1140/1983

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Asetus eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista 7 päivänä helmikuuta 1964 annetun asetuksen (46/64) 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 8 §, näistä 8 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 25 päivänä elokuuta 1967 annetulla asetuksella (397/67), sekä

lisätään 3 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka opetusministeriö määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kullekin heistä määrätään lisäksi henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä ja vastaavasti varajäsenistä yhden tulee edustaa opetusministeriötä ja yhden valtiovarainministeriötä. Muut jäsenet ja heidän varajäsenensä opetusministeriö määrää maan molempia kieliryhmiä edustavia kirjailijoiden ja kääntäjien valtakunnallisia järjestöjä kuultuaan.

Lautakunta voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten jaostoja. Jaostoon voi kuulua lautakunnan toimikaudeksi kutsuttuja pysyviä asiantuntijoita.

Lautakunta voi ottaa yhden tai opetusministeriön luvalla useamman sivutoimisen sihteerin. Lautakunta voi kuulla asiantuntijoita.

8 §

Jos 1 §:ssä mainitun lain 2 §:ssä tarkoitettuja osuuksia ei voida huomioonotettavien hakijoiden vähyyden tai muiden pakottavien syiden takia noudattaa ja tämän vuoksi syntyy jonkin apuraha- tai avustusryhmän kohdalla säästöä, saadaan tämä säästö käyttää seuraavasti:

1) Luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille apurahoiksi tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää apurahoiksi kirjojen kääntäjille ja vastaavasti kääntäjille tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää apurahoiksi kirjailijoille.

2) Ahtaissa taloudellisissa oloissa eläville iäkkäille kirjailijoille ja kääntäjille avustuksiksi tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää avustuksiksi kirjailijoille ja kääntäjille, jotka sairauden tai työkyvyttömyyden johdosta ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin, ja vastaavasti viimeksi mainitulle ryhmälle tarkoitetusta määrästä säästynyt osa saadaan käyttää avustuksiksi tässä kohdassa ensiksi mainitulle ryhmälle.

3) Milloin, näin meneteltynä, osa määrärahasta vielä jää jakamatta saadaan 1 kohdassa mainituille ryhmille tarkoitetun määrärahan säästö käyttää avustuksiksi ja tällöin ensisijaisesti ahtaissa taloudellisissa oloissa elävien iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustamiseen sekä 2 kohdassa mainituille ryhmille tarkoitetun määrän säästö apurahoiksi luovaa kirjallista työtä suorittaville kirjailijoille ja kääntäjille.

Milloin kaunokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille taikka tietokirjallisuuteen kuuluvien teosten tekijöille ja kääntäjille tarkoitettua määrärahaosuutta jää 1 momentissa tarkoitetun menettelyn jälkeen vielä jakamatta, saadaan jakamatta jäänyt osuus käyttää toisen ryhmän apurahoiksi ja avustuksiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Gustav Björkstrand

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.