133/1984

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984

Laki lukiolain 21 ja 62 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 21 § ja 62 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

21§

Lukiossa saadaan lukuvuoden työpäivien aikana käyttää opetussuunnitelmassa vahvistettujen oppiaineiden opettamiseen vuosiluokkaa kohti enintään 29 tuntia viikossa sekä kutakin oppilasta kohti enintään 0,9 tuntia viikossa. Milloin vuosiluokalla on vain yksi perusopetusryhmä, saadaan edellä tässä momentissa säädetystä poiketen tällaista vuosiluokkaa kohti käyttää kuitenkin kaikkiaan 49 tuntia.

Osa 1 momentissa tarkoitetuista tunneista käytetään luokkamuotoiseen oppilaanohjaukseen, tukiopetukseen ja muuhun opetukseen ja osa voidaan siirtää käytettäväksi toisessa lukiossa, sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Jos lukiolla on opetussuunnitelmaan perustuva valtioneuvoston määräämä erityinen tehtävä, saadaan 1 momentissa mainittua tuntimäärää korottaa sen mukaan kuin valtioneuvosto päättää.

Jos kunnassa opetetaan kunnan kouluhallinnosta annetun lain (479/83) 15§:n mukaisen kunnan kieliohjelman perusteella ensimmäisenä vieraana kielenä kahta tai useampaa kieltä taikka vastaavasti toista kotimaista kieltä ja yhtä tai useampaa vierasta kieltä, saadaan oppiaineiden opettamiseen käytettävää tuntimäärää korottaa kunnassa sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Jollei asetuksessa ole toisin säädetty, opetusryhmien muodostamisen perusteista päättää tarvittaessa valtioneuvosto.

62§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1985.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1984.

Jos valtioneuvosto on ennen tämän lain voimaantuloa määrännyt lukiolle 21§:n 3 momentin mukaisesti erityisen tehtävän, jatkaa tällainen lukio tämän tehtävän suorittamista annetun määräyksen perusteella.

Hallituksen esitys 89/83
Sivistysvaliok. miet. 13/83
Suuren valiok. miet. 164/83

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1984

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.