999/1983

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1983

Asetus rakennusasetuksen 159§:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun rakennusasetuksen (266/59) 159§:n 1 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (1080/77), sekä

lisätään 159 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentti sekä muutettu 4 momentti siirtyvät 4-6 momentiksi, seuraavasti:

159 §

Rakennuslain 115 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtionosuuden maksaa lääninhallitus yhtenä eränä työn tultua asianmukaisesti hyväksytyksi.

Ympäristöministeriö vahvistaa vuosittain etukäteen maaliskuun loppuun mennessä valtion tulo- ja menoarvion rajoissa valtionosuuden perusteena olevan keskimääräisen kartoituskustannuksen hehtaaria kohden. Keskimääräinen kartoituskustannus lasketaan edellisenä vuonna vireille tulleiden sellaisten valtionosuushakemusten perusteella, jotka koskevat mittakaavassa 1:2000 laadittuja ensi- ja uudistuskartoituksia. Lisäksi otetaan huomioon yleisessä kustannustasossa tapahtuneet muutokset.

Hakemus rakennuslain 115 §:n 1 momentin tarkoittaman valtionosuuden saamisesta on toimitettava lääninhallitukselle vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona kartoitus on hyväksytty siten kuin kaavoitusmittausasetuksessa (493/82) on säädetty.

Edellä 4 ja 5 momentissa tarkoitetut hakemukset on ympäristöministeriölle osoitettuina toimitettava lääninhallitukselle, jonka tulee lausuntonsa ohella lähettää ne ministeriölle. Hakemuksiin on liitettävä ministeriön tarpeelliseksi katsoma selvitys.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Vuoden 1984 valtionosuuden perusteena oleva keskimääräinen kartoituskustannus hehtaaria kohden lasketaan valtion tulo- ja menoarvion rajoissa ottaen huomioon vuonna 1983 sisäasiainministeriössä ja ympäristöministeriössä vireille tulleiden mittakaavassa 1:2000 laadittuja ensi- ja uudistuskartoitusta koskevien hyväksyttävien korvaushakemusten mukaiset keskimääräiset kartoituskustannukset ja yleisessä kustannustasossa tapahtuneet muutokset.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.