta.

8) Sivullisten pääsy varastosuojaan on estettävä.

6 §

Ammoniumnitraatin säilytyksessä on noudatettava soveltuvin osin mitä 5 §:ssä on varastoinnista määrätty.

Varastosuoja
7 §

Ammoniumnitraatin varastosuojan osalta on noudatettava, mitä Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa E 1 ja E 2 on määrätty ja esitetty 4. palovaarallisuusluokkaan kuuluvista varastorakennuksista ja varastotiloista.

Yli 1 000 kg ammoniumnitraattia sisältävän varastosuojan osalta on lisäksi otettava huomioon, mitä siitä on 8-16 §:ssä määrätty.

8 §

Varastosuoja saadaan sijoittaa erilliseen yksikerroksiseen vähintään paloapidättävään rakennukseen, jonka kateaineen tulee olla K 1 luokkaa ja ulkoseinien ulkopuolisten pintakerrosten syttymisherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittämisluokkaa I. Ulkoseinien tulee kestää palonrasitusta vähintään 30 minuuttia. Eristeiden ja sisäpuolisten seinäpintojen tulee olla palamattomasta aineesta. Varastointiin liittyvät työtilat tulee osastoida varastosuojasta A 30 luokan rakennusosin.

9 §

Varastosuoja saadaan sijoittaa myös sellaiseen palonkestävään tai yksikerroksiseen paloa hidastavaan rakennukseen, jonka muissa osissa ei ole pysyviä työpaikkoja. Varastosuojaosa siihen liittyvine välttämättömine työtiloineen saa olla vain yhdessä kerroksessa ei kuitenkaan maanpinnan alapuolisessa kellarikerroksessa. Se on sijoitettava siten, että ainakin yksi sen seinistä on ulkoseinä.

Varastosuoja siihen liittyvine työtiloineen on ympäröitävä erilliseksi osastoksi vähintään A 120 luokkaa olevin rakennusosin lukuunottamatta paineenkevennykseen käytettävää yläpohjan tai ulkoseinän osaa, tai erityistä paineenkevennyslaitetta, joiden tulee olla palamattomista rakennustarvikkeista. Varastosuojaan liittyvät erilliset työtilat osastoidaan varastosuojasta vähintään A 60 luokan rakennusosin. Kantavien rakennusosien tulee olla rakentamismääräyskokoelman osan E 1 taulukon 7 mukaiset, kuitenkin siten että varastosuojaosan lävistävät tai sitä sivuavat kantavat osat (vaaka- ja pystyosat) ovat vähintään A 120 luokkaa.

Teknillinen tarkastuskeskus voi teollisen toiminnan yhteydessä perustellusta syystä hyväksyä muunkinlaisen rakenteen käytön.

10 §

Enintään 100 m2:n suuruinen varastosuoja saadaan myös sijoittaa yksikerroksiseen työpaikattomaan paloahidastavaan varastorakennukseen, jos varastosuoja on sijoitettu siten ja ympäröity omaksi osastoksi siten kuin 9 §:ssä on esitetty. Osastointi saa olla kuitenkin A 60 luokkaa.

11 §

Varastosuojan lattiaa tulee olla betonia tai muuta palamatonta ainetta, eikä siinä saa olla sellaisia syvennyksiä tai kanavia, jonne tulipalossa syntyvä ammoniumnitraattisula voisi kerääntyä vaarallisessa määrin. Mahdolliset viemärit on tukittava palamattomalla aineella.

12 §

Varastosuojassa tulee olla palossa syntyvien kaasujen varalta mahdollisuus kaasujen helppoon purkautumiseen joko kevytrakenteisten seinä-, yläpohja-, ovi- tai ikkunarakenteiden kautta tai paineenkevennyslaittein. Purkausaukkoja tulee olla vähintään 1 m2 jokaista alkavaa 5 000 kg ammoniumnitraattimäärää kohti.

13 §

Valaistus-, lämmitys- ja mahdolliset siirtolaitteet on rakennettava siten, että ne eivät voi aiheuttaa ammoniumnitraatin kuumenemista ja että niiden päälle ei pääse kerääntymään nitraattipölyä sekä että ammoniumnitraatti ei pääse tekemisiin rasvojen, öljyjen tai muiden hapettuvien aineiden kanssa. Mahdollisten hihnakuljettimien hihnojen tulee olla vaikeasti palavaa ainetta.

Jos varastosuojan laitteistoissa on sinkkiä, kuparia tai lyijyä, tulee ne suojata siten, ettei ammoniumnitraatti pääse kosketuksiin kysymyksessä olevien metallien kanssa.

14 §

Varastorakennuksen ulkopuolella seinään kiinnitettynä tai muuten näkyvällä paikalla tulee olla taulu, jossa on valkoisella pohjalla vähintään 10 cm korkein mustin kirjaimin teksti "AMMONIUMNITRAATTIA - AMMONIUMNITRAT".

Tämän lisäksi tulee rakennuksen sisäpuolella käyntioven läheisyydessä olla taulu, josta selviää lupapäätöksessä mainittu ammoniumnitraatin suurin määrä.

Jokaisen varastosuojan käyntioven ulkopuolelle tulee kiinnittää tulenkäsittelyä ja tupakanpolttoa koskeva kieltotaulu.

15 §

Kuljetuspakkauksissa olevaa ammoniumnitraattia saa varastoida enintään 100 000 kg sisältävissä pinoissa. Pinon tulee olla vähintään 1 m:n etäisyydellä katosta ja vähintään 75 cm:n etäisyydellä seinistä. Pinojen tulee olla vähintään 2 m:n etäisyydellä toisistaan.

16 §

Varastorakennuksessa ei saa olla muita pysyviä työpaikkoja kuin mitä ammoniumnitraatin varastonhoidon kannalta tarvitaan.

Ajoneuvot, mukaan lukien moottorikäyttöiset trukit, eivät saa viipyä varastosuojassa pitempää aikaa kuin mitä kuorman lastaamisen tai purkamisen kannalta on välttämätöntä.

Suojaetäisyydet
17 §

Ammoniumnitraattivarastosuojan suojaetäisyyden rakennuksista ja ulkokokoontumisalueista, joissa muutoin kuin tilapäisesti oleskelee tai työskentelee henkilöitä, sekä yli 1 000 m3 palavan nesteen varastosta ja yli 75 m3 palavan kaasun varastosta tulee olla vähintään:

Varastoitavan ammoniummitraatin määrä, m (kg) Suojaetäisyys m
1 000 < m < 5 000 100
5 000 ≤ m < 10 000 150
10 000 ≤ m < 15 000 200
15 000 ≤ m < 30 000 250
30 000 ≤ m < 50 000 300
50 000 ≤ m < 100 000 350
100 000 ≤ m 400

Ammoniumnitraattivarastosuojan etäisyys yleisestä kulkuväylästä ja yli 100 m3:n palavan nesteen varastosta sekä yli 5 m3:n palavan kaasun varastosta tulee olla vähintään kaksi kolmasosaa edellä 1 momentissa tarkoitetusta.

18 §

Kahden ammoniumnitraattivarastosuojan etäisyyden tulee olla vähintään:

- 25 m, jos molemmat varastosuojat ovat alle 30 000 kg:n suojia; ja

- 50 m, jos toinen varastosuojista on vähintään 30 000 kg:n suoja.

19 §

Ammoniumnitraattia raaka-aineenaan käyttävien ja ammoniumnitraattia valmistavien tehtaiden sekä räjähdystarviketehtaiden tehdasalueella ja kaivosalueella on noudatettava teknillisen tarkastuskeskuksen kussakin tapauksessa erikseen antamia määräyksiä. Tehdas- ja kaivosalueen ympäristössä oleviin 17 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin kohteisiin noudatetaan kuitenkin 17 §:n määräyksiä.

Työmaalla räjähdysaineen valmistukseen käytettävän ammoniumnitraatin varastoinnissa on lisäksi noudatettava, mitä siitä on erikseen määrätty. Työmaan ympäristöön sovelletaan mitä edellä 1 momentissa on määrätty.

20 §

Ammoniumnitraattivarastosuojan etäisyys 1.1 ja 1.3 vaarallisuusluokan räjähdystarvikevarastosuojasta lasketaan käyttäen kaavaa:

l = 2 • m1/3

Etäisyys lasketaan räjähdystarvikemäärälle ja ammoniumnitraattimäärälle erikseen, jolloin ammoniumnitraattimäärä jaetaan kahdella. Etäisyydeksi otetaan suurempi saaduista luvuista.

Sähkölaitteet
21 §

Varastosuojan sähköasennuksissa on Sähköturvallisuusmääräysten (Sähkötarkasuskeskuksen julkaisun A 1) yleisten määräysten lisäksi noudatettava seuraavia erityismääräyksiä:

1) Varastosuojaan saa asentaa vain varastoinnin kannalta tarpeellisia sähkölaitteita.

2) Varastosuojassa käytettävien sähkölaitteiden on oltava mekaanisesti lujia ja kestettävä ammoniumnitraatin kemialliset vaikutukset. Sähkölaitteiden kotelointiluokan on oltava vähintään IP 54. Oikosulkumoottori saa kuitenkin olla kotelointiluokkaa IP 44, jos sen liitäntärasia on vähintään kotelointiluokkaa IP 54, eikä laitteiden pintalämpötila saa olla yli 150°C. Sähkölaitteiden muodon tulee olla sellainen tai ne tulee siten sijoittaa, ettei niiden pinnalle helposti pääse kerääntymään ammoniumnitraattia, ja laitteet tulee pitää puhtaina.

3) Varastosuojan sähkölaitteet on kytkettävä jännitteettömiksi, kun sähköä suojassa ei tarvita. Tarvittaessa tulee kytkin lukita auki-asentoon ja jännitteettömyys osoittaa luotettavan asennonosoituksen tai merkkivalon avulla.

22 §

Jos varastoitu määrä on yli 30 000 kg, tulee palavasta aineesta rakennetun varastosuojan olla suojattu salaman vaaraa vastaan. Ukkossuojaus tulee toteuttaa Suomen Standardisoimisliiton käsikirjassa 33 "Rakennusten ukkossuojaus" esitetyllä tavalla.

Ukkossuojauksen kunto tulee varaston haltijan toimesta tarkastaa vähintään kerran vuodessa.

Palontorjunta
23 §

Palonsammutusta varten on varmistettava riittävä vedensaanti. Sisääntuloteiden yhteydessä tulee kuljetus- ja käsittelylaitteistojen palojen sammuttamista varten olla varastosuojaa kohden ainakin yksi käsisammutin tyyppiä A-B III-E, pakkasenkestävä, tai sitä teholtaan vastaava.

24 §

Varaston käyttöhenkilökunnalle on annettava kirjalliset ohjeet toimenpiteistä tulipalon sattuessa.

25 §

Hitsausta, kipinöivien laitteiden käyttöä ja muuta vastaavaa työtä saa varastosuojassa tehdä vain, kun työkohde ympäristöineen on tyhjennetty ammoniumnitraatista ja huolellisesti puhdistettu. Työ on tehtävä varaston hoitajan valvonnassa.

3 LUKU

Käsittely satamassa

26 §

Jos aluksessa on tai siihen lastataan yli 30 000 kg ammoniumnitraattia, tulee aluksen satamassa ollessa noudattaa seuraavia määräyksiä:

1) lastaus- tai purkamisajankohta on valittava siten, että satamaliikenne on mahdollisimman hiljainen;

2) aluksen saavuttua purkamispaikkaan on ammoniumnitraatin purkaminen aloitettava viipymättä ja suoritettava loppuun satamaviranomaisten sitä varten määräämän ajan kuluessa;

3) purettaessa ja lastattaessa ammoniumnitraattia tulee aluksen olla niin kiinnitetty, että se voidaan palonvaaran uhatessa heti siirtää paikalta; sekä

4) purettaessa ja lastattaessa ammoniumnitraattia on noudatettava lisäksi satamajärjestyksen ja satamaviranomaisten antamia erityisiä turvallisuutta koskevia määräyksiä.

4 LUKU

Erinäisiä määräyksiä

27 §

Jos hakemuksessa perustellusti esitetään, että tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, teknillinen tarkastuskeskus voi myöntää tarpeelliseksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia tämän päätöksen määräyksistä.

Muu varastointiluvan antava viranomainen voi 1 momentissa määrätyillä edellytyksillä myöntää pokkeuksia varastosuojien rakenteiden paloturvallisuutta koskevista tämän päätöksen määräyksistä.

28 §

Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä on määrätty, on noudatettava, mitä etäisyydestä toisen rajaan, yleiseen tiehen ja rakennukseen on muualla erikseen säädetty.

5 LUKU

Voimaantulo

29 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

Varastosuojan ja sen laitteistojen rakennetta ja sijoitusta koskevia 7-11, 17-19 ja 21 §:n määräyksiä ei sovelleta varastosuojaan, jossa on aloitettu ammoniumnitraatin varastointi ennen tämän päätöksen voimaantuloa.

30 §

Sen estämättä, mitä 29 §:ssä on määrätty, teknillisellä tarkastuskeskuksella on oikeus määrätä rajoituksia ennen tämän päätöksen voimaantuloa aloitetulle ammoniumnitraatin varastoinnille, jos siitä todetaan aiheutuvan ilmeinen henkilövahingon vaara.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1984

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Lindblom

Suunnitelija
Heikki Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.